مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Nano Letters
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/40089/
دفتر مجله کرمانشاه
موضوع فنی و مهندسی / نانو
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9295
شاپا الکترونیکی 2228-5326
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه atefeh.ghaderi@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
انتشار توسط Springer
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد جوشقانی مدیر مسئول
2 محمدباقر قلیوند سردبیر
3 عاطفه قادری مدیر داخلی
4 عاطفه قادری مدیر اجرایی
5 Goodarz ahmadi اعضای هیات تحریریه
6 hamidreza Baharvandi اعضای هیات تحریریه
7 Rasoul Dinarvand اعضای هیات تحریریه
8 Shi Xue Dou اعضای هیات تحریریه
9 Mohammad Hossein Fathi اعضای هیات تحریریه
10 Lian Gao اعضای هیات تحریریه
11 Keivan Ghodrati اعضای هیات تحریریه
12 Hedayatollah Ghourchian اعضای هیات تحریریه
13 S.M. Jafari اعضای هیات تحریریه
14 Jallil HaVahdati Khakiyati اعضای هیات تحریریه
15 Rostam Moradian اعضای هیات تحریریه
16 Ali Morsali اعضای هیات تحریریه
17 C.N.R. Rao اعضای هیات تحریریه
18 Ali Akbar Saboury اعضای هیات تحریریه
19 Hashem Sharghi اعضای هیات تحریریه
20 Bijan Taeri اعضای هیات تحریریه
21 K.D. Verma اعضای هیات تحریریه
22 Thomas Webster اعضای هیات تحریریه