مشخصات نشریه
عنوان نشریه Computations and Simulations in Mechanical Science
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز واحد بندر انزلی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-09-13
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی علی جانی مدیر مسئول
2 ابوالفضل درویزه سردبیر
3 آدمین کاظمی مدیر داخلی
4 ابوالفضل درویزه اعضای هیات تحریریه
5 محمد بخشی اعضای هیات تحریریه
6 موسی فرهادی اعضای هیات تحریریه
7 کاظم آتشکاری اعضای هیات تحریریه
8 علی باستی اعضای هیات تحریریه
9 رضا انصاری خلخالی اعضای هیات تحریریه
10 علی جمالی اسکلکی اعضای هیات تحریریه