مشخصات نشریه
عنوان نشریه سلامت خانواده
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jfh.iausari.ac.ir/
دفتر مجله ساری
موضوع پزشکی / پزشکی
عنوان کوتاه نشریه نسیم تندرستی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-245X
شاپا الکترونیکی 2345-6191
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه h.familyjournal@iausari.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 2 - پاییز 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مجله سلامت خانواده با نظر وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به نسیم تندرستی تغییر نام داده
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 قهرمان محمودی مدیر مسئول
2 مهدی شریف سردبیر
3 هادی درویشی خضری مدیر اجرایی
4 سارا علیپور کارشناس نشریه
5 معصومه باقری اعضای هیات تحریریه
6 محمد علی جهانی اعضای هیات تحریریه
7 ابوالقاسم عجمی اعضای هیات تحریریه
8 فرشته مجلسی اعضای هیات تحریریه
9 محمد خادملو اعضای هیات تحریریه
10 مهدی شریف اعضای هیات تحریریه
11 قهرمان محمودی اعضای هیات تحریریه
12 بهمن نیکپور اعضای هیات تحریریه
13 فاطمه دباغی اعضای هیات تحریریه
14 اکرم ثناگو اعضای هیات تحریریه
15 عسگری ابراهیمی ویراستار ادبی نشریه
16 شعبان بریمانی ویراستار انگلیسی
17 بهمن نیکپور سردبیر