مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Architecture and Urban Development
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijaud.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7396
شاپا الکترونیکی 2345-2331
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijaud@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 4 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Hamid Majedi مدیر مسئول
2 Farah Habib سردبیر
3 Majid Abbasspour اعضای هیات تحریریه
4 G. Corsani اعضای هیات تحریریه
5 Darab Diba اعضای هیات تحریریه
6 Iraj Etesam اعضای هیات تحریریه
7 Ali Ghaffari اعضای هیات تحریریه
8 N. Harris اعضای هیات تحریریه
9 H. Laghai اعضای هیات تحریریه
10 M. Mattingly اعضای هیات تحریریه
11 P. Mc Auslan اعضای هیات تحریریه
12 B. Mumtaz اعضای هیات تحریریه
13 R. M- Keivani اعضای هیات تحریریه
14 J. Nouri اعضای هیات تحریریه
15 S. Ozkan اعضای هیات تحریریه
16 P. Wakely اعضای هیات تحریریه
17 E. Zebardast اعضای هیات تحریریه