مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Architecture and Urban Development
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijaud.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7396
شاپا الکترونیکی 2345-2331
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijaud@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 2 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرح حبیب مدیر مسئول
2 فرح حبیب سردبیر
3 مجید عباسپور اعضای هیات تحریریه
4 حمید ماجدی اعضای هیات تحریریه
5 داراب دیبا اعضای هیات تحریریه
6 ایرج اعتصام اعضای هیات تحریریه
7 علی غفاری اعضای هیات تحریریه
8 حسن لقایی اعضای هیات تحریریه
9 Nigel Harris اعضای هیات تحریریه
10 فرح حبیب اعضای هیات تحریریه
11 Gabriele Corsani اعضای هیات تحریریه
12 Micheal Mattingly اعضای هیات تحریریه
13 Patrick Mc Auslan اعضای هیات تحریریه
14 رامین کیوانی اعضای هیات تحریریه
15 جعفر نوری اعضای هیات تحریریه
16 Suha Ozkan اعضای هیات تحریریه
17 Patrick Wakely اعضای هیات تحریریه
18 اسفندیار زبردست اعضای هیات تحریریه
19 زهرا سادات سعیده زرآبادی اعضای هیات تحریریه
20 Meredith Clausen اعضای هیات تحریریه
21 Aleksand ra Djukic اعضای هیات تحریریه
22 Nalanie Mithraratne اعضای هیات تحریریه
23 Mohammad Arif Kamal اعضای هیات تحریریه
24 Salman Mahmoud اعضای هیات تحریریه
25 مریم قلمبردزفولی مدیر داخلی