# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
2
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
3
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
5
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
6
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
7
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
9
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
12
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
13
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
14
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
15
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
16
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
17
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
19
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
20
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
23
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
24
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
25
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
26
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
28
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
29
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
30
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
31
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
32
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
33
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
قم
فارسی 2538-3434
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
36
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
37
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
38
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
39
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
40
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
42
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
43
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
45
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
47
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
48
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
50
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
51
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
52
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
53
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
55
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
56
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
57
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
58
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
59
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
62
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
63
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
64
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
65
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
66
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
67
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
68
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
69
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
70
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
71
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
73
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
74
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
75
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
76
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
78
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
80
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
81
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
82
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
83
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
84
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
85
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
86
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
87
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
88
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
89
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
90
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
91
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
94
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
96
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
97
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
98
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
99
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
100
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
101
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
103
کرج
فارسی 2676-4709
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
104
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
106
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
107
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
110
فارسی
 
0
C
111
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
113
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
114
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
115
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
116
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
118
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
119
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
120
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
122
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
124
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
125
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
126
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
127
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
128
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
130
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
132
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
133
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
134
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
135
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
136
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
137
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
138
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
139
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
140
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
141
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
143
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
144
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
145
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
146
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
147
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
148
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
149
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
150
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
151
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
152
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
153
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
154
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
156
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
158
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
159
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
160
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
161
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
163
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
164
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
165
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
166
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
167
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
168
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
169
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
170
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
171
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
172
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
173
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
174
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
176
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
178
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
179
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
180
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
181
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
182
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
183
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
184
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
185
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
186
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
187
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
188
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
190
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
191
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
192
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
193
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
194
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
195
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
196
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
197
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
198
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
199
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
200
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
201
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
202
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
203
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
204
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
205
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
206
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
208
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
209
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
210
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
211
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
212
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
213
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
214
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
215
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
216
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
217
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
218
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
219
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
220
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
221
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
222
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
223
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
224
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
225
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
226
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
227
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
228
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
229
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
230
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
231
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
232
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
233
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
234
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
235
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
236
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
237
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
238
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
239
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
240
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
241
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
242
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
243
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
244
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
245
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
246
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
247
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
248
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
249
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
250
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
251
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
252
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
253
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
254
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
255
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
256
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
257
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
258
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
259
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
260
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
261
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
262
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
263
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
264
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
265
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
266
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
267
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
268
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
269
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
270
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
271
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
272
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
273
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
274
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
275
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
276
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
277
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
278
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
279
اسلامشهر
انگلیسی
280
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
281
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
282
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
283
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
284
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
285
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
286
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
287
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
288
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
289
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
290
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
291
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
292
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
293
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
294
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
295
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
296
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
297
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
298
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
299
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
300
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
301
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
302
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
303
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
305
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
306
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
307
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
308
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
309
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
310
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
311
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
312
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
313
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
314
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
315
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
316
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
317
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
318
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
319
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
320
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
321
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
322
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
323
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
324
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
325
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
326
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
327
علی آبادکتول
انگلیسی 2676-4342
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
328
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
329
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
330
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
331
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
332
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
333
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
334
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
335
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
336
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
337
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
338
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
339
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
340
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
341
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
342
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
343
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
344
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
345
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
346
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
347
نجف‌آباد
انگلیسی 2345-5993
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
348
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
349
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
350
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
351
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
352
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
353
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
354
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
355
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
356
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
357
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
358
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
359
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
360
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
361
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
362
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
363
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
364
قزوین
انگلیسی 2476-5465
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
365
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
366
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
367
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
368
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
369
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
370
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
371
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
372
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
373
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
374
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
375
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
376
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
377
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
378
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
379
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
380
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
381
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
382
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
383
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
384
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
385
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
386
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
387
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
388
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
389
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
390
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+