# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
 
73
B
2
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
93
A+
3
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
6
یاسوج
فارسی 2345-217x
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
 
95
A+
7
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
 
91
A+
9
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
 
32
C
12
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
 
0
C
13
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
 
90
A+
14
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
83
A
15
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
 
0
C
16
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
84
A
17
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
 
85
A
19
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
20
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
23
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
24
لامرد
فارسی
25
سنندج
فارسی
26
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
 
82
A
27
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
 
70
B
29
زاهدان
فارسی
30
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
 
84
A
31
کرمان
فارسی
 
0
C
32
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
 
77
B
33
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
92
A+
34
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
 
68
B
35
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
36
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
قم
فارسی 2538-3434
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
 
81
A
39
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
 
83
A
41
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
 
87
A
42
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
84
A
43
ابهر
فارسی 2008 4285
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
 
65
B
45
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
 
95
A+
46
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
 
88
A
48
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
 
90
A+
50
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
 
92
A+
51
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
 
93
A+
53
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
 
0
C
54
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
 
78
B
55
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
81
A
 
86
A
56
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
 
0
C
58
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
 
0
C
59
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
 
87
A
60
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
 
0
C
61
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
71
B
62
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
 
69
B
65
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
 
85
A
66
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
73
B
67
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
68
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
 
0
C
69
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
 
73
B
70
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
71
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
 
0
C
72
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
 
93
A+
73
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
 
92
A+
74
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
اصفهان (خوراسگان)
فارسی
76
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
 
89
A
77
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
78
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
 
81
A
79
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
 
85
A
80
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
 
92
A+
82
اسفراین
فارسی
83
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
73
B
85
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
 
34
C
86
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
 
92
A+
87
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
 
83
A
88
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
 
80
A
89
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
90
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
 
86
A
91
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
 
0
C
92
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
 
68
B
93
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
 
67
B
94
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
 
81
A
95
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
 
81
A
96
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
لارستان
فارسی
98
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
86
A
100
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
 
70
B
102
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
103
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
 
75
B
104
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
 
80
A
105
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
 
0
C
106
کرمان
فارسی
107
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
81
A
108
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
109
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
اسلامشهر
فارسی 2538-2799
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
70
B
111
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
 
83
A
113
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
 
0
C
114
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
 
89
A
115
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
 
76
B
117
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
118
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
 
71
B
121
فارسی
 
0
C
 
0
C
122
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
 
73
B
124
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
125
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
 
74
B
126
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
 
83
A
127
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
 
91
A+
129
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
 
80
A
130
صفاشهر
فارسی
131
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
132
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
 
76
B
134
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
 
73
B
136
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
 
78
B
137
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
 
69
B
138
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
139
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
 
89
A
140
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
 
93
A+
142
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
143
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
 
85
A
144
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
 
88
A
145
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
146
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
89
A
147
تهران شمال
فارسی
148
گرمسار
فارسی 2717-1329
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
 
84
A
149
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
 
65
B
150
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
 
79
B
151
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
 
76
B
152
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
153
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
 
0
C
154
تهران مرکزی
فارسی 0000
155
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
156
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
 
72
B
157
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
 
82
A
158
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
 
74
B
159
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
 
31
C
160
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
 
73
B
161
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
 
77
B
162
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
 
0
C
163
تهران شمال
فارسی 2008-629x
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
 
74
B
164
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
 
87
A
165
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
 
89
A
166
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
167
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
169
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
 
60
C
170
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
171
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
 
91
A+
172
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
 
81
A
173
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
شیراز
فارسی
175
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
176
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
178
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
180
بوشهر
فارسی 2676-7082
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
181
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
182
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
 
69
B
183
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
 
66
B
184
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
185
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
186
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
 
0
C
187
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
 
85
A
188
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
 
73
B
190
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
191
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
 
70
B
192
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
 
0
C
193
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
 
80
A
194
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
 
0
C
195
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
 
81
A
196
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
197
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
 
81
A
198
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
 
89
A
199
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
89
A
200
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
 
79
B
201
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
202
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
203
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
 
0
C
204
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
 
94
A+
205
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
206
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
208
علی آبادکتول
فارسی
209
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
210
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
211
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
 
83
A
212
اهر
فارسی 1735-322x
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
 
87
A
213
قزوین
فارسی
214
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
 
74
B
215
سنندج
فارسی
216
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
 
34
C
217
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
 
80
A
218
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
 
73
B
219
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
220
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
 
62
C
221
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
 
86
A
222
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
223
تهران مرکزی
فارسی
224
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
225
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
 
69
B
226
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
 
0
C
227
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
 
83
A
228
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
229
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
230
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
 
81
A
231
زاهدان
فارسی
232
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
233
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
82
A
234
تبریز
فارسی 2716-9979
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
235
قم
فارسی
236
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
 
78
B
237
سنندج
فارسی
238
علی آبادکتول
فارسی
239
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
 
82
A
240
مرند
فارسی
241
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
 
69
B
242
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
 
74
B
243
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
244
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
82
A
245
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
246
قم
فارسی
247
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
248
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
 
71
B
249
سنندج
فارسی
250
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
251
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
252
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
 
95
A+
253
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
 
92
A+
254
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
 
87
A
255
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
90
A+
256
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
 
78
B
257
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
258
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
 
70
B
259
تهران شمال
فارسی 2008-9775
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
260
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
 
91
A+
261
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
 
85
A
262
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
 
81
A
263
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
264
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
 
63
C
265
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
 
79
B
266
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
267
تهران مرکزی
فارسی
268
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
 
38
C
269
همدان
فارسی 2322-5602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
 
89
A
270
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
 
63
C
271
زاهدان
فارسی
272
تهران مرکزی
فارسی
273
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
 
69
B
274
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
275
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
 
79
B
277
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
278
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
 
79
B
279
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
280
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
281
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
 
89
A
282
بوشهر
فارسی 2676-7465
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
30
C
283
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
284
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
 
71
B
285
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
 
92
A+
286
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
287
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
288
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
 
0
C
289
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
 
91
A+
290
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
291
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
292
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
 
89
A
293
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
294
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
84
A
295
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
 
65
B
296
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
 
70
B
297
استاد فرشچیان
فارسی
298
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
 
89
A
299
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
 
89
A
300
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
 
73
B
301
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
 
83
A
302
علی آبادکتول
انگلیسی
303
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
 
0
C
304
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
71
B
305
اسلامشهر
انگلیسی 2717-3429
 
64
C
306
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
 
65
B
307
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
 
0
C
308
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
 
36
C
309
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
310
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
93
A+
311
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
312
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
 
96
A+
313
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
 
89
A
314
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
 
86
A
315
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
 
42
C
316
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
 
94
A+
317
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
 
81
A
318
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
319
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
320
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
96
A+
321
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
 
96
A+
322
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
323
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
324
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
 
0
C
325
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
326
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
 
89
A
327
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
 
0
C
328
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
329
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
330
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
 
85
A
331
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
 
76
B
332
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
 
89
A
333
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
 
96
A+
334
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
335
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
 
88
A
336
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
337
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
338
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
 
85
A
339
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
340
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
 
81
A
341
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
342
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
343
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
 
97
A+
344
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
 
85
A
345
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
 
95
A+
346
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
 
81
A
347
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
 
82
A
348
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
 
84
A
349
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
 
84
A
350
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
 
50
C
351
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
 
79
B
352
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
 
39
C
353
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
354
علی آبادکتول
انگلیسی 2676-4342
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
79
B
355
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
0
C
356
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
357
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
358
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
 
91
A+
359
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
360
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
 
76
B
361
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
 
78
B
362
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
 
0
C
363
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
 
75
B
364
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
365
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
 
85
A
366
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
89
A
367
زاهدان
انگلیسی 0875-2383
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
71
B
368
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
369
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
370
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
34
C
371
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
91
A+
372
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
373
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
 
87
A
374
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
 
91
A+
375
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
376
نجف‌آباد
انگلیسی 2717-0314
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
 
71
B
377
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
 
89
A
378
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
379
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
380
میبد
انگلیسی 2783-1604
381
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
382
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
 
95
A+
383
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
 
84
A
384
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
 
93
A+
385
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
 
0
C
386
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
 
82
A
387
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
 
64
C
388
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
 
0
C
389
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
 
67
B
390
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
391
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
 
67
B
392
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
 
39
C
393
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
 
96
A+
394
تهران شرق
انگلیسی
395
قزوین
انگلیسی 2476-5465
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
 
40
C
396
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
397
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
 
84
A
398
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
 
0
C
399
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
400
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
401
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
402
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
403
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
 
96
A+
404
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
 
96
A+
405
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
406
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
407
جیرفت
انگلیسی 2008-7861
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
408
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
409
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
 
87
A
410
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
 
81
A
411
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
 
0
C
412
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
 
81
A
413
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
 
78
B
414
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
92
A+
415
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
416
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
 
30
C
417
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
 
89
A
418
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
 
78
B
419
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
 
94
A+