# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
2
تهران مرکزی
 
0
C
3
همدان
 
78
B
4
شوشتر
 
54
C
5
رودهن
 
83
A
6
سبزوار
 
82
A
7
گرمسار
 
0
C
8
گرمسار
 
76
B
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
10
شهرکرد
 
89
A
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
12
شاهرود
 
0
C
13
تهران شمال
 
0
C
14
یاسوج
 
0
C
15
مرودشت
 
86
A
16
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
17
مرودشت
 
79
B
18
سمنان
 
79
B
19
قشم
 
0
C
20
بوشهر
 
0
C
21
تهران مرکزی
 
81
A
22
تاکستان
 
32
C
23
تهران جنوب
 
0
C
24
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
25
شوشتر
 
58
C
26
گرمسار
 
73
B
27
شهرکرد
 
82
A
28
تهران غرب
 
0
C
29
تنکابن
 
0
C
30
تهران مرکزی
 
0
C
31
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
32
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
33
ابهر
 
0
C
34
جیرفت
 
96
A+
35
قم
 
34
C
36
خلخال
 
84
A
37
آزادشهر
 
58
C
38
نجف‌آباد
 
79
B
39
تهران مرکزی
 
86
A
40
تهران شمال
 
0
C
41
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
42
بابل
 
96
A+
43
تهران مرکزی
 
0
C
44
تبریز
 
84
A
45
دهاقان
 
89
A
46
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
47
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
48
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
49
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
50
رشت
 
86
A
51
شوشتر
 
0
C
52
شیراز
 
0
C
53
جیرفت
 
91
A+
54
گچساران
 
0
C
55
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
56
فیروزکوه
 
86
A
57
تهران جنوب
 
30
C
58
تهران مرکزی
 
26
C
59
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
60
سنندج
 
62
C
61
قزوین
 
73
B
62
تبریز
 
96
A+
63
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
64
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
65
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
66
تهران مرکزی
 
0
C
67
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
68
ورامین
 
0
C
69
شیراز
 
0
C
70
اهر
 
44
C
71
اراک
 
30
C
72
ساری
 
73
B
73
مشهد
 
46
C
74
کرج
 
0
C
75
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
76
بناب
 
79
B
77
مشهد
 
60
C
78
ملایر
 
79
B
79
اهر
 
72
B
80
شیراز
 
0
C
81
زنجان
 
66
B
82
گرگان
 
96
A+
83
اهواز
 
96
A+
84
تهران شمال
 
66
B
85
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
86
تهران مرکزی
 
0
C
87
شهر مجلسی
 
89
A
88
اهواز
 
64
C
89
چالوس
 
0
C
90
چالوس
 
0
C
91
کرج
 
0
C
92
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
93
تهران جنوب
 
0
C
94
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
95
کرج
 
79
B
96
ابهر
 
56
C
97
شبستر
 
0
C
98
مشهد
 
46
C
99
بابل
 
75
B
100
مشهد
 
42
C
101
تهران پزشکی
 
91
A+
102
شوشتر
 
0
C
103
شوشتر
 
75
B
104
اراک
 
0
C
105
بوشهر
 
0
C
106
زنجان
 
71
B
107
همدان
 
78
B
108
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
109
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
111
شاهرود
 
60
C
112
آزادشهر
 
55
C
113
آشتیان
 
0
C
114
بوشهر
 
96
A+
115
کرج
 
0
C
116
ساری
 
67
B
117
ملایر
 
0
C
118
قم
 
60
C
119
زرند
 
35
C
120
تبریز
 
89
A
121
اهواز
 
81
A
122
مرودشت
 
74
B
123
اسلامشهر
 
61
C
124
زاهدان
 
0
C
125
لاهیجان
 
0
C
126
شهر قدس
 
0
C
127
لاهیجان
 
0
C
128
گرمسار
 
62
C
129
اهواز
 
77
B
130
دامغان
 
67
B
131
تهران شمال
 
60
C
132
کرج
 
72
B
133
سنندج
 
56
C
134
فسا
 
0
C
135
مشهد
 
60
C
136
اراک
 
79
B
137
مرودشت
 
93
A+
138
نجف‌آباد
 
84
A
139
کرج
 
0
C
140
تنکابن
 
74
B
141
تهران جنوب
 
91
A+
142
گرمسار
 
66
B
143
اهواز
 
71
B
144
رودهن
 
81
A
145
گرمسار
 
81
A
146
مرودشت
 
93
A+
147
شاهرود
 
0
C
148
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
149
اراک
 
20
C
150
جهرم
 
96
A+
151
جیرفت
 
96
A+
152
کرج
 
30
C
153
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
154
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
155
تهران شمال
 
0
C
156
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
157
تهران شمال
 
73
B
158
ورامین
 
0
C
159
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
160
آستارا
 
50
C
161
تهران شمال
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
163
تبریز
 
27
C
164
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
165
مبارکه
 
81
A
166
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
167
نجف‌آباد
 
86
A
168
بروجرد
 
79
B
169
لارستان
 
74
B
170
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
171
تهران مرکزی
 
0
C
172
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
173
آشتیان
 
0
C
174
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
175
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
176
لاهیجان
 
87
A
177
رشت
178
شاهرود
 
0
C
179
کرج
 
67
B
180
خرم آباد
 
20
C
181
تهران مرکزی
 
0
C
182
لاهیجان
 
96
A+
183
دندانپزشکی
 
96
A+
184
دزفول
 
0
C
185
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
186
تاکستان
 
64
C
187
رودهن
 
63
C
188
بوشهر
 
0
C
189
شهرضا
 
93
A+
190
تهران مرکزی
 
0
C
191
بروجرد
 
0
C
192
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
193
تهران مرکزی
 
48
C
194
اراک
 
93
A+
195
بوشهر
 
85
A
196
مرودشت
 
89
A
197
گرگان
 
80
A
198
مرودشت
 
92
A+
199
دزفول
 
59
C
200
پرند
 
70
B
201
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
202
شوشتر
 
0
C
203
محلات
 
60
C
204
ماهشهر
 
0
C
205
مرودشت
 
96
A+
206
تهران شمال
 
30
C
207
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
208
تهران مرکزی
 
96
A+
209
جیرفت
 
0
C
210
تهران شمال
 
70
B
211
بابل
 
96
A+
212
آیت الله آملی
 
60
C
213
تهران شمال
 
79
B
214
تاکستان
 
74
B
215
ورامین
 
15
C
216
گرمسار
 
66
B
217
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
218
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
219
چالوس
 
0
C
220
سنندج
 
0
C
221
کرج
 
0
C
222
تبریز
 
82
A
223
کرج
 
47
C
224
ساوه
 
76
B
225
دهاقان
 
60
C
226
تاکستان
 
22
C
227
تهران جنوب
 
0
C
228
تهران مرکزی
 
96
A+
229
بجنورد
 
79
B
230
بجنورد
 
50
C
231
تهران جنوب
 
24
C
232
رودهن
 
93
A+
233
فیروزآباد
 
0
C
234
دهاقان
 
93
A+
235
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
236
شاهرود
 
0
C
237
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
238
کرج
 
82
A
239
خوی
 
0
C
240
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
241
رودهن
 
86
A
242
ابهر
 
15
C
243
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
244
همدان
 
76
B
245
میانه
 
89
A
246
مشهد
 
63
C
247
قم
 
84
A
248
تهران مرکزی
 
45
C
249
چالوس
 
0
C
250
تبریز
 
92
A+
251
خوی
 
69
B
252
مرودشت
 
96
A+
253
شوشتر
 
71
B
254
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
255
رودهن
 
86
A
256
تهران شمال
 
0
C
257
مراغه
 
25
C
258
تبریز
 
96
A+
259
اسلامشهر
 
0
C
260
ملایر
 
96
A+
261
لاهیجان
 
0
C
262
شهر قدس
 
67
B
263
تبریز
 
89
A
264
ارسنجان
 
68
B
265
بیرجند
 
0
C
266
گرگان
 
96
A+
267
نور
 
85
A
268
اهواز
 
81
A
269
تهران مرکزی
 
91
A+
270
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
271
خمینی شهر
 
42
C
272
اراک
 
0
C
273
اراک
 
0
C
274
کرج
 
86
A
275
تبریز
 
96
A+
276
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
277
شهر مجلسی
278
یاسوج
 
91
A+
279
تهران جنوب
 
96
A+
280
تهران شمال
 
0
C
281
بندرعباس
 
0
C
282
پژوهشگران جوان
 
85
A
283
واحد ارومیه
 
0
C
284
شاهرود
 
76
B
285
تهران شمال
 
0
C
286
قزوین
 
93
A+
287
شیراز
 
0
C
288
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
289
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
290
کرج
 
86
A
291
مشهد
292
تهران مرکزی
 
98
A+
293
جیرفت
 
0
C
294
ساوه
 
0
C
295
چالوس
 
0
C
296
کرج
 
88
A
297
شهر مجلسی
 
89
A
298
یزد
 
0
C
299
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
300
شهرضا
 
0
C
301
تهران جنوب
 
20
C
302
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
303
اراک
 
0
C
304
تاکستان
 
52
C
305
شیراز
 
79
B
306
قزوین
 
80
A
307
اراک
 
94
A+
308
خمینی شهر
 
83
A
309
بروجرد
 
90
A+
310
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
311
مرودشت
 
74
B
312
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
313
شیراز
 
81
A
314
علوم دارویی
 
82
A
315
رشت
 
96
A+
316
مرودشت
 
82
A
317
قزوین
 
92
A+
318
دامغان
 
92
A+
319
شهر قدس
 
98
A+
320
ساوه
 
0
C
321
علوم دارویی
 
81
A
322
نجف‌آباد
 
73
B
323
تهران جنوب
 
15
C
324
تهران مرکزی
 
80
A
325
شیراز
 
98
A+
326
تهران مرکزی
 
84
A
327
تهران جنوب
 
59
C
328
فیروزکوه
 
60
C
329
تهران جنوب
 
93
A+
330
مشهد
331
شهرکرد
 
84
A
332
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
333
واحدکرج
 
52
C
334
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
335
تهران مرکزی
 
0
C
336
لامرد
337
اهواز
 
86
A
338
قزوین
 
85
A
339
تهران مرکزی
 
0
C
340
دامغان
 
74
B
341
تنکابن
 
0
C
342
اهر
 
46
C
343
واحد کازرون
 
0
C
344
ساری
 
89
A
345
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
346
نجف‌آباد
 
79
B
347
گرمسار
 
0
C
348
ساوه
 
0
C
349
قائم‌شهر
 
60
C
350
رشت
 
79
B
351
مشهد
 
84
A
352
شهرضا
 
93
A+
353
رشت
 
91
A+
354
تهران شمال
 
0
C
355
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
356
کرمانشاه
 
98
A+
357
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
358
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
359
تهران مرکزی
 
0
C
360
تهران مرکزی
 
79
B
361
چالوس
 
0
C
362
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
363
تهران جنوب
 
20
C
364
چالوس
 
0
C
365
تنکابن
 
93
A+
366
تنکابن
 
96
A+
367
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
368
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
369
واحد الکترونیکی
 
26
C
370
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
371
قوچان
 
93
A+
372
اهواز
 
40
C
373
نجف‌آباد
 
76
B
374
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
375
تهران جنوب
 
91
A+
376
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
377
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
378
ورامین
 
76
B
379
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
380
لاهیجان
 
59
C
381
یزد
 
34
C
382
شوشتر
 
82
A
383
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
384
رشت
 
92
A+
385
تهران جنوب
 
87
A
386
شهر مجلسی
 
87
A
387
تنکابن
 
87
A
388
سمنان
 
50
C
389
اصفهان (خوراسگان)
390
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
391
واحد بندر انزلی
 
0
C
392
علی آبادکتول
 
0
C
393
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
394
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
395
اراک
 
85
A