# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
2
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
4
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
5
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
6
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
7
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
10
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
12
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
13
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
15
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
16
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
17
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
19
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
20
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
21
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
23
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
24
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
25
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
28
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
29
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
30
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
32
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
33
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
34
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
35
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
36
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
37
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
39
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
41
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
42
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
43
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
47
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
48
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
51
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
53
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
54
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
56
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
57
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
58
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
59
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
60
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
61
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
63
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
65
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
66
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
67
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
70
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
71
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
73
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
74
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
75
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
76
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
77
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
78
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
79
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
80
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
81
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
84
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
85
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
88
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
89
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
90
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
91
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
94
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
95
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
96
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
97
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
98
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
100
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
102
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
103
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
105
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
106
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
108
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
112
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
113
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
115
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
116
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
117
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
118
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
123
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
124
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
125
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
126
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
127
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
128
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
129
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
130
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
131
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
132
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
133
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
134
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
135
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
136
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
137
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
138
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
139
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
140
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
141
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
143
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
144
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
145
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
146
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
148
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
149
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
150
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
151
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
152
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
153
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
154
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
156
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
157
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
158
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
159
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
160
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
161
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
162
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
163
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
فارسی
 
0
C
165
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
166
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
167
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
169
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
170
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
کرج
فارسی 2676-4709
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
172
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
173
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
175
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
176
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
177
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
178
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
179
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
180
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
181
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
182
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
183
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
184
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
185
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
186
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
187
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
188
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
189
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
190
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
191
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
192
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
193
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
194
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
195
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
196
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
197
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
198
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
199
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
200
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
201
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
202
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
203
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
204
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
205
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
206
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
207
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
208
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
209
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
210
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
211
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
212
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
213
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
214
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
215
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
216
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
217
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
218
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
219
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
220
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
221
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
222
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
223
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
224
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
225
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
226
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
227
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
228
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
229
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
230
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
231
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
232
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
233
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
234
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
235
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
236
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
237
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
238
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
239
قم
فارسی 2538-3434
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
240
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
241
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
242
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
243
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
244
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
245
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
246
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
247
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
248
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
249
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
250
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
251
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
252
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
253
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
254
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
255
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
256
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
257
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
258
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
259
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
260
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
261
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
262
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
263
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
264
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
265
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
266
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
267
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
268
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
270
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
271
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
272
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
273
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
274
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
275
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
277
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
278
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
279
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
280
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
281
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
282
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
283
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
284
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
285
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
286
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
287
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
288
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
290
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
291
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
292
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
293
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
294
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
295
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
296
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
297
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
298
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
299
قزوین
انگلیسی 2476-5465
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
300
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
301
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
302
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
303
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
304
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
305
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
306
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
307
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
308
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
309
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
310
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
311
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
312
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
313
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
314
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
315
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
316
نجف‌آباد
انگلیسی 2345-5993
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
317
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
318
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
319
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
320
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
321
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
322
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
323
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
324
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
325
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
326
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
327
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
328
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
329
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
330
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
331
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
332
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
333
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
334
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
335
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
336
علی آبادکتول
انگلیسی 2676-4342
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
337
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
338
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
339
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
340
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
341
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
342
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
343
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
344
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
345
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
346
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
347
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
348
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
349
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
350
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
351
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
353
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
354
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
355
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
356
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
357
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
358
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
359
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
360
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
361
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
362
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
363
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
364
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
365
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
366
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
367
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
368
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
369
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
370
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
371
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
372
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
373
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
374
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
375
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
376
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
377
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
378
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
379
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
380
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
381
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
382
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
383
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
384
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
385
اسلامشهر
انگلیسی
386
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
387
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
388
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
389
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
390
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A