# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
3
همدان
 
78
B
 
78
B
4
شوشتر
 
54
C
 
72
B
5
رودهن
 
83
A
 
76
B
6
سبزوار
 
82
A
 
80
A
7
گرمسار
 
0
C
 
0
C
8
گرمسار
 
76
B
 
88
A
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
11
شاهرود
 
0
C
 
68
B
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
13
یاسوج
 
0
C
 
0
C
14
مرودشت
 
86
A
 
84
A
15
مرودشت
 
79
B
 
82
A
16
سمنان
 
79
B
 
73
B
17
قشم
 
0
C
 
0
C
18
بوشهر
 
0
C
 
60
C
19
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
20
تاکستان
 
32
C
 
62
C
21
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
22
شوشتر
 
58
C
 
76
B
23
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
24
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
25
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
26
تنکابن
 
0
C
 
0
C
27
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
28
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
29
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
30
ابهر
 
0
C
 
0
C
31
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
32
قم
 
34
C
 
68
B
33
خلخال
 
84
A
 
81
A
34
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
35
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
36
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
37
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
39
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
40
تبریز
 
84
A
 
91
A+
41
دهاقان
 
89
A
 
88
A
42
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
43
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
44
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
45
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
46
رشت
 
86
A
 
86
A
47
شوشتر
 
0
C
 
0
C
48
شیراز
 
0
C
 
0
C
49
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
50
گچساران
 
0
C
 
0
C
51
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
52
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
53
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
54
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
55
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
56
سنندج
 
62
C
 
84
A
57
قزوین
 
73
B
 
86
A
58
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
60
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
61
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
62
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
63
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
64
ورامین
 
0
C
 
0
C
65
شیراز
 
0
C
 
0
C
66
اهر
 
44
C
 
0
C
67
اراک
 
30
C
 
0
C
68
ساری
 
73
B
 
85
A
69
مشهد
 
46
C
 
56
C
70
کرج
 
0
C
 
0
C
71
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
72
بناب
 
79
B
 
79
B
73
مشهد
 
60
C
 
39
C
74
ملایر
 
79
B
 
85
A
75
اهر
 
72
B
 
74
B
76
شیراز
 
0
C
 
0
C
77
زنجان
 
66
B
 
78
B
78
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
79
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
80
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
81
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
82
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
83
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
84
اهواز
 
64
C
 
74
B
85
چالوس
 
0
C
 
0
C
86
چالوس
 
0
C
 
0
C
87
کرج
 
0
C
 
78
B
88
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
89
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
90
کرج
 
79
B
 
75
B
91
ابهر
 
56
C
 
0
C
92
شبستر
 
0
C
 
0
C
93
مشهد
 
46
C
 
67
B
94
بابل
 
75
B
 
81
A
95
مشهد
 
42
C
 
58
C
96
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
97
شوشتر
 
0
C
 
70
B
98
شوشتر
 
75
B
 
75
B
99
اراک
 
0
C
 
0
C
100
بوشهر
 
0
C
 
0
C
101
زنجان
 
71
B
 
80
A
102
همدان
 
78
B
 
80
A
103
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
104
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
105
شاهرود
 
60
C
 
70
B
106
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
107
آشتیان
 
0
C
 
0
C
108
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
109
کرج
 
0
C
 
0
C
110
ساری
 
67
B
 
0
C
111
ملایر
 
0
C
 
0
C
112
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
113
قم
 
60
C
 
73
B
114
زرند
 
35
C
 
0
C
115
تبریز
 
89
A
 
94
A+
116
اهواز
 
81
A
 
91
A+
117
مرودشت
 
74
B
 
80
A
118
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
119
زاهدان
 
0
C
 
0
C
120
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
121
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
122
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
123
گرمسار
 
62
C
 
82
A
124
اهواز
 
77
B
 
80
A
125
دامغان
 
67
B
 
86
A
126
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
127
کرج
 
72
B
 
72
B
128
سنندج
 
56
C
 
77
B
129
فسا
 
0
C
 
44
C
130
مشهد
 
60
C
 
66
B
131
اراک
 
79
B
 
80
A
132
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
133
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
134
کرج
 
0
C
 
0
C
135
تنکابن
 
74
B
 
81
A
136
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
137
گرمسار
 
66
B
 
76
B
138
اهواز
 
71
B
 
70
B
139
رودهن
 
81
A
 
70
B
140
گرمسار
 
81
A
 
86
A
141
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
142
شاهرود
 
0
C
 
0
C
143
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
144
اراک
 
20
C
 
58
C
145
جهرم
 
96
A+
 
82
A
146
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
147
کرج
 
30
C
 
0
C
148
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
149
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
150
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
151
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
152
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
153
ورامین
 
0
C
 
64
C
154
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
155
آستارا
 
50
C
 
63
C
156
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
157
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
158
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
159
مبارکه
 
81
A
 
86
A
160
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
161
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
162
بروجرد
 
79
B
 
72
B
163
لارستان
 
74
B
 
80
A
164
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
165
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
166
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
167
آشتیان
 
0
C
 
0
C
168
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
169
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
170
رشت
171
شاهرود
 
0
C
 
0
C
172
کرج
 
67
B
 
82
A
173
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
174
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
175
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
176
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
177
دزفول
 
0
C
 
0
C
178
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
179
تاکستان
 
64
C
 
62
C
180
رودهن
 
63
C
 
70
B
181
بوشهر
 
0
C
 
0
C
182
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
183
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
184
بروجرد
 
0
C
 
0
C
185
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
186
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
187
اراک
 
93
A+
 
74
B
188
بوشهر
 
85
A
 
81
A
189
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
190
گرگان
 
80
A
 
84
A
191
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
192
دزفول
 
59
C
 
0
C
193
پرند
 
70
B
 
88
A
194
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
195
شوشتر
 
0
C
 
0
C
196
محلات
 
60
C
 
0
C
197
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
198
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
199
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
200
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
201
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
202
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
203
جیرفت
 
0
C
 
0
C
204
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
205
بابل
 
96
A+
 
90
A+
206
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
207
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
208
تاکستان
 
74
B
 
82
A
209
ورامین
 
15
C
 
0
C
210
گرمسار
 
66
B
 
74
B
211
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
212
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
213
چالوس
 
0
C
 
0
C
214
سنندج
 
0
C
 
0
C
215
کرج
 
0
C
 
0
C
216
کرج
 
47
C
 
72
B
217
ساوه
 
76
B
 
74
B
218
دهاقان
 
60
C
 
70
B
219
تاکستان
 
22
C
 
58
C
220
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
221
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
222
بجنورد
 
79
B
 
72
B
223
بجنورد
 
50
C
 
71
B
224
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
225
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
226
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
227
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
228
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
229
شاهرود
 
0
C
 
0
C
230
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
231
کرج
 
82
A
 
82
A
232
خوی
 
0
C
 
0
C
233
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
234
رودهن
 
86
A
 
80
A
235
ابهر
 
15
C
 
0
C
236
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
237
همدان
 
76
B
 
66
B
238
میانه
 
89
A
 
89
A
239
مشهد
 
63
C
 
48
C
240
قم
 
84
A
 
81
A
241
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
242
چالوس
 
0
C
 
0
C
243
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
244
خوی
 
69
B
 
69
B
245
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
246
شوشتر
 
71
B
 
68
B
247
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
248
رودهن
 
86
A
 
74
B
249
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
250
مراغه
 
25
C
 
74
B
251
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
252
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
253
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
254
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
255
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
256
تبریز
 
89
A
 
94
A+
257
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
258
بیرجند
 
0
C
 
0
C
259
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
260
نور
 
85
A
 
73
B
261
اهواز
 
81
A
 
82
A
262
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
263
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
264
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
265
اراک
 
0
C
 
0
C
266
اراک
 
0
C
 
0
C
267
کرج
 
86
A
 
74
B
268
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
269
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
270
شهر مجلسی
 
68
B
271
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
272
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
273
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
274
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
275
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
276
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
277
شاهرود
 
76
B
 
77
B
278
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
279
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
280
بابل
 
96
A+
 
81
A
281
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
282
شیراز
 
0
C
 
0
C
283
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
284
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
285
کرج
 
86
A
 
84
A
286
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
287
جیرفت
 
0
C
 
0
C
288
ساوه
 
0
C
 
0
C
289
چالوس
 
0
C
 
0
C
290
کرج
 
88
A
 
92
A+
291
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
292
یزد
 
0
C
 
0
C
293
شهرضا
 
0
C
 
0
C
294
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
295
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
296
اراک
 
0
C
 
0
C
297
تاکستان
 
52
C
 
47
C
298
شیراز
 
79
B
 
72
B
299
قزوین
 
80
A
 
87
A
300
اراک
 
94
A+
 
92
A+
301
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
302
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
303
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
304
مرودشت
 
74
B
 
66
B
305
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
306
شیراز
 
81
A
 
72
B
307
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
308
رشت
 
96
A+
 
94
A+
309
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
310
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
311
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
312
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
313
ساوه
 
0
C
 
0
C
314
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
315
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
316
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
317
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
318
شیراز
 
98
A+
 
84
A
319
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
320
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
321
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
322
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
323
مشهد
324
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
325
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
326
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
327
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
328
تبریز
 
82
A
 
91
A+
329
لامرد
330
اهواز
 
86
A
 
80
A
331
قزوین
 
85
A
 
81
A
332
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
333
دامغان
 
74
B
 
78
B
334
تنکابن
 
0
C
 
0
C
335
اهر
 
46
C
 
0
C
336
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
337
ساری
 
89
A
 
83
A
338
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
339
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
340
گرمسار
 
0
C
 
0
C
341
ساوه
 
0
C
 
34
C
342
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
343
رشت
 
79
B
 
83
A
344
مشهد
 
84
A
 
88
A
345
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
346
رشت
 
91
A+
 
96
A+
347
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
348
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
349
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
350
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
351
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
352
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
353
چالوس
 
0
C
 
0
C
354
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
355
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
356
چالوس
 
0
C
 
0
C
357
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
358
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
359
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
360
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
361
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
362
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
363
قوچان
 
93
A+
 
88
A
364
اهواز
 
40
C
 
60
C
365
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
366
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
367
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
368
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
369
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
370
ورامین
 
76
B
 
77
B
371
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
372
یزد
 
34
C
 
76
B
373
شوشتر
 
82
A
 
86
A
374
رشت
 
92
A+
 
92
A+
375
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
376
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
377
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
378
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
379
سمنان
 
50
C
 
57
C
380
اصفهان (خوراسگان)
381
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
382
مشهد
383
واحد بندر انزلی
 
0
C
384
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
385
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
386
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
387
اراک
 
85
A
 
75
B