# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
4
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
5
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
6
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
7
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
13
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
15
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
16
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
17
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
19
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
20
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
21
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
23
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
24
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
25
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
28
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
29
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
30
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
32
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
33
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
34
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
35
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
36
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
37
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
39
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
41
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
42
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
43
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
47
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
48
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
51
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
53
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
54
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
56
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
57
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
58
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
59
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
60
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
61
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
63
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
65
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
66
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
67
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
70
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
71
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
73
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
74
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
75
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
76
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
77
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
78
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
79
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
80
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
81
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
84
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
85
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
88
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
89
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
90
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
91
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
94
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
95
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
96
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
97
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
98
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
100
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
102
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
103
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
105
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
106
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
108
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
112
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
113
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
115
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
116
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
117
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
118
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
123
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
124
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
125
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
126
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
127
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
128
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
129
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
130
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
131
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
132
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
133
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
134
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
135
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
136
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
137
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
138
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
139
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
140
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
141
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
143
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
144
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
145
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
146
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
148
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
149
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
150
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
151
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
152
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
153
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
154
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
156
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
157
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
158
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
159
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
160
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
161
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
162
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
163
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
 
0
C
165
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
166
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
167
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
169
رشت
 
0
C
 
71
B
170
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
172
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
173
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
175
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
176
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
177
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
178
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
179
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
180
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
181
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
182
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
183
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
184
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
185
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
186
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
187
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
188
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
189
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
190
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
191
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
192
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
193
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
194
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
195
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
196
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
197
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
198
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
199
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
200
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
201
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
202
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
203
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
204
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
205
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
206
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
207
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
208
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
209
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
210
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
211
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
212
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
213
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
214
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
215
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
216
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
217
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
218
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
219
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
220
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
221
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
222
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
223
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
224
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
225
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
226
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
227
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
228
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
229
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
230
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
231
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
232
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
233
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
234
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
235
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
236
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
237
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
238
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
239
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
240
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
241
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
242
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
243
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
244
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
245
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
246
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
247
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
248
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
249
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
250
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
251
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
252
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
253
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
254
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
255
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
256
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
257
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
258
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
259
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
260
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
261
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
262
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
263
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
264
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
265
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
266
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
267
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
268
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
270
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
271
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
272
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
273
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
274
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
275
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
277
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
278
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
279
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
280
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
281
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
282
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
283
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
284
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
285
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
286
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
287
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
288
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
290
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
291
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
292
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
293
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
294
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
295
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
296
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
297
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
298
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
299
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
300
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
301
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
302
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
303
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
304
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
305
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
306
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
307
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
308
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
309
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
310
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
311
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
312
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
313
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
314
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
315
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
316
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
317
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
318
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
319
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
320
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
321
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
322
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
323
مشهد
 
0
C
 
0
C
324
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
325
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
326
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
327
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
328
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
329
لامرد
 
54
C
 
67
B
330
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
331
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
332
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
333
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
334
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
335
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
336
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
337
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
338
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
339
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
340
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
341
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
342
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
343
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
344
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
345
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
346
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
347
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
348
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
349
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
350
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
351
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
352
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
353
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
354
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
355
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
356
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
357
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
358
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
359
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
360
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
361
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
362
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
363
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
364
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
365
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
366
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
367
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
368
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
369
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
370
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
371
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
372
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
373
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
374
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
375
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
376
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
377
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
378
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
379
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
380
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
381
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
382
مشهد
 
0
C
 
0
C
383
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
384
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
385
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
386
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
387
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A