# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
2
تهران مرکزی
 
0
C
3
همدان
 
78
B
4
شوشتر
 
54
C
5
رودهن
 
83
A
6
سبزوار
 
82
A
7
گرمسار
 
0
C
8
گرمسار
 
76
B
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
10
شهرکرد
 
89
A
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
12
شاهرود
 
0
C
13
تهران شمال
 
0
C
14
یاسوج
 
0
C
15
مرودشت
 
86
A
16
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
17
مرودشت
 
79
B
18
سمنان
 
79
B
19
قشم
 
0
C
20
بوشهر
 
0
C
21
تهران مرکزی
 
81
A
22
تاکستان
 
32
C
23
تهران جنوب
 
0
C
24
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
25
شوشتر
 
58
C
26
گرمسار
 
73
B
27
شهرکرد
 
82
A
28
تهران غرب
 
0
C
29
تنکابن
 
0
C
30
تهران مرکزی
 
0
C
31
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
32
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
33
ابهر
 
0
C
34
جیرفت
 
96
A+
35
قم
 
0
C
36
خلخال
 
84
A
37
آزادشهر
 
0
C
38
نجف‌آباد
 
79
B
39
تهران مرکزی
 
86
A
40
تهران شمال
 
0
C
41
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
42
بابل
 
96
A+
43
تهران مرکزی
 
0
C
44
تبریز
 
84
A
45
دهاقان
 
89
A
46
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
47
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
48
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
49
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
50
رشت
 
86
A
51
شوشتر
 
0
C
52
شیراز
 
0
C
53
جیرفت
 
91
A+
54
گچساران
 
0
C
55
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
56
فیروزکوه
 
86
A
57
تهران جنوب
 
30
C
58
تهران مرکزی
 
26
C
59
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
60
سنندج
 
62
C
61
قزوین
 
73
B
62
تبریز
 
96
A+
63
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
64
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
65
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
66
تهران مرکزی
 
0
C
67
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
68
ورامین
 
0
C
69
شیراز
 
0
C
70
اهر
 
44
C
71
اراک
 
30
C
72
ساری
 
48
C
73
مشهد
 
46
C
74
کرج
 
0
C
75
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
76
بناب
 
79
B
77
مشهد
 
60
C
78
ملایر
 
79
B
79
اهر
 
72
B
80
شیراز
 
0
C
81
زنجان
 
66
B
82
گرگان
 
96
A+
83
اهواز
 
96
A+
84
تهران شمال
 
66
B
85
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
86
تهران مرکزی
 
0
C
87
شهر مجلسی
 
89
A
88
اهواز
 
64
C
89
چالوس
 
0
C
90
چالوس
 
0
C
91
کرج
 
0
C
92
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
93
تهران جنوب
 
0
C
94
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
95
کرج
 
79
B
96
ابهر
 
56
C
97
شبستر
 
0
C
98
مشهد
 
46
C
99
بابل
 
75
B
100
مشهد
 
42
C
101
تهران پزشکی
 
91
A+
102
شوشتر
 
0
C
103
شوشتر
 
75
B
104
اراک
 
0
C
105
بوشهر
 
0
C
106
زنجان
 
71
B
107
همدان
 
78
B
108
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
109
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
111
شاهرود
 
60
C
112
آزادشهر
 
0
C
113
آشتیان
 
0
C
114
بوشهر
 
96
A+
115
کرج
 
0
C
116
ساری
 
67
B
117
ملایر
 
0
C
118
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
119
قم
 
60
C
120
زرند
 
35
C
121
تبریز
 
89
A
122
اهواز
 
81
A
123
مرودشت
 
74
B
124
اسلامشهر
 
61
C
125
زاهدان
 
0
C
126
لاهیجان
 
0
C
127
شهر قدس
 
0
C
128
لاهیجان
 
0
C
129
گرمسار
 
62
C
130
اهواز
 
77
B
131
دامغان
 
67
B
132
تهران شمال
 
60
C
133
کرج
 
72
B
134
سنندج
 
56
C
135
فسا
 
0
C
136
مشهد
 
60
C
137
تبریز
 
82
A
138
اراک
 
79
B
139
مرودشت
 
93
A+
140
نجف‌آباد
 
84
A
141
کرج
 
0
C
142
تنکابن
 
74
B
143
تهران جنوب
 
91
A+
144
گرمسار
 
66
B
145
اهواز
 
71
B
146
رودهن
 
81
A
147
گرمسار
 
81
A
148
مرودشت
 
93
A+
149
شاهرود
 
0
C
150
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
151
اراک
 
20
C
152
جهرم
 
96
A+
153
جیرفت
 
96
A+
154
کرج
 
30
C
155
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
156
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
157
تهران شمال
 
0
C
158
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
159
تهران شمال
 
73
B
160
ورامین
 
0
C
161
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
162
آستارا
 
50
C
163
تهران شمال
 
0
C
164
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
165
تبریز
 
27
C
166
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
167
مبارکه
 
81
A
168
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
169
نجف‌آباد
 
86
A
170
بروجرد
 
79
B
171
لارستان
 
74
B
172
تهران مرکزی
 
0
C
173
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
174
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
175
آشتیان
 
0
C
176
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
177
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
178
لاهیجان
 
87
A
179
شاهرود
 
0
C
180
کرج
 
67
B
181
خرم آباد
 
0
C
182
تهران مرکزی
 
0
C
183
لاهیجان
 
96
A+
184
دندانپزشکی
 
96
A+
185
دزفول
 
0
C
186
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
187
تاکستان
 
64
C
188
رودهن
 
63
C
189
بوشهر
 
0
C
190
شهرضا
 
93
A+
191
تهران مرکزی
 
0
C
192
بروجرد
 
0
C
193
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
194
تهران مرکزی
 
48
C
195
اراک
 
93
A+
196
بوشهر
 
85
A
197
مرودشت
 
89
A
198
گرگان
 
80
A
199
مرودشت
 
92
A+
200
دزفول
 
59
C
201
پرند
 
70
B
202
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
203
شوشتر
 
0
C
204
محلات
 
60
C
205
ماهشهر
 
0
C
206
مرودشت
 
96
A+
207
تهران شمال
 
30
C
208
تهران مرکزی
 
96
A+
209
جیرفت
 
0
C
210
تهران شمال
 
70
B
211
بابل
 
96
A+
212
آیت الله آملی
 
60
C
213
تهران شمال
 
79
B
214
تاکستان
 
74
B
215
ورامین
 
15
C
216
گرمسار
 
66
B
217
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
218
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
219
چالوس
 
0
C
220
سنندج
 
0
C
221
کرج
 
0
C
222
کرج
 
0
C
223
ساوه
 
76
B
224
دهاقان
 
60
C
225
تاکستان
 
0
C
226
تهران جنوب
 
0
C
227
تهران مرکزی
 
96
A+
228
بجنورد
 
79
B
229
بجنورد
 
50
C
230
تهران جنوب
 
0
C
231
رودهن
 
93
A+
232
فیروزآباد
 
0
C
233
دهاقان
 
93
A+
234
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
235
شاهرود
 
0
C
236
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
237
کرج
 
82
A
238
خوی
 
0
C
239
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
240
رودهن
 
86
A
241
ابهر
 
15
C
242
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
243
همدان
 
25
C
244
میانه
 
89
A
245
مشهد
 
63
C
246
قم
 
84
A
247
تهران مرکزی
 
45
C
248
چالوس
 
0
C
249
تبریز
 
92
A+
250
خوی
 
69
B
251
مرودشت
 
96
A+
252
شوشتر
 
71
B
253
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
254
رودهن
 
86
A
255
تهران شمال
 
0
C
256
مراغه
 
25
C
257
تبریز
 
96
A+
258
اسلامشهر
 
0
C
259
ملایر
 
96
A+
260
لاهیجان
 
0
C
261
شهر قدس
 
67
B
262
تبریز
 
89
A
263
ارسنجان
 
68
B
264
بیرجند
 
0
C
265
گرگان
 
96
A+
266
نور
 
85
A
267
اهواز
 
81
A
268
تهران مرکزی
 
91
A+
269
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
270
خمینی شهر
 
42
C
271
اراک
 
0
C
272
اراک
 
0
C
273
کرج
 
86
A
274
تبریز
 
96
A+
275
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
276
یاسوج
 
91
A+
277
تهران جنوب
 
96
A+
278
تهران شمال
 
0
C
279
بندرعباس
 
0
C
280
پژوهشگران جوان
 
85
A
281
واحد ارومیه
 
0
C
282
شاهرود
 
76
B
283
تهران شمال
 
0
C
284
قزوین
 
93
A+
285
شیراز
 
0
C
286
اصفهان (خوراسگان)
 
0
C
287
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
288
کرج
 
86
A
289
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
290
تهران مرکزی
 
98
A+
291
جیرفت
 
0
C
292
ساوه
 
0
C
293
چالوس
 
0
C
294
کرج
 
88
A
295
شهر مجلسی
 
89
A
296
یزد
 
0
C
297
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
298
شهرضا
 
0
C
299
تهران جنوب
 
0
C
300
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
301
اراک
 
0
C
302
تاکستان
 
0
C
303
شیراز
 
79
B
304
قزوین
 
80
A
305
اراک
 
94
A+
306
خمینی شهر
 
83
A
307
بروجرد
 
90
A+
308
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
309
مرودشت
 
74
B
310
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
311
شیراز
 
81
A
312
علوم دارویی
 
82
A
313
رشت
 
96
A+
314
مرودشت
 
82
A
315
قزوین
 
92
A+
316
دامغان
 
92
A+
317
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
318
شهر قدس
 
98
A+
319
ساوه
 
0
C
320
علوم دارویی
 
81
A
321
نجف‌آباد
 
73
B
322
تهران جنوب
 
0
C
323
تهران مرکزی
 
80
A
324
شیراز
 
98
A+
325
تهران مرکزی
 
84
A
326
تهران جنوب
 
59
C
327
فیروزکوه
 
60
C
328
تهران جنوب
 
93
A+
329
شهرکرد
 
84
A
330
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
331
واحدکرج
 
52
C
332
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
333
تهران مرکزی
 
0
C
334
اهواز
 
86
A
335
قزوین
 
85
A
336
تهران مرکزی
 
0
C
337
دامغان
 
74
B
338
تنکابن
 
0
C
339
اهر
 
46
C
340
علی آبادکتول
 
0
C
341
واحد کازرون
 
0
C
342
ساری
 
89
A
343
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
344
نجف‌آباد
 
79
B
345
گرمسار
 
0
C
346
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
347
ساوه
 
0
C
348
قائم‌شهر
 
60
C
349
رشت
 
79
B
350
مشهد
 
84
A
351
شهرضا
 
93
A+
352
رشت
 
91
A+
353
تهران شمال
 
0
C
354
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
355
کرمانشاه
 
98
A+
356
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
357
تهران مرکزی
 
0
C
358
تهران مرکزی
 
79
B
359
چالوس
 
0
C
360
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
361
تهران جنوب
 
0
C
362
چالوس
 
0
C
363
تنکابن
 
93
A+
364
تنکابن
 
96
A+
365
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
366
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
367
واحد الکترونیکی
 
26
C
368
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
369
قوچان
 
93
A+
370
اهواز
 
40
C
371
نجف‌آباد
 
76
B
372
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
373
تهران جنوب
 
91
A+
374
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
375
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
376
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
377
ورامین
 
76
B
378
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
379
لاهیجان
 
47
C
380
یزد
 
34
C
381
شوشتر
 
82
A
382
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
383
رشت
 
92
A+
384
تهران جنوب
 
87
A
385
شهر مجلسی
 
87
A
386
تنکابن
 
87
A
387
سمنان
 
50
C
388
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
389
واحد بندر انزلی
 
0
C
390
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
391
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
392
اراک
 
85
A