# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
3
همدان
 
78
B
 
78
B
4
شوشتر
 
54
C
 
72
B
5
رودهن
 
83
A
 
76
B
6
سبزوار
 
82
A
 
80
A
7
گرمسار
 
0
C
 
0
C
8
گرمسار
 
76
B
 
88
A
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
11
شاهرود
 
0
C
 
68
B
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
13
یاسوج
 
0
C
 
0
C
14
مرودشت
 
86
A
 
84
A
15
مرودشت
 
79
B
 
82
A
16
سمنان
 
79
B
 
73
B
17
قشم
 
0
C
 
0
C
18
بوشهر
 
0
C
 
60
C
19
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
20
تاکستان
 
32
C
 
62
C
21
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
22
شوشتر
 
58
C
 
76
B
23
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
24
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
25
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
26
تنکابن
 
0
C
 
0
C
27
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
28
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
29
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
30
ابهر
 
0
C
 
0
C
31
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
32
قم
 
34
C
 
68
B
33
خلخال
 
84
A
 
81
A
34
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
35
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
36
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
37
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
39
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
40
تبریز
 
84
A
 
91
A+
41
دهاقان
 
89
A
 
88
A
42
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
43
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
44
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
45
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
46
شوشتر
 
0
C
 
0
C
47
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
48
گچساران
 
0
C
 
0
C
49
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
50
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
51
سنندج
 
62
C
 
84
A
52
قزوین
 
73
B
 
86
A
53
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
54
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
55
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
56
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
57
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
58
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
59
ورامین
 
0
C
 
0
C
60
شیراز
 
0
C
 
0
C
61
اهر
 
44
C
 
0
C
62
اراک
 
30
C
 
0
C
63
ساری
 
73
B
 
85
A
64
مشهد
 
46
C
 
56
C
65
کرج
 
0
C
 
0
C
66
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
67
بناب
 
79
B
 
79
B
68
ملایر
 
79
B
 
85
A
69
شیراز
 
0
C
 
0
C
70
زنجان
 
66
B
 
78
B
71
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
72
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
73
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
74
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
75
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
76
اهواز
 
64
C
 
74
B
77
چالوس
 
0
C
 
0
C
78
چالوس
 
0
C
 
0
C
79
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
80
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
81
کرج
 
79
B
 
75
B
82
شبستر
 
0
C
 
0
C
83
بابل
 
75
B
 
81
A
84
مشهد
 
42
C
 
58
C
85
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
86
شوشتر
 
0
C
 
70
B
87
شوشتر
 
75
B
 
75
B
88
اراک
 
0
C
 
0
C
89
بوشهر
 
0
C
 
0
C
90
زنجان
 
71
B
 
80
A
91
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
92
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
93
شاهرود
 
60
C
 
70
B
94
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
95
آشتیان
 
0
C
 
0
C
96
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
97
ساری
 
67
B
 
0
C
98
ملایر
 
0
C
 
0
C
99
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
100
قم
 
60
C
 
73
B
101
زرند
 
35
C
 
0
C
102
تبریز
 
89
A
 
94
A+
103
اهواز
 
81
A
 
91
A+
104
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
105
زاهدان
 
0
C
 
0
C
106
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
107
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
108
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
109
گرمسار
 
62
C
 
82
A
110
اهواز
 
77
B
 
80
A
111
دامغان
 
67
B
 
86
A
112
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
113
کرج
 
72
B
 
72
B
114
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
115
کرج
 
0
C
 
0
C
116
گرمسار
 
81
A
 
86
A
117
شاهرود
 
0
C
 
0
C
118
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
119
جهرم
 
96
A+
 
82
A
120
کرج
 
30
C
 
0
C
121
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
122
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
123
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
124
ورامین
 
0
C
 
64
C
125
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
126
آستارا
 
50
C
 
63
C
127
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
128
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
129
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
130
رشت
131
شاهرود
 
0
C
 
0
C
132
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
133
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
134
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
135
دزفول
 
0
C
 
0
C
136
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
137
تاکستان
 
64
C
 
62
C
138
بوشهر
 
0
C
 
0
C
139
اراک
 
93
A+
 
74
B
140
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
141
گرگان
 
80
A
 
84
A
142
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
143
دزفول
 
59
C
 
0
C
144
پرند
 
70
B
 
88
A
145
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
146
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
147
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
148
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
149
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
150
جیرفت
 
0
C
 
0
C
151
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
152
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
153
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
154
ورامین
 
15
C
 
0
C
155
گرمسار
 
66
B
 
74
B
156
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
157
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
158
سنندج
 
0
C
 
0
C
159
کرج
 
0
C
 
0
C
160
کرج
 
47
C
 
72
B
161
دهاقان
 
60
C
 
70
B
162
تاکستان
 
22
C
 
58
C
163
کرج
 
82
A
 
82
A
164
خوی
 
0
C
 
0
C
165
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
166
میانه
 
89
A
 
89
A
167
مشهد
 
63
C
 
48
C
168
قم
 
84
A
 
81
A
169
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
170
چالوس
 
0
C
 
0
C
171
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
172
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
173
مراغه
 
25
C
 
74
B
174
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
175
تبریز
 
89
A
 
94
A+
176
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
177
بیرجند
 
0
C
 
0
C
178
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
179
نور
 
85
A
 
73
B
180
اهواز
 
81
A
 
82
A
181
اراک
 
0
C
 
0
C
182
اراک
 
0
C
 
0
C
183
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
184
شهر مجلسی
 
68
B
185
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
186
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
187
شاهرود
 
76
B
 
77
B
188
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
189
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
190
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
191
کرج
 
86
A
 
84
A
192
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
193
جیرفت
 
0
C
 
0
C
194
ساوه
 
0
C
 
0
C
195
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
196
یزد
 
0
C
 
0
C
197
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
198
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
199
اراک
 
0
C
 
0
C
200
قزوین
 
80
A
 
87
A
201
اراک
 
94
A+
 
92
A+
202
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
203
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
204
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
205
مرودشت
 
74
B
 
66
B
206
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
207
شیراز
 
81
A
 
72
B
208
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
209
رشت
 
96
A+
 
94
A+
210
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
211
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
212
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
213
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
214
ساوه
 
0
C
 
0
C
215
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
216
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
217
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
218
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
219
مشهد
220
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
221
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
222
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
223
لامرد
224
اهواز
 
86
A
 
80
A
225
قزوین
 
85
A
 
81
A
226
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
227
دامغان
 
74
B
 
78
B
228
تنکابن
 
0
C
 
0
C
229
اهر
 
46
C
 
0
C
230
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
231
ساری
 
89
A
 
83
A
232
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
233
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
234
گرمسار
 
0
C
 
0
C
235
رشت
 
91
A+
 
96
A+
236
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
237
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
238
چالوس
 
0
C
 
0
C
239
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
240
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
241
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
242
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
243
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
244
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
245
یزد
 
34
C
 
76
B
246
شوشتر
 
82
A
 
86
A
247
رشت
 
92
A+
 
92
A+
248
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
249
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
250
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
251
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
252
اصفهان (خوراسگان)
253
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
254
مشهد
255
واحد بندر انزلی
 
0
C
256
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
257
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
258
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
259
اراک
 
85
A
 
75
B