# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
3
همدان
 
78
B
 
78
B
4
شوشتر
 
54
C
 
72
B
5
رودهن
 
83
A
 
76
B
6
سبزوار
 
82
A
 
80
A
7
گرمسار
 
0
C
 
0
C
8
گرمسار
 
76
B
 
88
A
9
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
11
شاهرود
 
0
C
 
68
B
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
13
یاسوج
 
0
C
 
0
C
14
مرودشت
 
86
A
 
84
A
15
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
16
مرودشت
 
79
B
 
82
A
17
سمنان
 
79
B
 
73
B
18
قشم
 
0
C
 
0
C
19
بوشهر
 
0
C
 
60
C
20
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
21
تاکستان
 
32
C
 
62
C
22
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
23
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
24
شوشتر
 
58
C
 
76
B
25
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
26
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
27
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
28
تنکابن
 
0
C
 
0
C
29
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
30
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
31
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
32
ابهر
 
0
C
 
0
C
33
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
34
قم
 
34
C
 
68
B
35
خلخال
 
84
A
 
81
A
36
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
37
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
38
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
39
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
40
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
41
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
42
تبریز
 
84
A
 
91
A+
43
دهاقان
 
89
A
 
88
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
45
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
46
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
47
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
48
رشت
 
86
A
 
86
A
49
شوشتر
 
0
C
 
0
C
50
شیراز
 
0
C
 
0
C
51
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
52
گچساران
 
0
C
 
0
C
53
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
54
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
55
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
56
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
57
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
58
سنندج
 
62
C
 
84
A
59
قزوین
 
73
B
 
86
A
60
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
61
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
62
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
63
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
64
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
65
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
66
ورامین
 
0
C
 
0
C
67
شیراز
 
0
C
 
0
C
68
اهر
 
44
C
 
0
C
69
اراک
 
30
C
 
0
C
70
ساری
 
73
B
 
85
A
71
مشهد
 
46
C
 
56
C
72
کرج
 
0
C
 
0
C
73
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
74
بناب
 
79
B
 
79
B
75
مشهد
 
60
C
 
39
C
76
ملایر
 
79
B
 
85
A
77
اهر
 
72
B
 
74
B
78
شیراز
 
0
C
 
0
C
79
زنجان
 
66
B
 
78
B
80
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
81
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
82
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
83
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
84
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
85
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
86
اهواز
 
64
C
 
74
B
87
چالوس
 
0
C
 
0
C
88
چالوس
 
0
C
 
0
C
89
کرج
 
0
C
 
78
B
90
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
91
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
92
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
93
کرج
 
79
B
 
75
B
94
ابهر
 
56
C
 
0
C
95
شبستر
 
0
C
 
0
C
96
مشهد
 
46
C
 
67
B
97
بابل
 
75
B
 
81
A
98
مشهد
 
42
C
 
58
C
99
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
100
شوشتر
 
0
C
 
70
B
101
شوشتر
 
75
B
 
75
B
102
اراک
 
0
C
 
0
C
103
بوشهر
 
0
C
 
0
C
104
زنجان
 
71
B
 
80
A
105
همدان
 
78
B
 
80
A
106
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
107
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
109
شاهرود
 
60
C
 
70
B
110
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
111
آشتیان
 
0
C
 
0
C
112
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
113
کرج
 
0
C
 
0
C
114
ساری
 
67
B
 
0
C
115
ملایر
 
0
C
 
0
C
116
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
117
قم
 
60
C
 
73
B
118
زرند
 
35
C
 
0
C
119
تبریز
 
89
A
 
94
A+
120
اهواز
 
81
A
 
91
A+
121
مرودشت
 
74
B
 
80
A
122
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
123
زاهدان
 
0
C
 
0
C
124
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
125
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
126
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
127
گرمسار
 
62
C
 
82
A
128
اهواز
 
77
B
 
80
A
129
دامغان
 
67
B
 
86
A
130
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
131
کرج
 
72
B
 
72
B
132
سنندج
 
56
C
 
77
B
133
فسا
 
0
C
 
44
C
134
مشهد
 
60
C
 
66
B
135
اراک
 
79
B
 
80
A
136
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
137
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
138
کرج
 
0
C
 
0
C
139
تنکابن
 
74
B
 
81
A
140
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
141
گرمسار
 
66
B
 
76
B
142
اهواز
 
71
B
 
70
B
143
رودهن
 
81
A
 
70
B
144
گرمسار
 
81
A
 
86
A
145
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
146
شاهرود
 
0
C
 
0
C
147
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
148
اراک
 
20
C
 
58
C
149
جهرم
 
96
A+
 
82
A
150
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
151
کرج
 
30
C
 
0
C
152
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
153
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
154
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
155
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
156
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
157
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
158
ورامین
 
0
C
 
64
C
159
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
160
آستارا
 
50
C
 
63
C
161
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
163
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
164
مبارکه
 
81
A
 
86
A
165
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
166
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
167
بروجرد
 
79
B
 
72
B
168
لارستان
 
74
B
 
80
A
169
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
170
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
171
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
172
آشتیان
 
0
C
 
0
C
173
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
174
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
175
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
176
رشت
177
شاهرود
 
0
C
 
0
C
178
کرج
 
67
B
 
82
A
179
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
180
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
181
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
182
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
183
دزفول
 
0
C
 
0
C
184
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
185
تاکستان
 
64
C
 
62
C
186
رودهن
 
63
C
 
70
B
187
بوشهر
 
0
C
 
0
C
188
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
189
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
190
بروجرد
 
0
C
 
0
C
191
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
192
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
193
اراک
 
93
A+
 
37
C
194
بوشهر
 
85
A
 
81
A
195
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
196
گرگان
 
80
A
 
84
A
197
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
198
دزفول
 
59
C
 
0
C
199
پرند
 
70
B
 
88
A
200
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
201
شوشتر
 
0
C
 
0
C
202
محلات
 
60
C
 
0
C
203
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
204
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
205
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
206
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
207
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
208
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
209
جیرفت
 
0
C
 
0
C
210
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
211
بابل
 
96
A+
 
90
A+
212
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
213
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
214
تاکستان
 
74
B
 
82
A
215
ورامین
 
15
C
 
0
C
216
گرمسار
 
66
B
 
74
B
217
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
218
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
219
چالوس
 
0
C
 
0
C
220
سنندج
 
0
C
 
0
C
221
کرج
 
0
C
 
0
C
222
کرج
 
47
C
 
72
B
223
ساوه
 
76
B
 
74
B
224
دهاقان
 
60
C
 
70
B
225
تاکستان
 
22
C
 
58
C
226
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
227
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
228
بجنورد
 
79
B
 
72
B
229
بجنورد
 
50
C
 
71
B
230
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
231
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
232
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
233
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
234
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
235
شاهرود
 
0
C
 
0
C
236
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
237
کرج
 
82
A
 
82
A
238
خوی
 
0
C
 
0
C
239
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
240
رودهن
 
86
A
 
80
A
241
ابهر
 
15
C
 
0
C
242
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
243
همدان
 
76
B
 
66
B
244
میانه
 
89
A
 
89
A
245
مشهد
 
63
C
 
48
C
246
قم
 
84
A
 
81
A
247
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
248
چالوس
 
0
C
 
0
C
249
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
250
خوی
 
69
B
 
69
B
251
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
252
شوشتر
 
71
B
 
68
B
253
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
254
رودهن
 
86
A
 
74
B
255
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
256
مراغه
 
25
C
 
74
B
257
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
258
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
259
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
260
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
261
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
262
تبریز
 
89
A
 
94
A+
263
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
264
بیرجند
 
0
C
 
0
C
265
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
266
نور
 
85
A
 
73
B
267
اهواز
 
81
A
 
82
A
268
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
269
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
270
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
271
اراک
 
0
C
 
0
C
272
اراک
 
0
C
 
0
C
273
کرج
 
86
A
 
74
B
274
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
275
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
276
شهر مجلسی
 
68
B
277
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
278
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
279
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
280
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
281
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
282
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
283
شاهرود
 
76
B
 
77
B
284
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
285
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
286
بابل
 
96
A+
 
81
A
287
شیراز
 
0
C
 
0
C
288
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
289
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
290
کرج
 
86
A
 
84
A
291
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
292
جیرفت
 
0
C
 
0
C
293
ساوه
 
0
C
 
0
C
294
چالوس
 
0
C
 
0
C
295
کرج
 
88
A
 
92
A+
296
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
297
یزد
 
0
C
 
0
C
298
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
299
شهرضا
 
0
C
 
0
C
300
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
301
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
302
اراک
 
0
C
 
0
C
303
تاکستان
 
52
C
 
47
C
304
شیراز
 
79
B
 
72
B
305
قزوین
 
80
A
 
87
A
306
اراک
 
94
A+
 
92
A+
307
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
308
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
309
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
310
مرودشت
 
74
B
 
66
B
311
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
312
شیراز
 
81
A
 
72
B
313
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
314
رشت
 
96
A+
 
94
A+
315
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
316
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
317
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
318
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
319
ساوه
 
0
C
 
0
C
320
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
321
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
322
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
323
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
324
شیراز
 
98
A+
 
84
A
325
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
326
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
327
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
328
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
329
مشهد
330
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
331
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
332
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
333
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
334
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
335
تبریز
 
82
A
 
91
A+
336
لامرد
337
اهواز
 
86
A
 
80
A
338
قزوین
 
85
A
 
81
A
339
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
340
دامغان
 
74
B
 
78
B
341
تنکابن
 
0
C
 
0
C
342
اهر
 
46
C
 
0
C
343
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
344
ساری
 
89
A
 
83
A
345
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
346
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
347
گرمسار
 
0
C
 
0
C
348
ساوه
 
0
C
 
34
C
349
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
350
رشت
 
79
B
 
83
A
351
مشهد
 
84
A
 
88
A
352
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
353
رشت
 
91
A+
 
96
A+
354
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
355
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
356
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
357
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
358
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
359
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
360
چالوس
 
0
C
 
0
C
361
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
362
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
363
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
364
چالوس
 
0
C
 
0
C
365
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
366
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
367
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
368
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
369
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
370
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
371
قوچان
 
93
A+
 
88
A
372
اهواز
 
40
C
 
60
C
373
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
374
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
375
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
376
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
377
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
378
ورامین
 
76
B
 
77
B
379
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
380
یزد
 
34
C
 
76
B
381
شوشتر
 
82
A
 
86
A
382
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
383
رشت
 
92
A+
 
92
A+
384
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
385
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
386
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
387
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
0
C
388
سمنان
 
50
C
 
57
C
389
اصفهان (خوراسگان)
390
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
391
مشهد
392
واحد بندر انزلی
 
0
C
393
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
394
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
395
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
396
اراک
 
85
A
 
75
B