# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اراک
 
85
A
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
3
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
4
علی آبادکتول
 
0
C
5
واحد بندر انزلی
 
0
C
6
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
7
اصفهان (خوراسگان)
8
سمنان
 
50
C
9
تنکابن
 
87
A
10
شهر مجلسی
 
87
A
11
تهران جنوب
 
87
A
12
رشت
 
92
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
14
شوشتر
 
82
A
15
یزد
 
34
C
16
لاهیجان
 
59
C
17
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
18
ورامین
 
76
B
19
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
20
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
21
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
22
تهران جنوب
 
91
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
24
نجف‌آباد
 
76
B
25
اهواز
 
40
C
26
قوچان
 
93
A+
27
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
28
واحد الکترونیکی
 
26
C
29
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
30
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
31
تنکابن
 
96
A+
32
تنکابن
 
93
A+
33
چالوس
 
0
C
34
تهران جنوب
 
20
C
35
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
36
چالوس
 
0
C
37
تهران مرکزی
 
79
B
38
تهران مرکزی
 
0
C
39
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
40
کرمانشاه
 
98
A+
41
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
42
تهران شمال
 
0
C
43
رشت
 
91
A+
44
شهرضا
 
93
A+
45
مشهد
 
84
A
46
رشت
 
79
B
47
قائم‌شهر
 
60
C
48
ساوه
 
0
C
49
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
50
گرمسار
 
0
C
51
نجف‌آباد
 
79
B
52
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
53
ساری
 
89
A
54
واحد کازرون
 
0
C
55
اهر
 
46
C
56
تنکابن
 
0
C
57
دامغان
 
74
B
58
تهران مرکزی
 
0
C
59
قزوین
 
85
A
60
اهواز
 
86
A
61
لامرد
62
تهران مرکزی
 
0
C
63
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
64
واحدکرج
 
52
C
65
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
66
شهرکرد
 
84
A
67
مشهد
68
تهران جنوب
 
93
A+
69
فیروزکوه
 
60
C
70
تهران جنوب
 
59
C
71
تهران مرکزی
 
84
A
72
شیراز
 
98
A+
73
تهران مرکزی
 
80
A
74
تهران جنوب
 
15
C
75
نجف‌آباد
 
73
B
76
علوم دارویی
 
81
A
77
ساوه
 
0
C
78
شهر قدس
 
98
A+
79
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
80
دامغان
 
92
A+
81
قزوین
 
92
A+
82
مرودشت
 
82
A
83
رشت
 
96
A+
84
علوم دارویی
 
82
A
85
شیراز
 
81
A
86
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
87
مرودشت
 
74
B
88
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
89
بروجرد
 
90
A+
90
خمینی شهر
 
83
A
91
اراک
 
94
A+
92
قزوین
 
80
A
93
شیراز
 
79
B
94
تاکستان
 
52
C
95
اراک
 
0
C
96
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
97
تهران جنوب
 
20
C
98
شهرضا
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
100
یزد
 
0
C
101
شهر مجلسی
 
89
A
102
کرج
 
88
A
103
چالوس
 
0
C
104
ساوه
 
0
C
105
جیرفت
 
0
C
106
تهران مرکزی
 
98
A+
107
مشهد
108
کرج
 
86
A
109
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
110
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
111
شیراز
 
0
C
112
قزوین
 
93
A+
113
تهران شمال
 
0
C
114
شاهرود
 
76
B
115
واحد ارومیه
 
0
C
116
پژوهشگران جوان
 
85
A
117
بندرعباس
 
0
C
118
تهران شمال
 
0
C
119
تهران جنوب
 
96
A+
120
یاسوج
 
91
A+
121
شهر مجلسی
122
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
123
تبریز
 
96
A+
124
کرج
 
86
A
125
اراک
 
0
C
126
اراک
 
0
C
127
خمینی شهر
 
42
C
128
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
129
تهران مرکزی
 
91
A+
130
اهواز
 
81
A
131
نور
 
85
A
132
گرگان
 
96
A+
133
بیرجند
 
0
C
134
ارسنجان
 
68
B
135
تبریز
 
89
A
136
شهر قدس
 
67
B
137
لاهیجان
 
0
C
138
ملایر
 
96
A+
139
اسلامشهر
 
0
C
140
تبریز
 
96
A+
141
مراغه
 
25
C
142
تهران شمال
 
0
C
143
رودهن
 
86
A
144
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
145
شوشتر
 
71
B
146
مرودشت
 
96
A+
147
خوی
 
69
B
148
تبریز
 
92
A+
149
چالوس
 
0
C
150
تهران مرکزی
 
45
C
151
قم
 
84
A
152
مشهد
 
63
C
153
میانه
 
89
A
154
همدان
 
76
B
155
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
156
ابهر
 
15
C
157
رودهن
 
86
A
158
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
159
خوی
 
0
C
160
کرج
 
82
A
161
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
162
شاهرود
 
0
C
163
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
164
دهاقان
 
93
A+
165
فیروزآباد
 
0
C
166
رودهن
 
93
A+
167
تهران جنوب
 
24
C
168
بجنورد
 
50
C
169
بجنورد
 
79
B
170
تهران مرکزی
 
96
A+
171
تهران جنوب
 
0
C
172
تاکستان
 
22
C
173
دهاقان
 
60
C
174
ساوه
 
76
B
175
کرج
 
47
C
176
تبریز
 
82
A
177
کرج
 
0
C
178
سنندج
 
0
C
179
چالوس
 
0
C
180
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
181
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
182
گرمسار
 
66
B
183
ورامین
 
15
C
184
تاکستان
 
74
B
185
تهران شمال
 
79
B
186
آیت الله آملی
 
60
C
187
بابل
 
96
A+
188
تهران شمال
 
70
B
189
جیرفت
 
0
C
190
تهران مرکزی
 
96
A+
191
تهران شمال
 
30
C
192
مرودشت
 
96
A+
193
ماهشهر
 
0
C
194
محلات
 
60
C
195
شوشتر
 
0
C
196
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
197
پرند
 
70
B
198
دزفول
 
59
C
199
مرودشت
 
92
A+
200
گرگان
 
80
A
201
مرودشت
 
89
A
202
بوشهر
 
85
A
203
اراک
 
93
A+
204
تهران مرکزی
 
48
C
205
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
206
بروجرد
 
0
C
207
تهران مرکزی
 
0
C
208
شهرضا
 
93
A+
209
بوشهر
 
0
C
210
رودهن
 
63
C
211
تاکستان
 
64
C
212
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
213
دزفول
 
0
C
214
دندانپزشکی
 
96
A+
215
لاهیجان
 
96
A+
216
تهران مرکزی
 
0
C
217
خرم آباد
 
20
C
218
کرج
 
67
B
219
شاهرود
 
0
C
220
رشت
221
لاهیجان
 
87
A
222
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
223
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
224
آشتیان
 
0
C
225
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
226
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
227
تهران مرکزی
 
0
C
228
لارستان
 
74
B
229
بروجرد
 
79
B
230
نجف‌آباد
 
86
A
231
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
232
مبارکه
 
81
A
233
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
234
تبریز
 
27
C
235
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
236
تهران شمال
 
0
C
237
آستارا
 
50
C
238
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
239
ورامین
 
0
C
240
تهران شمال
 
73
B
241
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
242
تهران شمال
 
0
C
243
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
244
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
245
کرج
 
30
C
246
جیرفت
 
96
A+
247
جهرم
 
96
A+
248
اراک
 
20
C
249
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
250
شاهرود
 
0
C
251
مرودشت
 
93
A+
252
گرمسار
 
81
A
253
رودهن
 
81
A
254
اهواز
 
71
B
255
گرمسار
 
66
B
256
تهران جنوب
 
91
A+
257
تنکابن
 
74
B
258
کرج
 
0
C
259
نجف‌آباد
 
84
A
260
مرودشت
 
93
A+
261
اراک
 
79
B
262
مشهد
 
60
C
263
فسا
 
0
C
264
سنندج
 
56
C
265
کرج
 
72
B
266
تهران شمال
 
60
C
267
دامغان
 
67
B
268
اهواز
 
77
B
269
گرمسار
 
62
C
270
لاهیجان
 
0
C
271
شهر قدس
 
0
C
272
لاهیجان
 
0
C
273
زاهدان
 
0
C
274
اسلامشهر
 
61
C
275
مرودشت
 
74
B
276
اهواز
 
81
A
277
تبریز
 
89
A
278
زرند
 
35
C
279
قم
 
60
C
280
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
281
ملایر
 
0
C
282
ساری
 
67
B
283
کرج
 
0
C
284
بوشهر
 
96
A+
285
آشتیان
 
0
C
286
آزادشهر
 
55
C
287
شاهرود
 
60
C
288
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
289
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
290
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
291
همدان
 
78
B
292
زنجان
 
71
B
293
بوشهر
 
0
C
294
اراک
 
0
C
295
شوشتر
 
75
B
296
شوشتر
 
0
C
297
تهران پزشکی
 
91
A+
298
مشهد
 
42
C
299
بابل
 
75
B
300
مشهد
 
46
C
301
شبستر
 
0
C
302
ابهر
 
56
C
303
کرج
 
79
B
304
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
305
تهران جنوب
 
0
C
306
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
307
کرج
 
0
C
308
چالوس
 
0
C
309
چالوس
 
0
C
310
اهواز
 
64
C
311
شهر مجلسی
 
89
A
312
تهران مرکزی
 
0
C
313
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
314
تهران شمال
 
66
B
315
اهواز
 
96
A+
316
گرگان
 
96
A+
317
زنجان
 
66
B
318
شیراز
 
0
C
319
اهر
 
72
B
320
ملایر
 
79
B
321
مشهد
 
60
C
322
بناب
 
79
B
323
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
324
کرج
 
0
C
325
مشهد
 
46
C
326
ساری
 
73
B
327
اراک
 
30
C
328
اهر
 
44
C
329
شیراز
 
0
C
330
ورامین
 
0
C
331
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
332
تهران مرکزی
 
0
C
333
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
334
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
335
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
336
تبریز
 
96
A+
337
قزوین
 
73
B
338
سنندج
 
62
C
339
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
340
تهران مرکزی
 
26
C
341
تهران جنوب
 
30
C
342
فیروزکوه
 
86
A
343
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
344
گچساران
 
0
C
345
جیرفت
 
91
A+
346
شیراز
 
0
C
347
شوشتر
 
0
C
348
رشت
 
86
A
349
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
350
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
351
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
352
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
353
دهاقان
 
89
A
354
تبریز
 
84
A
355
تهران مرکزی
 
0
C
356
بابل
 
96
A+
357
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
358
تهران شمال
 
0
C
359
تهران مرکزی
 
86
A
360
نجف‌آباد
 
79
B
361
آزادشهر
 
58
C
362
خلخال
 
84
A
363
قم
 
34
C
364
جیرفت
 
96
A+
365
ابهر
 
0
C
366
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
367
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
368
تهران مرکزی
 
0
C
369
تنکابن
 
0
C
370
تهران غرب
 
0
C
371
شهرکرد
 
82
A
372
گرمسار
 
73
B
373
شوشتر
 
58
C
374
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
375
تهران جنوب
 
0
C
376
تاکستان
 
32
C
377
تهران مرکزی
 
81
A
378
بوشهر
 
0
C
379
قشم
 
0
C
380
سمنان
 
79
B
381
مرودشت
 
79
B
382
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
383
مرودشت
 
86
A
384
یاسوج
 
0
C
385
تهران شمال
 
0
C
386
شاهرود
 
0
C
387
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
388
شهرکرد
 
89
A
389
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
390
گرمسار
 
76
B
391
گرمسار
 
0
C
392
سبزوار
 
82
A
393
رودهن
 
83
A
394
شوشتر
 
54
C
395
همدان
 
78
B
396
تهران مرکزی
 
0
C
397
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+