# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
3
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
4
واحد بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
5
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
6
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
7
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
8
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
9
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
10
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
11
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
12
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
13
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
14
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
15
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
16
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
17
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
18
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
20
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
21
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
24
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
25
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
26
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
27
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
28
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
31
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
32
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
34
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
35
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
37
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
39
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
40
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
42
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
43
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
44
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
45
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
46
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
47
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
48
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
49
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
50
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
51
واحد کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
53
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
54
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
56
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
58
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
59
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
60
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
61
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
واحدکرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
63
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
64
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
65
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
66
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
67
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
69
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
70
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
71
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
72
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
74
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
75
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
77
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
78
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
79
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
80
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
81
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
82
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
83
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
84
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
85
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
86
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
87
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
88
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
89
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
90
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
91
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
92
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
93
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
95
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
96
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
99
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
100
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
104
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
105
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
106
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
107
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
108
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
109
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
110
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
112
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
113
واحد ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
115
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
117
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
118
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
119
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
120
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
122
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
123
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
126
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
127
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
128
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
129
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
130
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
131
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
133
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
134
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
137
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
138
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
139
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
140
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
142
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
143
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
144
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
145
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
146
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
147
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
148
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
149
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
150
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
151
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
152
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
153
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
154
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
156
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
157
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
159
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
160
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
161
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
162
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
163
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
164
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
165
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
166
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
167
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
169
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
170
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
171
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
172
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
173
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
176
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
177
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
178
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
179
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
180
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
181
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
182
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
183
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
184
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
185
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
186
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
187
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
188
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
189
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
190
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
191
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
192
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
193
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
194
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
195
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
196
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
197
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
198
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
199
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
200
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
201
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
202
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
203
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
204
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
205
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
206
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
208
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
209
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
210
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
211
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
212
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
213
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
214
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
215
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
216
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
217
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
218
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
219
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
220
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
221
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
222
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
223
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
224
فارسی
 
0
C
225
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
226
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
227
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
228
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
229
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
230
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
231
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
232
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
233
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
234
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
235
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
236
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
237
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
238
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
239
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
240
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
241
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
242
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
243
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
244
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
245
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
246
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
247
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
248
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
249
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
250
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
251
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
252
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
253
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
254
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
255
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
256
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
257
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
258
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
259
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
260
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
261
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
262
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
263
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
264
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
265
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
266
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
267
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
268
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
270
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
271
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
272
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
273
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
274
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
275
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
277
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
278
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
279
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
280
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
281
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
282
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
283
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
284
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
285
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
286
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
287
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
288
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
شوشتر
فارسی
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
290
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
291
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
292
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
293
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
294
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
295
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
296
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
297
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
298
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
299
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
300
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
301
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
302
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
303
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
305
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
306
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
307
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
308
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
309
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
310
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
311
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
312
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
313
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
314
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
315
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
316
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
317
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
318
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
319
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
320
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
321
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
322
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
323
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
324
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
325
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
326
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
327
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
328
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
329
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
330
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
331
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
332
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
333
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
334
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
335
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
336
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
337
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
338
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
339
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
340
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
341
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
342
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
343
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
344
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
345
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
346
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
347
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
348
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
349
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
350
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
351
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
353
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
354
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
355
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
356
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
357
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
358
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
359
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
360
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
361
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
362
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
363
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
364
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
365
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
366
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
367
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
368
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
369
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
370
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
371
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
372
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
373
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
374
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
375
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
376
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
377
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
378
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
379
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
380
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
381
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
382
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
383
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
384
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
385
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
386
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
387
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+