# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
2
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
3
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
4
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+