# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
2
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
3
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
4
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+