# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
واحدکرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A