# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
2
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C