# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
37
C