# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
شهر مجلسی
 
87
A
2
شهر مجلسی
 
89
A
3
شهر مجلسی
4
شهر مجلسی
 
89
A