# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
2
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C