مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Educational and Psychological Researches
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.journalonweb.com/jepr/
دفتر مجله اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه EPR
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی 2395-2296
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه eprjournal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://www.ijeprjournal.org
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 2 - تابستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نسخه 1 . سال سوم . 2017
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد حسین یارمحمدیان سردبیر
2 اصغر آقایی اعضای هیات تحریریه
3 محمد علی نادی اعضای هیات تحریریه
4 حمید آتش پور اعضای هیات تحریریه
5 Eric Margolis اعضای هیات تحریریه
6 Fazal Rizvi اعضای هیات تحریریه
7 Rozhan Mohammad Idrus اعضای هیات تحریریه
8 Robert James Smith اعضای هیات تحریریه
9 Lisa G Aspinwall اعضای هیات تحریریه
10 مهشید پزشکی دبیر اجرایی