مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Educational and Psychological Researches
آدرس وب سایت نشریه http://www.journalonweb.com/jepr
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه EPR
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی 2395-2296
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه eprjournal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://www.ijeprjournal.org
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-12-16
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 3 - آذر 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نسخه 1 . سال سوم . 2017
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد حسین یارمحمدیان سردبیر
2 اصغر آقایی اعضای هیات تحریریه
3 محمد علی نادی اعضای هیات تحریریه
4 حمید آتش پور اعضای هیات تحریریه
5 مریم فولادوند مدیر هماهنگ کننده
6 Eric Margolis اعضای هیات تحریریه
7 Fazal Rizvi اعضای هیات تحریریه
8 مریم فولادوند کارشناس نشریه
9 Rozhan Mohammad Idrus اعضای هیات تحریریه
10 Robert James Smith اعضای هیات تحریریه
11 Lisa G Aspinwall اعضای هیات تحریریه
12 زهرا قنبرپور دستیار سردبیر
13 محبوبه سلیمان پور عمران ویراستار ادبی نشریه