# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
2
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A