# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
2
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
3
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C