# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
2
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
3
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
4
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C