# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
2
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
3
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
4
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C