# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
4
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
5
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+