# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
2
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
3
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
4
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
5
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
6
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
7
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
8
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C