# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
 
84
A
2
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
6
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
 
86
A
7
همدان
فارسی 2322-5602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
 
89
A
8
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
 
89
A
9
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
 
94
A+
10
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
92
A+
11
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
71
B
12
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
13
قزوین
فارسی