# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
2
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
3
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
4
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
5
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
6
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
7
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
8
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
9
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
10
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
11
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
12
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
22
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C