# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
2
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
3
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
4
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
5
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
6
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
7
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
8
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
9
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
10
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
11
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
12
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
13
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
14
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
15
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
16
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
17
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
18
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
19
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
20
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
21
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
22
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
24
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
25
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
26
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
27
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
28
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
29
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
30
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
31
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
32
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
33
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
34
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
35
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
36
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
37
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
38
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
39
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
40
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
41
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
42
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
43
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
44
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
45
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
46
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
47
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
48
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
49
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
50
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
51
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
52
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
54
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
55
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
56
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
57
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
58
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
59
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
60
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
61
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
62
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
63
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
64
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
65
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
66
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
67
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
69
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
70
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
71
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
72
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
73
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
74
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
75
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
76
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
77
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
78
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
79
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
80
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
81
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
82
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
83
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
84
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
85
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
86
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
87
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
88
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
89
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
90
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
91
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
92
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
93
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
94
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
95
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
96
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
97
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+