# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
3
واحد بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
4
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
5
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
13
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
14
واحد کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
16
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
21
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
28
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
واحد ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
32
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
38
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
45
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
50
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
54
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
55
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
60
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
65
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
69
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
80
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
82
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
88
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
89
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
91
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
101
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
105
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
108
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
109
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
111
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
115
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
117
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
118
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
119
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
120
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
121
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
122
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
123
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
124
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
125
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
126
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
127
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
128
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
133
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
134
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
135
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
137
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
138
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
139
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
140
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
143
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
144
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
145
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
146
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
147
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
148
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
149
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
150
واحدکرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
151
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
152
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
153
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
154
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
155
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
156
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
158
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
159
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
160
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
161
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
162
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
163
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
165
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
166
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
167
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
168
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
169
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
170
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
171
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
172
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
173
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
174
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
175
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
176
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
178
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
179
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
180
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
181
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
182
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
183
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
184
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
185
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
186
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
187
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
188
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
190
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
191
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
192
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
193
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
194
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
195
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
196
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
197
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
198
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
199
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
200
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
201
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
202
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
203
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
204
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
205
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
206
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
208
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
209
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
210
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
211
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
212
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
213
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
214
شوشتر
فارسی
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
215
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
216
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
217
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
218
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
219
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
220
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
221
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
222
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
223
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
224
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
225
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
226
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
227
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
228
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
229
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
230
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
231
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
232
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
233
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
234
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
235
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
236
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
237
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
238
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
239
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
240
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
241
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
242
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
243
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
244
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
245
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
246
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
247
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
248
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
249
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
250
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
251
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
252
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
253
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
254
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
255
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
256
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
257
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
258
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
259
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
260
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
261
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
262
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
263
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
264
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
265
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
266
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
267
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
268
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
269
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
270
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
271
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
272
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
273
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
274
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
275
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
276
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
277
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
278
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
279
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
280
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
281
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
282
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
283
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
284
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
285
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
286
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
287
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
288
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
289
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
290
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
291
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
292
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
293
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
294
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
295
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
296
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
297
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
298
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
299
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
300
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
301
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
302
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
303
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
304
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
305
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
306
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
307
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
308
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
309
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
310
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
311
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
312
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
313
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
314
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
315
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
316
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
317
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
318
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
319
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
320
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
321
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
322
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
323
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
324
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
325
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
326
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
327
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
328
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
329
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
330
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
331
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
332
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
333
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
334
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
335
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
336
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
337
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
338
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
339
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
340
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
341
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
342
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
343
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
344
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
345
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
346
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
347
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
348
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
349
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
350
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
351
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
352
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
353
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
354
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
355
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
356
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
357
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
358
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
359
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
360
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
361
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
362
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
363
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
364
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
365
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
366
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
367
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
368
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
369
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
370
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
371
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
372
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
373
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
374
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
375
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
376
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
377
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
379
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
380
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
381
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
383
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
384
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
385
فارسی
 
0
C
386
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
387
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C