# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
3
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
14
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
15
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
28
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
32
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
50
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
54
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
60
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
65
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
69
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
79
B
80
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
82
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
89
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
90
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
102
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
106
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
115
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
116
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
117
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
118
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
119
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
120
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
121
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
122
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
123
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
124
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
125
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
126
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
127
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
128
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
129
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
130
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
131
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
132
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
133
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
134
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
135
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
136
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
137
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
138
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
139
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
140
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
141
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
142
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
143
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
144
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
145
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
146
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
147
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
148
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
149
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
150
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
151
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
152
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
153
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
154
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
155
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
156
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
157
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
158
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
159
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
160
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
161
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
162
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
163
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
164
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
165
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
166
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
167
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
168
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
169
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
170
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
171
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
172
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
173
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
174
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
175
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
176
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
177
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
178
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
179
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
180
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
181
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
182
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
183
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
184
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
185
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
186
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
187
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
188
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
189
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
190
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
191
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
192
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
193
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
194
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
195
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
196
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
197
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
198
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
199
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
200
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
201
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
202
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
203
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
204
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
205
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
206
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
207
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
208
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
209
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
210
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
211
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
212
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
213
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
214
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
215
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
216
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
217
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
218
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
219
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
220
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
221
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
222
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
223
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
224
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
225
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
226
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
227
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
228
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
229
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
230
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
231
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
232
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
233
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
234
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
235
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
236
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
237
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
238
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
239
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
240
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
241
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
242
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
243
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
244
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
245
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
246
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
247
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
248
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
249
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
250
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
251
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
252
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
253
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
254
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
255
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
256
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
257
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
258
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
259
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
260
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
261
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
262
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
263
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
264
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
265
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
266
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
267
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
268
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
269
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
270
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
271
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
79
B
272
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
273
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
274
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
275
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
276
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
277
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
278
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
279
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
280
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
281
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
282
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
283
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
284
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
285
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
286
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
287
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
288
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
289
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
290
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
291
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
292
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
293
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
294
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
295
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
94
A+
296
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
297
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
298
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
299
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
300
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
301
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
302
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
303
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
304
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
305
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
306
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
307
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
308
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
309
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
310
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
311
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
312
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
313
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
314
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
315
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
316
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
317
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
318
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
319
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
320
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
321
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
322
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
323
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
324
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
325
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
326
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
327
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
328
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
329
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
330
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
331
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
332
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
333
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
334
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
335
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
336
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
337
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
338
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
339
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
340
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
341
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
342
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
343
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
344
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
345
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
346
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
347
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
348
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
349
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
350
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
351
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
352
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
353
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
354
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
355
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
356
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
357
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
358
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
359
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
360
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
361
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
362
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
363
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
364
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
365
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
366
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
367
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
368
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
369
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
370
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
371
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
372
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
373
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
374
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
375
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
376
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
377
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
379
مشهد
 
0
C
380
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
381
لامرد
 
0
C
382
مشهد
 
0
C
383
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
384
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
385
رشت
 
0
C
386
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
387
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C