# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
3
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
4
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
14
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
15
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
21
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
28
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
32
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
38
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
45
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
50
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
54
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
55
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
60
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
65
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
69
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
80
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
82
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
88
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
89
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
91
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
101
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
105
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
108
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
109
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
111
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
115
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
117
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
118
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
119
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
120
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
121
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
122
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
123
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
124
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
125
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
126
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
127
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
128
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
133
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
134
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
135
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
137
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
138
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
139
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
140
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
143
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
144
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
145
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
146
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
147
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
148
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
149
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
150
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
151
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
152
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
153
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
154
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
155
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
156
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
158
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
159
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
160
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
161
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
162
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
163
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
165
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
166
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
167
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
168
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
169
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
170
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
171
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
172
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
173
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
174
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
175
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
176
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
178
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
179
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
180
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
181
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
182
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
183
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
184
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
185
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
186
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
187
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
188
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
190
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
191
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
192
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
193
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
194
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
195
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
196
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
197
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
198
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
199
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
200
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
201
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
202
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
203
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
204
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
205
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
206
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
208
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
209
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
210
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
211
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
212
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
213
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
214
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
215
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
216
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
217
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
218
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
219
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
220
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
221
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
222
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
223
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
224
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
225
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
226
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
227
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
228
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
229
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
230
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
231
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
232
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
233
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
234
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
235
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
236
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
237
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
238
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
239
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
240
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
241
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
242
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
243
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
244
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
245
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
246
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
247
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
248
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
249
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
250
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
251
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
252
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
253
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
254
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
255
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
256
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
257
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
258
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
259
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
260
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
261
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
262
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
263
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
264
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
265
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
266
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
267
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
268
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
269
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
270
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
271
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
272
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
273
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
274
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
275
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
276
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
277
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
278
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
279
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
280
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
281
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
282
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
283
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
284
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
285
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
286
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
287
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
288
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
289
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
290
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
291
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
292
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
293
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
294
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
295
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
296
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
297
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
298
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
299
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
300
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
301
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
302
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
303
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
304
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
305
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
306
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
307
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
308
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
309
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
310
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
311
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
312
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
313
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
314
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
315
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
316
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
317
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
318
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
319
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
320
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
321
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
322
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
323
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
324
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
325
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
326
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
327
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
328
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
329
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
330
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
331
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
332
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
333
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
334
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
335
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
336
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
337
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
338
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
339
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
340
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
341
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
342
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
343
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
344
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
345
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
346
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
347
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
348
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
349
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
350
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
351
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
352
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
353
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
354
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
355
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
356
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
357
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
358
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
359
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
360
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
361
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
362
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
363
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
364
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
365
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
366
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
367
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
368
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
369
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
370
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
371
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
372
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
373
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
374
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
375
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
376
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
377
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
مشهد
 
0
C
 
0
C
379
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
380
لامرد
 
54
C
 
67
B
381
مشهد
 
0
C
 
0
C
382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
383
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
384
رشت
 
0
C
 
71
B
385
 
0
C
386
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
387
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C