# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
2
کرمانشاه
 
98
A+
3
شیراز
 
98
A+
4
شهر قدس
 
98
A+
5
تهران مرکزی
 
98
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
7
تنکابن
 
96
A+
8
رشت
 
96
A+
9
بابل
 
96
A+
10
تهران جنوب
 
96
A+
11
تبریز
 
96
A+
12
گرگان
 
96
A+
13
ملایر
 
96
A+
14
تبریز
 
96
A+
15
مرودشت
 
96
A+
16
تهران مرکزی
 
96
A+
17
بابل
 
96
A+
18
تهران مرکزی
 
96
A+
19
مرودشت
 
96
A+
20
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
21
دندانپزشکی
 
96
A+
22
لاهیجان
 
96
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
24
جیرفت
 
96
A+
25
جهرم
 
96
A+
26
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
27
بوشهر
 
96
A+
28
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
29
اهواز
 
96
A+
30
گرگان
 
96
A+
31
تبریز
 
96
A+
32
جیرفت
 
96
A+
33
اراک
 
94
A+
34
قوچان
 
93
A+
35
تنکابن
 
93
A+
36
شهرضا
 
93
A+
37
تهران جنوب
 
93
A+
38
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
39
قزوین
 
93
A+
40
دهاقان
 
93
A+
41
رودهن
 
93
A+
42
اراک
 
93
A+
43
شهرضا
 
93
A+
44
مرودشت
 
93
A+
45
مرودشت
 
93
A+
46
رشت
 
92
A+
47
دامغان
 
92
A+
48
قزوین
 
92
A+
49
تبریز
 
92
A+
50
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
51
مرودشت
 
92
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
54
تهران جنوب
 
91
A+
55
رشت
 
91
A+
56
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
57
یاسوج
 
91
A+
58
تهران مرکزی
 
91
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
60
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
61
تهران جنوب
 
91
A+
62
تهران پزشکی
 
91
A+
63
جیرفت
 
91
A+
64
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
65
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
66
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
67
بروجرد
 
90
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
70
ساری
 
89
A
71
شهر مجلسی
 
89
A
72
تبریز
 
89
A
73
میانه
 
89
A
74
مرودشت
 
89
A
75
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
76
تبریز
 
89
A
77
شهر مجلسی
 
89
A
78
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
79
دهاقان
 
89
A
80
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
81
شهرکرد
 
89
A
82
کرج
 
88
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
84
تنکابن
 
87
A
85
شهر مجلسی
 
87
A
86
تهران جنوب
 
87
A
87
لاهیجان
 
87
A
88
اهواز
 
86
A
89
کرج
 
86
A
90
کرج
 
86
A
91
رودهن
 
86
A
92
رودهن
 
86
A
93
نجف‌آباد
 
86
A
94
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
95
فیروزکوه
 
86
A
96
رشت
 
86
A
97
تهران مرکزی
 
86
A
98
مرودشت
 
86
A
99
اراک
 
85
A
100
قزوین
 
85
A
101
پژوهشگران جوان
 
85
A
102
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
103
نور
 
85
A
104
بوشهر
 
85
A
105
مشهد
 
84
A
106
شهرکرد
 
84
A
107
تهران مرکزی
 
84
A
108
قم
 
84
A
109
نجف‌آباد
 
84
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
111
تبریز
 
84
A
112
خلخال
 
84
A
113
خمینی شهر
 
83
A
114
رودهن
 
83
A
115
شوشتر
 
82
A
116
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
117
مرودشت
 
82
A
118
علوم دارویی
 
82
A
119
کرج
 
82
A
120
تبریز
 
82
A
121
شهرکرد
 
82
A
122
سبزوار
 
82
A
123
علوم دارویی
 
81
A
124
شیراز
 
81
A
125
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
126
اهواز
 
81
A
127
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
128
مبارکه
 
81
A
129
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
130
گرمسار
 
81
A
131
رودهن
 
81
A
132
اهواز
 
81
A
133
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
134
تهران مرکزی
 
81
A
135
تهران مرکزی
 
80
A
136
قزوین
 
80
A
137
گرگان
 
80
A
138
تهران مرکزی
 
79
B
139
رشت
 
79
B
140
نجف‌آباد
 
79
B
141
شیراز
 
79
B
142
بجنورد
 
79
B
143
تهران شمال
 
79
B
144
بروجرد
 
79
B
145
اراک
 
79
B
146
کرج
 
79
B
147
ملایر
 
79
B
148
بناب
 
79
B
149
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
150
نجف‌آباد
 
79
B
151
سمنان
 
79
B
152
مرودشت
 
79
B
153
همدان
 
78
B
154
همدان
 
78
B
155
اهواز
 
77
B
156
ورامین
 
76
B
157
نجف‌آباد
 
76
B
158
شاهرود
 
76
B
159
همدان
 
76
B
160
ساوه
 
76
B
161
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
162
گرمسار
 
76
B
163
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
164
شوشتر
 
75
B
165
بابل
 
75
B
166
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
167
دامغان
 
74
B
168
مرودشت
 
74
B
169
تاکستان
 
74
B
170
لارستان
 
74
B
171
تنکابن
 
74
B
172
مرودشت
 
74
B
173
نجف‌آباد
 
73
B
174
تهران شمال
 
73
B
175
ساری
 
73
B
176
قزوین
 
73
B
177
گرمسار
 
73
B
178
کرج
 
72
B
179
اهر
 
72
B
180
شوشتر
 
71
B
181
اهواز
 
71
B
182
زنجان
 
71
B
183
تهران شمال
 
70
B
184
پرند
 
70
B
185
خوی
 
69
B
186
ارسنجان
 
68
B
187
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
188
شهر قدس
 
67
B
189
کرج
 
67
B
190
دامغان
 
67
B
191
ساری
 
67
B
192
گرمسار
 
66
B
193
گرمسار
 
66
B
194
تهران شمال
 
66
B
195
زنجان
 
66
B
196
تاکستان
 
64
C
197
اهواز
 
64
C
198
مشهد
 
63
C
199
رودهن
 
63
C
200
گرمسار
 
62
C
201
سنندج
 
62
C
202
اسلامشهر
 
61
C
203
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
204
قائم‌شهر
 
60
C
205
فیروزکوه
 
60
C
206
دهاقان
 
60
C
207
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
208
آیت الله آملی
 
60
C
209
محلات
 
60
C
210
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
211
مشهد
 
60
C
212
تهران شمال
 
60
C
213
قم
 
60
C
214
شاهرود
 
60
C
215
مشهد
 
60
C
216
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
217
لاهیجان
 
59
C
218
تهران جنوب
 
59
C
219
دزفول
 
59
C
220
آزادشهر
 
58
C
221
شوشتر
 
58
C
222
سنندج
 
56
C
223
ابهر
 
56
C
224
آزادشهر
 
55
C
225
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
226
شوشتر
 
54
C
227
واحدکرج
 
52
C
228
تاکستان
 
52
C
229
سمنان
 
50
C
230
بجنورد
 
50
C
231
آستارا
 
50
C
232
تهران مرکزی
 
48
C
233
کرج
 
47
C
234
اهر
 
46
C
235
مشهد
 
46
C
236
مشهد
 
46
C
237
تهران مرکزی
 
45
C
238
اهر
 
44
C
239
خمینی شهر
 
42
C
240
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
241
مشهد
 
42
C
242
اهواز
 
40
C
243
زرند
 
35
C
244
یزد
 
34
C
245
قم
 
34
C
246
تاکستان
 
32
C
247
تهران شمال
 
30
C
248
کرج
 
30
C
249
اراک
 
30
C
250
تهران جنوب
 
30
C
251
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
252
تبریز
 
27
C
253
واحد الکترونیکی
 
26
C
254
تهران مرکزی
 
26
C
255
مراغه
 
25
C
256
تهران جنوب
 
24
C
257
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
258
تاکستان
 
22
C
259
تهران جنوب
 
20
C
260
تهران جنوب
 
20
C
261
خرم آباد
 
20
C
262
اراک
 
20
C
263
تهران جنوب
 
15
C
264
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
265
ابهر
 
15
C
266
ورامین
 
15
C
267
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
268
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
269
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
270
علی آبادکتول
 
0
C
271
واحد بندر انزلی
 
0
C
272
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
273
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
274
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
275
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
276
چالوس
 
0
C
277
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
278
چالوس
 
0
C
279
تهران مرکزی
 
0
C
280
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
281
تهران شمال
 
0
C
282
ساوه
 
0
C
283
گرمسار
 
0
C
284
واحد کازرون
 
0
C
285
تنکابن
 
0
C
286
تهران مرکزی
 
0
C
287
تهران مرکزی
 
0
C
288
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
289
ساوه
 
0
C
290
اراک
 
0
C
291
شهرضا
 
0
C
292
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
293
یزد
 
0
C
294
چالوس
 
0
C
295
ساوه
 
0
C
296
جیرفت
 
0
C
297
شیراز
 
0
C
298
تهران شمال
 
0
C
299
واحد ارومیه
 
0
C
300
بندرعباس
 
0
C
301
تهران شمال
 
0
C
302
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
303
اراک
 
0
C
304
اراک
 
0
C
305
بیرجند
 
0
C
306
لاهیجان
 
0
C
307
اسلامشهر
 
0
C
308
تهران شمال
 
0
C
309
چالوس
 
0
C
310
خوی
 
0
C
311
شاهرود
 
0
C
312
فیروزآباد
 
0
C
313
تهران جنوب
 
0
C
314
کرج
 
0
C
315
سنندج
 
0
C
316
چالوس
 
0
C
317
جیرفت
 
0
C
318
ماهشهر
 
0
C
319
شوشتر
 
0
C
320
بروجرد
 
0
C
321
تهران مرکزی
 
0
C
322
بوشهر
 
0
C
323
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
324
دزفول
 
0
C
325
تهران مرکزی
 
0
C
326
شاهرود
 
0
C
327
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
328
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
329
آشتیان
 
0
C
330
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
331
تهران مرکزی
 
0
C
332
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
333
تهران شمال
 
0
C
334
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
335
ورامین
 
0
C
336
تهران شمال
 
0
C
337
شاهرود
 
0
C
338
کرج
 
0
C
339
فسا
 
0
C
340
لاهیجان
 
0
C
341
شهر قدس
 
0
C
342
لاهیجان
 
0
C
343
زاهدان
 
0
C
344
ملایر
 
0
C
345
کرج
 
0
C
346
آشتیان
 
0
C
347
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
348
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
349
بوشهر
 
0
C
350
اراک
 
0
C
351
شوشتر
 
0
C
352
شبستر
 
0
C
353
تهران جنوب
 
0
C
354
کرج
 
0
C
355
چالوس
 
0
C
356
چالوس
 
0
C
357
تهران مرکزی
 
0
C
358
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
359
شیراز
 
0
C
360
کرج
 
0
C
361
شیراز
 
0
C
362
ورامین
 
0
C
363
تهران مرکزی
 
0
C
364
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
365
گچساران
 
0
C
366
شیراز
 
0
C
367
شوشتر
 
0
C
368
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
369
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
370
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
371
تهران مرکزی
 
0
C
372
تهران شمال
 
0
C
373
ابهر
 
0
C
374
تهران مرکزی
 
0
C
375
تنکابن
 
0
C
376
تهران غرب
 
0
C
377
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
378
تهران جنوب
 
0
C
379
بوشهر
 
0
C
380
قشم
 
0
C
381
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
382
یاسوج
 
0
C
383
تهران شمال
 
0
C
384
شاهرود
 
0
C
385
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
386
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
387
گرمسار
 
0
C
388
تهران مرکزی
 
0
C
389
مشهد
390
اصفهان (خوراسگان)
391
لامرد
392
مشهد
393
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
394
شهر مجلسی
395
رشت
396
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
397
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی