# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
2
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
3
شیراز
 
98
A+
 
84
A
4
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
5
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
7
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
8
رشت
 
96
A+
 
94
A+
9
بابل
 
96
A+
 
81
A
10
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
11
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
12
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
13
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
14
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
15
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
16
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
17
بابل
 
96
A+
 
90
A+
18
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
19
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
20
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
21
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
22
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
24
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
25
جهرم
 
96
A+
 
82
A
26
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
27
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
28
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
29
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
30
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
31
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
32
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
33
اراک
 
94
A+
 
92
A+
34
قوچان
 
93
A+
 
88
A
35
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
36
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
37
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
38
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
39
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
40
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
41
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
42
اراک
 
93
A+
 
74
B
43
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
44
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
45
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
46
رشت
 
92
A+
 
92
A+
47
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
48
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
49
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
50
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
51
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
54
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
55
رشت
 
91
A+
 
96
A+
56
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
57
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
58
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
60
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
61
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
62
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
63
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
64
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
65
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
66
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
67
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
69
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
70
ساری
 
89
A
 
83
A
71
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
72
تبریز
 
89
A
 
94
A+
73
میانه
 
89
A
 
89
A
74
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
75
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
76
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
77
تبریز
 
89
A
 
94
A+
78
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
79
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
80
دهاقان
 
89
A
 
88
A
81
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
82
کرج
 
88
A
 
92
A+
83
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
84
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
85
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
86
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
87
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
88
اهواز
 
86
A
 
80
A
89
کرج
 
86
A
 
84
A
90
کرج
 
86
A
 
74
B
91
رودهن
 
86
A
 
74
B
92
رودهن
 
86
A
 
80
A
93
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
94
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
95
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
96
رشت
 
86
A
 
86
A
97
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
98
مرودشت
 
86
A
 
84
A
99
اراک
 
85
A
 
75
B
100
قزوین
 
85
A
 
81
A
101
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
102
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
103
نور
 
85
A
 
73
B
104
بوشهر
 
85
A
 
81
A
105
مشهد
 
84
A
 
88
A
106
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
107
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
108
قم
 
84
A
 
81
A
109
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
110
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
111
تبریز
 
84
A
 
91
A+
112
خلخال
 
84
A
 
81
A
113
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
114
رودهن
 
83
A
 
76
B
115
شوشتر
 
82
A
 
86
A
116
تبریز
 
82
A
 
91
A+
117
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
118
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
119
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
120
کرج
 
82
A
 
82
A
121
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
122
سبزوار
 
82
A
 
80
A
123
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
124
شیراز
 
81
A
 
72
B
125
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
126
اهواز
 
81
A
 
82
A
127
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
128
مبارکه
 
81
A
 
86
A
129
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
130
گرمسار
 
81
A
 
86
A
131
رودهن
 
81
A
 
70
B
132
اهواز
 
81
A
 
91
A+
133
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
134
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
135
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
136
قزوین
 
80
A
 
87
A
137
گرگان
 
80
A
 
84
A
138
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
139
رشت
 
79
B
 
83
A
140
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
141
شیراز
 
79
B
 
72
B
142
بجنورد
 
79
B
 
72
B
143
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
144
بروجرد
 
79
B
 
72
B
145
اراک
 
79
B
 
80
A
146
کرج
 
79
B
 
75
B
147
ملایر
 
79
B
 
85
A
148
بناب
 
79
B
 
79
B
149
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
150
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
151
سمنان
 
79
B
 
73
B
152
مرودشت
 
79
B
 
82
A
153
همدان
 
78
B
 
80
A
154
همدان
 
78
B
 
78
B
155
اهواز
 
77
B
 
80
A
156
ورامین
 
76
B
 
77
B
157
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
158
شاهرود
 
76
B
 
77
B
159
همدان
 
76
B
 
66
B
160
ساوه
 
76
B
 
74
B
161
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
162
گرمسار
 
76
B
 
88
A
163
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
164
شوشتر
 
75
B
 
75
B
165
بابل
 
75
B
 
81
A
166
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
167
دامغان
 
74
B
 
78
B
168
مرودشت
 
74
B
 
66
B
169
تاکستان
 
74
B
 
82
A
170
لارستان
 
74
B
 
80
A
171
تنکابن
 
74
B
 
81
A
172
مرودشت
 
74
B
 
80
A
173
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
174
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
175
ساری
 
73
B
 
85
A
176
قزوین
 
73
B
 
86
A
177
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
178
کرج
 
72
B
 
72
B
179
اهر
 
72
B
 
74
B
180
شوشتر
 
71
B
 
68
B
181
اهواز
 
71
B
 
70
B
182
زنجان
 
71
B
 
80
A
183
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
184
پرند
 
70
B
 
88
A
185
خوی
 
69
B
 
69
B
186
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
187
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
188
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
189
کرج
 
67
B
 
82
A
190
دامغان
 
67
B
 
86
A
191
ساری
 
67
B
 
0
C
192
گرمسار
 
66
B
 
74
B
193
گرمسار
 
66
B
 
76
B
194
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
195
زنجان
 
66
B
 
78
B
196
تاکستان
 
64
C
 
62
C
197
اهواز
 
64
C
 
74
B
198
مشهد
 
63
C
 
48
C
199
رودهن
 
63
C
 
70
B
200
گرمسار
 
62
C
 
82
A
201
سنندج
 
62
C
 
84
A
202
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
203
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
204
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
205
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
206
دهاقان
 
60
C
 
70
B
207
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
208
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
209
محلات
 
60
C
 
0
C
210
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
211
مشهد
 
60
C
 
66
B
212
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
213
قم
 
60
C
 
73
B
214
شاهرود
 
60
C
 
70
B
215
مشهد
 
60
C
 
39
C
216
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
217
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
218
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
219
دزفول
 
59
C
 
0
C
220
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
221
شوشتر
 
58
C
 
76
B
222
سنندج
 
56
C
 
77
B
223
ابهر
 
56
C
 
0
C
224
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
225
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
226
شوشتر
 
54
C
 
72
B
227
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
228
تاکستان
 
52
C
 
47
C
229
سمنان
 
50
C
 
57
C
230
بجنورد
 
50
C
 
71
B
231
آستارا
 
50
C
 
63
C
232
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
233
کرج
 
47
C
 
72
B
234
اهر
 
46
C
 
0
C
235
مشهد
 
46
C
 
67
B
236
مشهد
 
46
C
 
56
C
237
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
238
اهر
 
44
C
 
0
C
239
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
240
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
241
مشهد
 
42
C
 
58
C
242
اهواز
 
40
C
 
60
C
243
زرند
 
35
C
 
0
C
244
یزد
 
34
C
 
76
B
245
قم
 
34
C
 
68
B
246
تاکستان
 
32
C
 
62
C
247
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
248
کرج
 
30
C
 
0
C
249
اراک
 
30
C
 
0
C
250
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
251
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
252
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
253
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
254
مراغه
 
25
C
 
74
B
255
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
256
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
257
تاکستان
 
22
C
 
58
C
258
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
259
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
260
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
261
اراک
 
20
C
 
58
C
262
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
263
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
264
ابهر
 
15
C
 
0
C
265
ورامین
 
15
C
 
0
C
266
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
267
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
268
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
269
واحد بندر انزلی
 
0
C
270
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
271
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
272
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
273
چالوس
 
0
C
 
0
C
274
چالوس
 
0
C
 
0
C
275
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
276
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
277
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
278
ساوه
 
0
C
 
34
C
279
گرمسار
 
0
C
 
0
C
280
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
281
تنکابن
 
0
C
 
0
C
282
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
283
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
284
ساوه
 
0
C
 
0
C
285
اراک
 
0
C
 
0
C
286
شهرضا
 
0
C
 
0
C
287
یزد
 
0
C
 
0
C
288
چالوس
 
0
C
 
0
C
289
ساوه
 
0
C
 
0
C
290
جیرفت
 
0
C
 
0
C
291
شیراز
 
0
C
 
0
C
292
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
293
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
294
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
295
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
296
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
297
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
298
اراک
 
0
C
 
0
C
299
اراک
 
0
C
 
0
C
300
بیرجند
 
0
C
 
0
C
301
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
302
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
303
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
304
چالوس
 
0
C
 
0
C
305
خوی
 
0
C
 
0
C
306
شاهرود
 
0
C
 
0
C
307
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
308
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
309
کرج
 
0
C
 
0
C
310
سنندج
 
0
C
 
0
C
311
چالوس
 
0
C
 
0
C
312
جیرفت
 
0
C
 
0
C
313
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
314
شوشتر
 
0
C
 
0
C
315
بروجرد
 
0
C
 
0
C
316
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
317
بوشهر
 
0
C
 
0
C
318
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
319
دزفول
 
0
C
 
0
C
320
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
321
شاهرود
 
0
C
 
0
C
322
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
323
آشتیان
 
0
C
 
0
C
324
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
325
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
326
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
327
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
328
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
329
ورامین
 
0
C
 
64
C
330
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
331
شاهرود
 
0
C
 
0
C
332
کرج
 
0
C
 
0
C
333
فسا
 
0
C
 
44
C
334
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
335
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
336
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
337
زاهدان
 
0
C
 
0
C
338
ملایر
 
0
C
 
0
C
339
کرج
 
0
C
 
0
C
340
آشتیان
 
0
C
 
0
C
341
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
342
بوشهر
 
0
C
 
0
C
343
اراک
 
0
C
 
0
C
344
شوشتر
 
0
C
 
70
B
345
شبستر
 
0
C
 
0
C
346
کرج
 
0
C
 
78
B
347
چالوس
 
0
C
 
0
C
348
چالوس
 
0
C
 
0
C
349
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
350
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
351
شیراز
 
0
C
 
0
C
352
کرج
 
0
C
 
0
C
353
شیراز
 
0
C
 
0
C
354
ورامین
 
0
C
 
0
C
355
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
356
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
357
گچساران
 
0
C
 
0
C
358
شیراز
 
0
C
 
0
C
359
شوشتر
 
0
C
 
0
C
360
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
361
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
362
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
363
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
364
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
365
ابهر
 
0
C
 
0
C
366
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
367
تنکابن
 
0
C
 
0
C
368
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
369
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
370
بوشهر
 
0
C
 
60
C
371
قشم
 
0
C
 
0
C
372
یاسوج
 
0
C
 
0
C
373
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
374
شاهرود
 
0
C
 
68
B
375
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
376
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
377
گرمسار
 
0
C
 
0
C
378
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
379
مشهد
380
اصفهان (خوراسگان)
381
لامرد
382
مشهد
383
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
384
شهر مجلسی
 
68
B
385
رشت
386
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
387
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی