# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
2
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
3
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
4
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
5
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
7
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
8
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
9
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
10
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
11
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
12
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
13
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
14
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
15
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
16
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
17
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
18
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
19
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
20
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
21
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
22
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
24
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
25
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
26
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
27
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
28
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
29
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
30
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
31
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
32
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
33
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
34
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
35
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
36
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
37
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
38
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
39
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
40
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
41
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
42
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
43
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
44
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
45
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
46
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
47
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
48
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
49
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
50
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
51
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
54
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
55
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
56
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
57
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
58
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
60
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
61
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
62
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
63
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
64
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
65
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
66
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
67
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
69
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
70
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
71
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
72
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
73
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
74
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
75
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
76
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
77
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
78
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
79
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
80
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
81
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
82
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
83
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
84
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
85
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
86
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
87
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
88
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
89
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
90
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
91
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
92
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
93
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
94
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
95
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
96
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
97
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
98
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
99
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
100
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
101
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
102
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
103
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
104
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
105
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
106
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
107
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
108
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
109
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
110
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
111
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
112
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
113
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
114
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
115
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
116
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
117
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
118
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
119
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
120
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
121
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
122
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
123
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
124
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
125
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
126
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
127
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
128
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
129
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
130
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
131
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
132
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
133
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
134
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
135
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
136
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
137
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
138
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
139
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
140
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
141
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
142
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
143
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
144
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
145
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
146
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
147
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
148
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
149
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
150
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
151
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
152
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
153
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
154
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
155
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
156
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
157
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
158
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
159
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
160
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
161
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
162
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
163
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
164
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
165
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
166
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
167
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
168
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
169
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
170
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
171
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
172
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
173
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
174
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
175
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
176
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
177
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
178
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
179
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
180
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
181
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
182
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
183
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
184
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
185
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
186
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
187
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
188
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
190
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
191
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
192
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
193
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
194
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
195
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
196
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
197
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
198
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
199
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
200
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
201
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
202
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
203
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
204
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
205
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
206
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
207
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
208
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
209
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
210
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
211
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
212
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
213
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
214
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
215
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
216
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
217
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
218
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
219
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
220
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
221
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
222
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
223
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
224
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
225
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
226
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
227
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
228
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
229
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
230
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
231
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
232
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
233
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
234
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
235
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
236
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
237
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
238
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
239
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
240
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
241
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
242
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
243
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
244
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
245
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
246
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
247
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
248
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
249
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
250
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
251
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
252
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
253
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
254
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
255
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
256
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
257
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
258
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
259
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
260
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
261
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
262
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
263
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
264
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
265
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
266
اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
267
اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
268
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
269
قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
270
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
271
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
272
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
273
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
274
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
275
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
277
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
278
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
279
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
280
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
281
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
282
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
283
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
284
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
285
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
286
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
287
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
288
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
290
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
291
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
292
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
293
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
294
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
295
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
296
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
297
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
298
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
299
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
300
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
301
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
302
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
303
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
305
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
306
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
307
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
308
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
309
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
310
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
311
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
312
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
313
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
314
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
315
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
316
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
317
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
318
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
319
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
320
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
321
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
322
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
323
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
324
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
325
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
326
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
327
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
328
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
329
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
330
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
331
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
332
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
333
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
334
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
335
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
336
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
337
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
338
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
339
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
340
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
341
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
342
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
343
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
344
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
345
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
346
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
347
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
348
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
349
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
350
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
351
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
353
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
354
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
355
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
356
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
357
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
358
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
359
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
360
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
361
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
362
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
363
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
364
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
365
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
366
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
367
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
368
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
369
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
370
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
371
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
372
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
373
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
374
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
375
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
376
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
377
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
378
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
379
اسلامشهر
انگلیسی
380
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
381
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
382
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
383
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
384
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
385
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
386
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
387
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
388
فارسی
 
0
C
389
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
390
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C