# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
2
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
3
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
4
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
5
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
6
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
7
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
8
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
10
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
11
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
12
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
14
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
15
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
16
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
17
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
18
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
19
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
20
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
21
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
22
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
24
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
25
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
26
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
27
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
28
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
29
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
30
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
31
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
32
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
33
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
34
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
35
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
36
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
37
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
38
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
39
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
40
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
41
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
42
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
43
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
44
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
45
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
46
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
47
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
48
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
49
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
50
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
51
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
52
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
53
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
54
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
55
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
56
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
57
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
58
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
60
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
61
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
62
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
63
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
64
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
65
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
66
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
67
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
68
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
69
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
70
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
71
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
72
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
73
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
74
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
75
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
76
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
77
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
78
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
79
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
80
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
81
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
82
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
83
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
84
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
85
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
86
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
87
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
88
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
89
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
90
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
91
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
92
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
93
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
94
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
95
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
96
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
97
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
98
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
99
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
100
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
101
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
102
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
103
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
104
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
105
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
106
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
107
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
108
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
109
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
110
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
111
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
112
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
113
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
114
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
115
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
116
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
117
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
118
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
119
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
120
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
121
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
122
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
123
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
124
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
125
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
126
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
127
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
128
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
129
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
130
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
131
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
132
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
133
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
134
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
135
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
136
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
137
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
138
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
139
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
140
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
141
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
142
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
143
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
144
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
145
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
146
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
147
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
148
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
149
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
150
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
151
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
152
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
153
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
154
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
155
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
156
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
157
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
158
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
159
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
160
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
161
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
162
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
163
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
164
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
165
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
166
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
167
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
168
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
169
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
170
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
171
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
172
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
173
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
174
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
175
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
176
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
177
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
178
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
179
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
180
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
181
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
182
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
183
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
184
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
185
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
186
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
187
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
188
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
189
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
190
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
191
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
192
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
193
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
194
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
195
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
196
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
197
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
198
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
199
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
200
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
201
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
202
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
203
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
204
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
205
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
206
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
207
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
208
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
209
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
210
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
211
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
212
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
213
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
214
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
215
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
216
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
217
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
218
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
219
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
220
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
221
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
222
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
223
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
224
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
225
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
226
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
227
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
228
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
229
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
230
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
231
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
232
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
233
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
234
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
235
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
236
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
237
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
238
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
239
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
240
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
241
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
242
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
243
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
244
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
245
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
246
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
247
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
248
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
249
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
250
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
251
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
252
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
253
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
254
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
255
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
256
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
257
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
258
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
259
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
260
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
261
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
262
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
263
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
264
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
265
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
266
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
267
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
268
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
270
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
271
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
272
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
273
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
274
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
275
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
277
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
278
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
279
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
280
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
281
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
282
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
283
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
284
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
285
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
286
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
287
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
288
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
290
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
291
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
292
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
293
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
294
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
295
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
296
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
297
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
298
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
299
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
300
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
301
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
302
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
303
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
305
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
306
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
307
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
308
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
309
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
310
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
311
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
312
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
313
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
314
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
315
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
316
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
317
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
318
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
319
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
320
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
321
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
322
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
323
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
324
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
325
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
326
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
327
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
328
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
329
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
330
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
331
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
332
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
333
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
334
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
335
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
336
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
337
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
338
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
339
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
340
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
341
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
342
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
343
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
344
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
345
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
346
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
347
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
348
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
349
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
350
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
351
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
353
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
354
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
355
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
356
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
357
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
358
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
359
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
360
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
361
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
362
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
363
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
364
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
365
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
366
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
367
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
368
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
369
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
370
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
371
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
372
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
373
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
374
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
375
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
376
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
377
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
378
مشهد
 
0
C
 
0
C
379
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
380
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
381
لامرد
 
54
C
 
67
B
382
مشهد
 
0
C
 
0
C
383
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
384
رشت
 
0
C
 
71
B
385
 
0
C
386
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
387
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C