# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
2
رشت
 
91
A+
 
96
A+
3
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
4
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
5
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
6
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
7
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
8
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
10
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
11
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
12
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
14
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
15
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
16
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
17
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
18
رشت
 
96
A+
 
94
A+
19
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
20
تبریز
 
89
A
 
94
A+
21
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
22
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
24
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
25
تبریز
 
89
A
 
94
A+
26
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
27
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
28
رشت
 
92
A+
 
92
A+
29
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
30
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
31
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
32
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
33
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
34
اراک
 
94
A+
 
92
A+
35
کرج
 
88
A
 
92
A+
36
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
37
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
38
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
39
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
40
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
41
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
42
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
43
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
44
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
45
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
46
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
47
تبریز
 
82
A
 
91
A+
48
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
49
اهواز
 
81
A
 
91
A+
50
تبریز
 
84
A
 
91
A+
51
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
52
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
53
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
54
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
55
بابل
 
96
A+
 
90
A+
56
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
57
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
58
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
59
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
60
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
61
میانه
 
89
A
 
89
A
62
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
63
قوچان
 
93
A+
 
88
A
64
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
65
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
66
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
67
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
68
مشهد
 
84
A
 
88
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
70
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
71
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
72
پرند
 
70
B
 
88
A
73
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
74
دهاقان
 
89
A
 
88
A
75
قزوین
 
80
A
 
87
A
76
شوشتر
 
82
A
 
86
A
77
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
78
گرمسار
 
81
A
 
86
A
79
دامغان
 
67
B
 
86
A
80
قزوین
 
73
B
 
86
A
81
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
82
ملایر
 
79
B
 
85
A
83
ساری
 
73
B
 
85
A
84
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
85
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
86
شیراز
 
98
A+
 
84
A
87
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
88
کرج
 
86
A
 
84
A
89
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
90
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
91
گرگان
 
80
A
 
84
A
92
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
93
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
94
سنندج
 
62
C
 
84
A
95
مرودشت
 
86
A
 
84
A
96
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
97
رشت
 
79
B
 
83
A
98
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
99
ساری
 
89
A
 
83
A
100
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
101
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
102
اهواز
 
81
A
 
82
A
103
کرج
 
82
A
 
82
A
104
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
105
تاکستان
 
74
B
 
82
A
106
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
107
جهرم
 
96
A+
 
82
A
108
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
109
گرمسار
 
62
C
 
82
A
110
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
111
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
112
مرودشت
 
79
B
 
82
A
113
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
114
قزوین
 
85
A
 
81
A
115
قم
 
84
A
 
81
A
116
بابل
 
75
B
 
81
A
117
اهواز
 
86
A
 
80
A
118
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
119
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
120
اهواز
 
77
B
 
80
A
121
زنجان
 
71
B
 
80
A
122
سبزوار
 
82
A
 
80
A
123
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
124
بناب
 
79
B
 
79
B
125
دامغان
 
74
B
 
78
B
126
زنجان
 
66
B
 
78
B
127
همدان
 
78
B
 
78
B
128
ورامین
 
76
B
 
77
B
129
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
130
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
131
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
132
شاهرود
 
76
B
 
77
B
133
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
134
یزد
 
34
C
 
76
B
135
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
136
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
137
شوشتر
 
58
C
 
76
B
138
اراک
 
85
A
 
75
B
139
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
140
شوشتر
 
75
B
 
75
B
141
مراغه
 
25
C
 
74
B
142
گرمسار
 
66
B
 
74
B
143
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
144
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
145
اراک
 
93
A+
 
74
B
146
اهواز
 
64
C
 
74
B
147
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
148
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
149
نور
 
85
A
 
73
B
150
سمنان
 
79
B
 
73
B
151
شیراز
 
81
A
 
72
B
152
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
153
کرج
 
47
C
 
72
B
154
کرج
 
72
B
 
72
B
155
شوشتر
 
54
C
 
72
B
156
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
157
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
158
دهاقان
 
60
C
 
70
B
159
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
160
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
161
شاهرود
 
60
C
 
70
B
162
شوشتر
 
0
C
 
70
B
163
شهر مجلسی
 
68
B
164
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
165
شاهرود
 
0
C
 
68
B
166
مرودشت
 
74
B
 
66
B
167
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
168
ورامین
 
0
C
 
64
C
169
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
170
آستارا
 
50
C
 
63
C
171
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
172
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
173
تاکستان
 
64
C
 
62
C
174
تاکستان
 
32
C
 
62
C
175
اهواز
 
40
C
 
60
C
176
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
177
بوشهر
 
0
C
 
60
C
178
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
179
تاکستان
 
22
C
 
58
C
180
مشهد
 
42
C
 
58
C
181
مشهد
 
46
C
 
56
C
182
مشهد
 
63
C
 
48
C
183
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
184
ساوه
 
0
C
 
34
C
185
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
186
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
187
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
188
چالوس
 
0
C
 
0
C
189
چالوس
 
0
C
 
0
C
190
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
191
گرمسار
 
0
C
 
0
C
192
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
193
اهر
 
46
C
 
0
C
194
تنکابن
 
0
C
 
0
C
195
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
196
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
197
ساوه
 
0
C
 
0
C
198
اراک
 
0
C
 
0
C
199
یزد
 
0
C
 
0
C
200
ساوه
 
0
C
 
0
C
201
جیرفت
 
0
C
 
0
C
202
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
203
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
204
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
205
اراک
 
0
C
 
0
C
206
بیرجند
 
0
C
 
0
C
207
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
208
چالوس
 
0
C
 
0
C
209
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
210
خوی
 
0
C
 
0
C
211
کرج
 
0
C
 
0
C
212
سنندج
 
0
C
 
0
C
213
ورامین
 
15
C
 
0
C
214
جیرفت
 
0
C
 
0
C
215
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
216
دزفول
 
59
C
 
0
C
217
بوشهر
 
0
C
 
0
C
218
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
219
دزفول
 
0
C
 
0
C
220
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
221
کرج
 
30
C
 
0
C
222
ملایر
 
0
C
 
0
C
223
ساری
 
67
B
 
0
C
224
بوشهر
 
0
C
 
0
C
225
شبستر
 
0
C
 
0
C
226
چالوس
 
0
C
 
0
C
227
شیراز
 
0
C
 
0
C
228
اراک
 
30
C
 
0
C
229
اهر
 
44
C
 
0
C
230
شیراز
 
0
C
 
0
C
231
ورامین
 
0
C
 
0
C
232
گچساران
 
0
C
 
0
C
233
شوشتر
 
0
C
 
0
C
234
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
235
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
236
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
237
تنکابن
 
0
C
 
0
C
238
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
239
یاسوج
 
0
C
 
0
C
240
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
241
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
242
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
243
واحد بندر انزلی
 
0
C
244
مشهد
245
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
246
اصفهان (خوراسگان)
247
لامرد
248
مشهد
249
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
250
رشت
251
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
252
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی