# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
2
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
3
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
4
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
5
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
6
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
7
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
8
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
10
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
11
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
12
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
14
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
15
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
16
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
17
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
18
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
19
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
20
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
21
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
22
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
24
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
25
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
26
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
27
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
28
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
29
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
30
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
31
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
32
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
33
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
34
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
35
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
36
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
37
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
38
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
39
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
40
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
41
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
42
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
43
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
44
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
45
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
46
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
47
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
48
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
49
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
50
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
51
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
52
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
53
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
54
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
55
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
56
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
57
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
58
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
59
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
60
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
61
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
62
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
63
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
64
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
65
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
66
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
67
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
68
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
69
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
70
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
71
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
72
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
73
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
74
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
75
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
76
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
77
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
78
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
79
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
80
قزوین
انگلیسی 2476-5465
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
81
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
82
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
83
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
84
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
85
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
86
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
87
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
88
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
89
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
90
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
91
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
92
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
93
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
94
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
95
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
96
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
97
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
98
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
99
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
100
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
101
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
102
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
103
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
104
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
105
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
106
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
107
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
108
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
109
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
110
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
111
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
112
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
113
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
114
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
115
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
116
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
117
کرج
فارسی 2676-4709
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
118
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
119
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
120
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
121
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
122
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
123
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
124
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
125
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
126
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
127
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
128
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
129
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
130
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
131
قم
فارسی 2538-3434
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
132
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
133
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
134
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
135
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
136
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
137
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
138
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
139
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
140
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
141
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
142
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
143
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
144
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
145
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
146
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
147
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
148
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
149
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
150
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
151
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
152
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
153
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
154
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
155
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
156
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
157
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
158
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
159
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
160
نجف‌آباد
انگلیسی 2345-5993
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
161
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
162
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
163
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
164
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
165
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
166
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
167
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
168
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
169
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
170
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
171
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
172
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
173
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
174
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
175
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
176
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
177
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
178
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
179
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
180
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
181
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
182
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
183
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
184
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
185
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
186
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
187
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
188
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
189
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
190
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
191
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
192
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
193
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
194
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
195
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
196
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
197
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
198
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
199
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
200
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
201
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
202
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
203
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
204
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
205
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
206
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
207
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
208
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
209
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
210
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
211
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
212
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
213
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
214
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
215
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
216
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
217
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
218
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
219
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
220
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
221
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
222
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
223
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
224
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
225
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
226
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
227
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
228
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
229
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
230
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
231
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
232
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
233
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
234
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
235
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
236
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
237
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
238
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
239
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
240
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
241
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
242
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
243
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
244
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
245
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
246
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
247
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
248
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
249
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
250
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
251
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
252
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
253
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
254
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
255
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
256
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
257
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
258
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
259
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
260
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
261
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
262
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
263
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
264
علی آبادکتول
انگلیسی 2676-4342
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
265
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
266
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
267
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
268
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
270
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
271
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
272
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
273
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
274
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
275
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
277
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
278
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
279
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
280
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
281
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
282
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
283
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
284
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
285
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
286
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
287
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
288
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
290
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
291
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
292
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
293
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
294
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
295
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
296
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
297
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
298
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
299
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
300
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
301
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
302
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
303
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
305
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
306
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
307
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
308
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
309
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
310
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
311
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
312
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
313
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
314
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
315
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
316
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
317
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
318
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
319
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
320
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
321
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
322
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
323
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
324
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
325
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
326
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
327
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
328
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
329
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
330
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
331
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
332
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
333
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
334
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
335
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
336
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
337
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
338
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
339
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
340
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
341
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
342
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
343
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
344
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
345
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
346
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
347
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
348
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
349
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
350
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
351
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
353
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
354
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
355
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
356
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
357
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
358
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
359
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
360
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
361
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
362
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
363
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
364
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
365
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
366
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
367
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
368
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
369
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
370
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
371
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
372
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
373
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
374
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
375
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
376
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
377
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
378
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
379
اسلامشهر
انگلیسی
380
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
381
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
382
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
383
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
384
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
385
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
386
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
387
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
388
فارسی
 
0
C
389
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
390
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C