# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
مشهد
 
0
C
3
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
4
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
15
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
مشهد
 
0
C
19
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
20
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
21
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
23
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
25
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
35
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
39
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
41
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
46
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
47
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
48
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
52
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
0
C
54
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
58
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
60
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
62
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
63
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
رشت
 
0
C
70
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
0
C
71
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
78
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
79
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
81
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
84
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
89
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
90
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
94
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
99
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
104
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
107
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
108
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
109
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
111
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
112
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
قم
 
34
C
 
68
B
 
0
C
122
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
127
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
134
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
135
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
136
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
137
ساری
 
67
B
 
0
C
 
32
C
138
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
139
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
140
فسا
 
0
C
 
44
C
 
33
C
141
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
142
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
143
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
144
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
145
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
146
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
147
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
148
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
149
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
150
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
38
C
151
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
152
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
153
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
154
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
155
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
156
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
157
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
158
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
159
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
63
C
160
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
161
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
162
لامرد
 
69
B
163
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
69
B
164
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
69
B
165
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
166
اصفهان (خوراسگان)
 
70
B
167
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
168
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
169
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
170
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
171
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
172
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
173
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
174
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
175
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
176
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
177
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
178
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
179
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
180
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
181
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
182
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
183
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
184
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
185
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
186
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
187
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
188
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
189
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
190
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
191
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
192
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
193
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
194
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
195
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
196
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
197
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
198
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
199
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
200
اراک
 
20
C
 
58
C
 
77
B
201
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
202
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
203
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
204
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
205
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
206
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
207
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
208
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
209
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
210
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
211
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
212
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
213
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
214
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
215
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
216
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
217
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
218
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
219
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
220
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
221
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
222
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
223
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
224
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
225
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
79
B
226
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
227
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
228
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
79
B
229
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
230
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
231
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
232
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
233
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
234
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
235
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
236
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
237
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
238
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
239
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
240
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
241
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
242
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
243
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
244
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
245
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
246
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
247
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
248
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
249
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
250
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
251
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
252
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
253
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
254
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
255
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
256
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
257
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
258
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
259
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
260
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
261
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
262
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
263
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
264
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
265
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
266
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
267
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
268
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
269
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
270
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
271
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
272
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
273
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
274
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
275
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
276
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
277
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
278
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
279
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
280
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
281
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
86
A
282
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
283
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
284
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
285
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
286
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
287
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
288
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
289
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
290
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
291
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
292
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
293
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
294
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
295
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
296
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
297
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
298
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
299
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
300
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
301
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
302
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
303
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
304
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
305
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
306
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
307
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
308
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
309
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
310
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
311
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
312
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
313
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
314
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
315
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
316
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
317
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
318
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
319
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
320
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
321
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
322
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
323
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
324
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
325
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
326
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
327
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
328
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
329
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
330
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
331
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
332
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
333
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
334
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
335
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
336
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
92
A+
337
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
338
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
339
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
340
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
341
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
342
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
343
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
344
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
345
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
346
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
347
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
348
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
349
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
350
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
351
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
352
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
353
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
354
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
355
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
356
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
357
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
358
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
359
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
360
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
361
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
362
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
363
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
364
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
365
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
366
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
367
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
368
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
369
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
370
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
371
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
372
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
373
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
374
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
375
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
376
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
377
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
378
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
379
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
380
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
381
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
382
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
383
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
384
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
385
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
386
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
387
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+