# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
مشهد
 
0
C
3
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
4
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
15
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
مشهد
 
0
C
19
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
20
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
21
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
23
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
26
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
35
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
39
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
41
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
46
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
47
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
48
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
52
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
57
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
59
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
61
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
62
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
رشت
 
0
C
69
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
76
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
77
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
79
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
82
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
87
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
88
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
90
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
93
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
98
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
103
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
105
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
106
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
107
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
109
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
110
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
124
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
127
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
132
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
133
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
134
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
135
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
136
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
137
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
138
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
139
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
140
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
141
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
142
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
143
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
144
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
145
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
146
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
147
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
148
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
37
C
149
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
150
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
151
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
152
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
153
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
154
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
155
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
156
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
157
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
158
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
159
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
160
لامرد
 
54
C
161
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
162
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
163
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
164
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
165
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
166
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
167
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
168
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
169
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
170
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
171
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
172
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
173
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
174
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
175
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
176
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
177
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
178
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
179
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
180
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
181
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
182
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
183
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
184
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
185
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
186
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
187
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
188
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
189
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
190
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
191
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
192
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
193
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
194
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
195
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
196
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
197
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
198
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
199
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
200
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
201
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
202
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
203
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
204
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
205
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
206
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
207
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
208
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
209
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
210
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
211
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
212
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
213
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
214
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
215
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
216
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
217
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
218
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
219
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
220
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
221
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
222
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
223
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
224
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
225
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
226
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
227
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
228
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
229
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
230
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
231
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
232
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
233
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
234
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
235
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
236
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
237
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
238
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
239
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
240
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
241
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
242
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
243
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
244
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
245
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
246
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
247
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
248
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
249
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
250
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
251
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
252
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
253
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
254
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
255
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
256
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
257
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
258
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
259
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
260
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
261
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
262
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
263
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
264
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
265
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
266
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
267
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
268
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
269
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
270
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
271
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
272
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
273
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
274
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
275
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
276
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
277
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
278
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
279
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
280
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
281
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
282
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
283
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
284
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
285
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
286
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
287
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
288
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
289
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
290
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
291
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
292
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
293
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
294
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
295
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
296
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
297
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
298
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
299
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
300
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
301
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
302
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
303
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
304
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
305
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
306
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
307
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
308
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
309
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
310
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
311
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
312
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
313
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
314
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
315
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
316
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
317
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
318
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
319
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
320
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
321
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
322
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
323
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
324
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
325
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
326
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
327
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
328
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
329
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
330
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
331
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
332
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
333
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
334
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
335
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
336
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
337
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
338
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
339
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
340
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
341
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
342
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
343
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
344
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
345
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
346
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
347
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
348
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
349
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
350
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
351
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
352
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
353
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
354
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
355
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
356
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
357
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
358
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
359
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
360
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
94
A+
361
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
362
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
363
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
364
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
365
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
366
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
367
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
368
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
369
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
370
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
371
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
372
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
373
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
374
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
375
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
376
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
377
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
379
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
380
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
381
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
382
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
383
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
384
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
385
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
386
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
387
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+