# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
71
B
2
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
 
0
C
3
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
 
42
C
4
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
5
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
علی آبادکتول
انگلیسی 2676-4342
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
79
B
14
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
0
C
15
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
زاهدان
انگلیسی 0875-2383
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
71
B
20
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
34
C
22
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
 
84
A
27
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
جیرفت
انگلیسی 2008-7861
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
 
0
C
40
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
ابهر
فارسی 2008 4285
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
 
0
C
52
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
71
B
54
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
73
B
57
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
73
B
61
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
 
80
A
62
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
 
80
A
66
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
اسلامشهر
فارسی 2538-2799
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
70
B
68
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
 
76
B
71
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
 
69
B
78
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
 
31
C
84
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
 
66
B
94
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
 
0
C
107
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
109
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
111
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
تهران شمال
فارسی 2008-9775
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
بوشهر
فارسی 2676-7465
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
30
C
122
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
 
0
C
125
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
127
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
 
69
B
129
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
 
0
C
130
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
 
73
B
131
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
 
0
C
132
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
 
0
C
133
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
 
71
B
134
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
 
67
B
135
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
 
32
C
136
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
 
0
C
137
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
 
69
B
138
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
 
39
C
139
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
 
0
C
140
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
 
0
C
141
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
 
0
C
142
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
 
36
C
143
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
 
77
B
144
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
 
92
A+
145
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
 
0
C
146
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
 
0
C
147
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
 
0
C
148
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
 
85
A
149
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
 
78
B
150
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
 
0
C
151
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
 
0
C
152
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
 
0
C
153
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
 
67
B
154
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
 
63
C
155
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
 
0
C
156
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
 
0
C
157
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
 
34
C
158
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
 
65
B
159
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
 
73
B
160
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
 
81
A
161
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
 
73
B
162
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
 
81
A
163
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
 
81
A
164
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
 
75
B
165
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
 
76
B
166
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
 
60
C
167
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
 
0
C
168
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
 
34
C
169
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
 
68
B
170
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
 
62
C
171
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
 
74
B
172
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
 
81
A
173
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
 
83
A
174
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
 
81
A
175
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
 
0
C
176
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
 
88
A
177
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
 
82
A
178
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
 
64
C
179
قزوین
انگلیسی 2476-5465
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
 
40
C
180
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
 
30
C
181
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
 
79
B
182
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
 
77
B
183
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
 
85
A
184
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
 
69
B
185
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
 
75
B
186
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
 
83
A
187
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
 
86
A
188
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
 
76
B
189
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
 
0
C
190
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
 
69
B
191
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
 
81
A
192
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
 
83
A
193
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
194
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
 
78
B
195
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
 
81
A
196
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
 
38
C
197
همدان
فارسی 2322-5602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
 
89
A
198
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
199
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
 
89
A
200
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
 
84
A
201
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
 
79
B
202
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
 
78
B
203
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
 
78
B
204
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
205
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
 
81
A
206
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
 
84
A
207
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
 
91
A+
208
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
 
76
B
209
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
 
0
C
210
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
 
90
A+
211
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
 
82
A
212
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
81
A
 
86
A
213
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
214
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
 
0
C
215
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
 
70
B
216
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
 
89
A
217
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
 
74
B
218
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
 
0
C
219
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
 
79
B
220
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
 
83
A
221
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
 
80
A
222
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
 
69
B
223
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
 
65
B
224
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
 
70
B
225
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
 
87
A
226
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
227
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
 
39
C
228
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
 
82
A
229
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
 
81
A
230
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
 
68
B
231
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
 
73
B
232
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
 
73
B
233
گرمسار
فارسی 2717-1329
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
 
84
A
234
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
 
72
B
235
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
 
0
C
236
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
237
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
 
73
B
238
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
 
70
B
239
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
 
78
B
240
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
 
82
A
241
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
 
78
B
242
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
 
70
B
243
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
 
81
A
244
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
 
71
B
245
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
 
0
C
246
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
 
70
B
247
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
 
74
B
248
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
 
79
B
249
نجف‌آباد
انگلیسی 2717-0314
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
 
71
B
250
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
 
89
A
251
قم
فارسی 2538-3434
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
 
81
A
252
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
 
65
B
253
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
 
83
A
254
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
 
76
B
255
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
 
81
A
256
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
 
86
A
257
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
 
85
A
258
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
 
63
C
259
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
 
91
A+
260
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
 
85
A
261
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
 
78
B
262
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
 
85
A
263
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
 
87
A
264
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
 
89
A
265
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
 
73
B
266
اهر
فارسی 1735-322x
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
 
87
A
267
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
 
94
A+
268
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
 
81
A
269
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
 
93
A+
270
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
 
80
A
271
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
 
81
A
272
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
91
A+
273
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
 
86
A
274
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
275
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
 
83
A
276
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
83
A
277
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
 
85
A
278
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
 
83
A
279
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
 
93
A+
280
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
89
A
281
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
 
87
A
282
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
 
89
A
283
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
 
89
A
284
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
 
94
A+
285
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
 
95
A+
286
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
 
85
A
287
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
 
91
A+
288
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
 
73
B
289
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
 
89
A
290
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
89
A
291
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
 
84
A
292
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
 
96
A+
293
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
 
87
A
294
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
93
A+
295
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
84
A
296
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
297
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
 
92
A+
298
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
 
80
A
299
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
 
89
A
300
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
 
88
A
301
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
 
82
A
302
تهران شمال
فارسی 2008-629x
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
 
74
B
303
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
304
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
89
A
305
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
 
71
B
306
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
 
91
A+
307
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
84
A
308
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
 
88
A
309
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
 
90
A+
310
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
 
87
A
311
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
 
89
A
312
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
 
85
A
313
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
 
89
A
314
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
 
95
A+
315
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
 
50
C
316
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
 
93
A+
317
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
318
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
319
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
 
84
A
320
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
 
92
A+
321
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
 
85
A
322
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
81
A
323
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
82
A
324
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
 
87
A
325
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
 
79
B
326
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
 
79
B
327
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
 
89
A
328
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
 
91
A+
329
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
 
92
A+
330
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
 
92
A+
331
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
 
74
B
332
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
 
92
A+
333
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
 
89
A
334
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
 
96
A+
335
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
 
96
A+
336
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
 
95
A+
337
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
 
96
A+
338
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
92
A+
339
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
 
91
A+
340
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
341
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
342
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
 
89
A
343
تبریز
فارسی 2716-9979
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
344
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
 
95
A+
345
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
93
A+
346
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
347
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
348
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
349
یاسوج
فارسی 2345-217x
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
 
95
A+
350
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
84
A
351
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
92
A+
352
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
 
93
A+
353
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
354
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
355
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
86
A
356
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
 
91
A+
357
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
358
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
 
94
A+
359
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
360
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
82
A
361
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
90
A+
362
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
 
89
A
363
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
364
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
 
85
A
365
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
 
96
A+
366
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
367
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
96
A+
368
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
 
96
A+
369
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
370
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
371
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
372
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
373
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
374
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
375
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
376
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
377
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
379
بوشهر
فارسی 2676-7082
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
380
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
381
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
382
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
383
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
 
97
A+
384
علی آبادکتول
انگلیسی
385
اسلامشهر
انگلیسی 2717-3429
 
64
C
386
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
 
65
B
387
میبد
انگلیسی 2783-1604
388
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
 
67
B
389
تهران شرق
انگلیسی
390
لامرد
فارسی
391
سنندج
فارسی
392
زاهدان
فارسی
393
کرمان
فارسی
 
0
C
394
اصفهان (خوراسگان)
فارسی
395
اسفراین
فارسی
396
لارستان
فارسی
397
کرمان
فارسی
398
فارسی
 
0
C
 
0
C
399
صفاشهر
فارسی
400
تهران شمال
فارسی
401
تهران مرکزی
فارسی 0000
402
شیراز
فارسی
403
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
404
قزوین
فارسی
405
سنندج
فارسی
406
تهران مرکزی
فارسی
407
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
408
زاهدان
فارسی
409
قم
فارسی
410
سنندج
فارسی
411
علی آبادکتول
فارسی
412
مرند
فارسی
413
قم
فارسی
414
سنندج
فارسی
415
تهران مرکزی
فارسی
416
زاهدان
فارسی
417
تهران مرکزی
فارسی
418
استاد فرشچیان
فارسی