# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
2
مشهد
 
0
C
 
0
C
3
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
4
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
15
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
مشهد
 
0
C
 
0
C
19
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
23
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
24
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
26
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
35
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
39
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
47
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
52
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
54
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
57
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
61
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
62
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
53
C
66
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
رشت
 
0
C
 
71
B
69
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
76
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
77
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
82
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
88
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
93
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
103
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
107
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
111
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
124
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
127
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
129
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
132
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
133
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
134
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
135
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
136
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
137
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
138
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
139
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
140
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
141
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
142
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
143
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
144
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
145
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
146
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
68
B
147
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
148
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
149
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
150
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
151
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
152
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
153
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
154
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
155
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
156
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
157
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
158
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
159
لامرد
 
54
C
 
67
B
160
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
161
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
162
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
163
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
164
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
165
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
166
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
167
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
168
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
0
C
169
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
170
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
171
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
172
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
173
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
174
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
175
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
176
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
177
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
178
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
179
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
66
B
180
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
181
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
182
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
183
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
184
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
185
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
186
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
187
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
188
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
189
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
190
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
71
B
191
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
192
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
193
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
194
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
195
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
196
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
197
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
198
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
199
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
200
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
201
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
202
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
203
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
204
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
205
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
74
B
206
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
207
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
208
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
209
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
210
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
211
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
212
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
213
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
214
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
215
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
216
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
217
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
218
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
219
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
220
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
221
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
222
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
223
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
224
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
225
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
226
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
227
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
228
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
229
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
230
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
231
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
232
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
233
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
234
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
235
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
236
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
237
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
238
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
239
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
240
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
241
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
242
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
243
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
244
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
245
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
246
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
247
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
248
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
249
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
250
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
251
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
252
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
253
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
254
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
255
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
256
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
257
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
258
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
259
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
260
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
261
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
262
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
79
B
263
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
264
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
265
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
266
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
267
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
268
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
269
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
270
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
271
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
272
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
273
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
274
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
275
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
276
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
277
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
278
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
279
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
280
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
281
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
282
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
283
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
284
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
285
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
286
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
287
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
288
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
289
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
290
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
291
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
292
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
293
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
294
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
295
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
296
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
297
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
298
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
299
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
300
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
301
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
302
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
303
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
304
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
305
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
306
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
307
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
308
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
309
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
310
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
311
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
312
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
313
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
314
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
315
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
316
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
317
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
318
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
319
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
320
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
321
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
322
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
323
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
324
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
325
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
326
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
327
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
328
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
329
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
330
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
331
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
332
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
333
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
334
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
335
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
336
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
337
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
338
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
339
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
340
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
341
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
342
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
343
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
344
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
345
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
346
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
347
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
348
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
349
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
350
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
351
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
352
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
353
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
354
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
355
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
86
A
356
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
357
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
358
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
359
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
360
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
361
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
362
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
363
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
364
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
365
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
366
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
367
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
368
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
369
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
370
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
371
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
372
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
373
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
374
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
375
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
376
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
377
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
379
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
380
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
381
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
382
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
383
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
384
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
385
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
386
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
387
 
0
C