# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
2
قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
3
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
14
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
15
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
19
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
23
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
24
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
26
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
35
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
39
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
43
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
47
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
52
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
54
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
57
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
61
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
62
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
66
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
69
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
76
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
77
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
82
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
88
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
93
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
103
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
107
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
111
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
124
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
127
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
129
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
132
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
133
اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
134
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
135
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
136
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
137
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
138
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
139
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
140
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
141
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
142
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
143
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
144
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
145
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
146
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
147
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
148
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
149
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
150
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
151
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
152
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
153
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
154
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
155
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
156
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
157
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
158
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
159
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
160
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
161
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
162
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
163
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
164
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
165
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
166
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
167
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
168
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
169
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
170
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
171
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
172
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
173
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
174
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
175
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
176
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
177
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
178
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
179
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
180
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
181
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
182
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
183
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
184
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
185
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
186
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
187
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
188
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
189
اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
190
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
191
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
192
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
193
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
194
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
195
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
196
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
197
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
198
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
199
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
200
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
201
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
202
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
203
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
204
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
205
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
206
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
207
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
208
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
209
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
210
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
211
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
212
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
213
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
214
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
215
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
216
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
217
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
218
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
219
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
220
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
221
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
222
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
223
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
224
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
225
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
226
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
227
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
228
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
229
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
230
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
231
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
232
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
233
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
234
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
235
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
236
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
237
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
238
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
239
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
240
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
241
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
242
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
243
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
244
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
245
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
246
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
247
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
248
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
249
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
250
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
251
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
252
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
253
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
254
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
255
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
256
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
257
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
258
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
259
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
260
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
261
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
262
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
263
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
264
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
265
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
266
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
267
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
268
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
269
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
270
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
271
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
272
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
273
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
274
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
275
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
276
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
277
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
278
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
279
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
280
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
281
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
282
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
283
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
284
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
285
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
286
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
287
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
288
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
289
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
290
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
291
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
292
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
293
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
294
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
295
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
296
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
297
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
298
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
299
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
300
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
301
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
302
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
303
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
304
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
305
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
306
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
307
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
308
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
309
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
310
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
311
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
312
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
313
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
314
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
315
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
316
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
317
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
318
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
319
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
320
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
321
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
322
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
323
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
324
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
325
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
326
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
327
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
328
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
329
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
330
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
331
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
332
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
333
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
334
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
335
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
336
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
337
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
338
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
339
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
340
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
341
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
342
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
343
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
344
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
345
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
346
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
347
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
348
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
349
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
350
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
351
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
352
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
353
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
354
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
355
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
356
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
357
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
358
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
359
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
360
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
361
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
362
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
363
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
364
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
365
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
366
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
367
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
368
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
369
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
370
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
371
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
372
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
373
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
374
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
375
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
376
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
377
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
379
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
380
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
381
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
382
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
383
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
384
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
385
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
386
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
387
اسلامشهر
انگلیسی
388
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
389
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
390
فارسی
 
0
C