# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
2
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
3
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
4
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
6
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
7
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
8
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
9
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
10
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
11
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
12
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
13
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
14
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
15
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
16
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
17
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
18
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
19
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
20
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
21
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
22
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
23
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
24
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
25
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
26
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
27
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
28
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
29
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
30
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
31
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
32
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
33
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
34
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
35
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
36
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
37
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
38
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
39
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
40
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
41
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
42
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
43
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
44
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
45
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
46
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
47
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
48
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
49
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
50
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
51
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
52
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
53
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
54
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
55
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
56
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
57
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
58
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
59
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
60
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
61
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
62
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
63
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
64
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
65
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
66
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
67
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
69
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
70
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
71
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
72
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
73
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
74
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
75
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
76
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
77
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
78
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
79
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
80
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
81
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
82
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
83
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
84
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
85
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
86
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
87
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
88
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
89
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
90
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
91
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
92
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
93
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
94
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
95
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
96
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
97
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
98
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
99
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
100
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
101
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
102
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
103
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
104
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
105
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
106
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
107
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
108
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
109
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
110
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
111
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
112
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
113
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
114
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
115
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
116
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
117
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
118
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
119
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
120
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
121
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
122
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
123
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
124
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
125
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
126
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
127
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
128
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
129
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
130
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
131
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
132
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
133
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
134
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
135
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
136
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
137
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
138
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
139
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
140
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
141
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
142
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
143
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
144
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
145
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
146
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
147
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
148
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
149
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
150
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
151
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
152
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
153
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
154
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
155
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
156
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
157
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
158
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
159
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
160
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
161
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
162
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
163
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
164
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
165
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
166
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
167
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
168
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
169
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
170
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
171
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
172
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
173
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
174
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
175
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
176
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
177
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
178
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
179
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
180
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
181
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
182
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
183
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
184
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
185
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
186
اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
187
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
188
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
189
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
190
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
191
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
192
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
193
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
194
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
195
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
196
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
197
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
198
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
199
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
200
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
201
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
202
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
203
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
204
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
205
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
206
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
207
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
208
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
209
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
210
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
211
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
212
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
213
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
214
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
215
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
216
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
217
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
218
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
219
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
220
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
221
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
222
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
223
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
224
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
225
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
226
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
227
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
228
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
229
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
230
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
231
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
232
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
233
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
234
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
235
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
236
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
237
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
238
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
239
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
240
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
241
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
242
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
243
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
244
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
245
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
246
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
247
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
248
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
249
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
250
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
251
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
252
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
253
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
254
اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
255
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
256
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
257
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
258
قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
259
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
260
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
261
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
262
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
263
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
264
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
265
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
266
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
267
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
268
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
270
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
271
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
272
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
273
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
274
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
275
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
277
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
278
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
279
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
280
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
281
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
282
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
283
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
284
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
285
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
286
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
287
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
288
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
290
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
291
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
292
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
293
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
294
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
295
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
296
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
297
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
298
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
299
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
300
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
301
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
302
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
303
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
305
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
306
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
307
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
308
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
309
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
310
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
311
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
312
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
313
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
314
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
315
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
316
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
317
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
318
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
319
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
320
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
321
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
322
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
323
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
324
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
325
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
326
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
327
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
328
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
329
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
330
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
331
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
332
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
333
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
334
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
335
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
336
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
337
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
338
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
339
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
340
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
341
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
342
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
343
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
344
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
345
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
346
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
347
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
348
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
349
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
350
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
351
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
353
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
354
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
355
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
356
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
357
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
358
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
359
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
360
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
361
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
362
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
363
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
364
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
365
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
366
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
367
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
368
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
369
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
370
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
371
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
372
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
373
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
374
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
375
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
376
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
377
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
378
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
379
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
380
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
381
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
382
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
383
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
384
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
385
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
386
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
387
اسلامشهر
انگلیسی
388
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
389
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
390
فارسی
 
0
C