# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
3
مشهد
 
0
C
 
0
C
4
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
5
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
19
مشهد
 
0
C
 
0
C
20
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
23
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
25
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
26
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
27
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
28
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
30
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
36
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
40
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
50
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
56
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
57
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
60
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
61
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
62
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
63
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
67
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
71
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
 
0
C
76
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
0
C
80
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
82
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
83
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
84
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
88
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
94
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
96
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
101
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
102
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
106
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
107
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
112
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
115
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
119
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
127
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
134
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
135
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
136
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
137
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
139
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
142
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
143
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
144
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
145
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
146
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
147
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
148
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
149
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
150
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
151
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
152
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
153
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
154
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
155
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
156
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
157
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
158
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
159
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
160
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
161
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
162
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
163
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
164
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
165
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
53
C
166
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
167
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
168
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
169
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
170
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
171
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
172
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
173
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
174
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
175
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
66
B
176
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
177
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
178
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
179
لامرد
 
54
C
 
67
B
180
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
181
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
182
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
68
B
183
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
184
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
185
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
186
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
187
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
71
B
188
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
189
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
190
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
191
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
192
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
193
رشت
 
0
C
 
71
B
194
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
195
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
196
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
197
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
198
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
199
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
200
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
201
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
202
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
74
B
203
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
204
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
205
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
206
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
207
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
208
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
209
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
210
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
211
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
212
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
213
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
214
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
215
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
216
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
217
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
218
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
219
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
220
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
221
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
222
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
223
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
224
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
225
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
226
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
227
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
228
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
229
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
230
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
79
B
231
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
232
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
233
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
234
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
235
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
236
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
237
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
238
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
239
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
240
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
241
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
242
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
243
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
244
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
245
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
246
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
247
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
248
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
249
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
250
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
251
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
252
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
253
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
254
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
255
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
256
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
257
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
258
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
259
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
260
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
261
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
262
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
263
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
264
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
265
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
266
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
267
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
268
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
269
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
270
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
271
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
272
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
273
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
86
A
274
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
275
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
276
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
277
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
278
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
279
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
280
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
281
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
282
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
283
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
284
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
285
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
286
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
287
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
288
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
289
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
290
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
291
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
292
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
293
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
294
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
295
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
296
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
297
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
298
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
299
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
300
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
301
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
302
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
303
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
304
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
305
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
306
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
307
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
308
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
309
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
310
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
311
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
312
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
313
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
314
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
315
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
316
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
317
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
318
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
319
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
320
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
321
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
322
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
323
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
324
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
325
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
326
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
327
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
328
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
329
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
330
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
331
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
332
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
333
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
334
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
335
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
336
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
337
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
338
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
339
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
340
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
341
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
342
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
343
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
344
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
345
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
346
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
347
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
348
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
349
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
350
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
351
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
352
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
353
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
354
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
355
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
356
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
357
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
358
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
359
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
360
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
361
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
362
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
363
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
364
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
365
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
366
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
367
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
368
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
369
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
370
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
371
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
372
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
373
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
374
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
375
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
376
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
377
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
378
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
379
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
380
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
381
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
382
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
383
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
384
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
385
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
386
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
387
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A