# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
3
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
4
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
5
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
20
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
21
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
25
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
26
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
27
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
28
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
30
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
36
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
40
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
50
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
56
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
57
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
60
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
61
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
62
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
63
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
67
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
71
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
فارسی
 
0
C
76
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
81
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
82
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
83
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
87
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
94
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
99
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
100
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
104
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
105
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
110
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
113
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
117
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
127
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
133
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
134
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
137
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
139
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
140
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
141
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
142
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
143
قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
144
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
145
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
146
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
147
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
148
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
149
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
150
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
151
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
152
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
153
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
154
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
155
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
156
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
157
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
158
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
159
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
160
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
161
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
162
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
163
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
164
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
165
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
166
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
167
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
168
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
169
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
170
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
171
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
172
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
173
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
174
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
175
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
176
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
177
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
178
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
179
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
180
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
181
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
182
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
183
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
184
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
185
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
186
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
187
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
188
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
189
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
190
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
191
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
192
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
193
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
194
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
195
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
196
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
197
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
198
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
199
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
200
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
201
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
202
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
203
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
204
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
205
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
206
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
207
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
208
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
209
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
210
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
211
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
212
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
213
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
214
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
215
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
216
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
217
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
218
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
219
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
220
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
221
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
222
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
223
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
224
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
225
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
226
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
227
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
228
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
229
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
230
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
231
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
232
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
233
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
234
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
235
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
236
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
237
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
238
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
239
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
240
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
241
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
242
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
243
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
244
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
245
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
246
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
247
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
248
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
249
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
250
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
251
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
252
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
253
اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
254
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
255
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
256
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
257
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
258
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
259
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
260
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
261
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
262
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
263
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
264
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
265
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
266
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
267
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
268
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
269
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
270
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
271
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
272
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
273
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
274
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
275
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
276
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
277
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
278
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
279
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
280
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
281
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
282
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
283
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
284
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
285
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
286
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
287
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
288
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
289
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
290
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
291
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
292
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
293
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
294
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
295
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
296
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
297
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
298
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
299
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
300
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
301
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
302
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
303
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
304
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
305
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
306
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
307
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
308
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
309
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
310
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
311
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
312
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
313
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
314
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
315
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
316
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
317
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
318
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
319
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
320
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
321
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
322
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
323
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
324
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
325
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
326
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
327
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
328
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
329
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
330
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
331
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
332
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
333
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
334
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
335
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
336
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
337
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
338
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
339
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
340
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
341
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
342
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
343
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
344
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
345
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
346
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
347
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
348
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
349
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
350
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
351
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
352
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
353
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
354
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
355
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
356
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
357
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
358
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
359
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
360
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
361
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
362
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
363
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
364
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
365
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
366
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
367
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
368
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
369
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
370
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
371
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
372
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
373
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
374
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
375
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
376
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
377
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
379
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
380
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
381
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
382
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
383
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
384
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
385
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
386
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
387
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
388
اسلامشهر
انگلیسی
389
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
390
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166