# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
2
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
3
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
4
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
5
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
6
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
7
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
8
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
9
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
10
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
11
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
12
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
13
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
14
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
15
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
16
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
17
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
18
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
19
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
20
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
21
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
22
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
23
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
24
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
25
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
26
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
27
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
28
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
29
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
30
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
31
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
32
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
33
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
34
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
35
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
36
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
37
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
38
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
39
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
40
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
41
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
42
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
43
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
44
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
45
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
46
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
47
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
48
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
49
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
50
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
51
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
54
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
55
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
56
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
57
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
58
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
59
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
60
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
61
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
62
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
63
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
64
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
65
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
66
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
67
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
68
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
69
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
70
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
71
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
72
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
73
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
74
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
75
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
76
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
77
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
78
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
79
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
80
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
81
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
82
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
83
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
84
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
85
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
86
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
87
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
88
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
89
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
90
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
86
A
91
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
92
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
93
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
94
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
95
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
96
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
97
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
98
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
99
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
100
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
101
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
102
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
103
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
104
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
105
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
106
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
107
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
108
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
109
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
110
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
111
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
112
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
113
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
114
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
115
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
116
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
117
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
118
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
119
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
120
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
121
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
122
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
123
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
124
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
125
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
126
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
127
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
128
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
129
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
130
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
131
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
132
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
133
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
134
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
135
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
136
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
137
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
138
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
139
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
140
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
141
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
79
B
142
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
143
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
144
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
145
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
146
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
147
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
148
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
149
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
150
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
151
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
152
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
153
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
154
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
155
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
156
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
157
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
158
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
159
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
160
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
161
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
74
B
162
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
163
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
164
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
165
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
166
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
167
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
168
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
169
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
170
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
71
B
171
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
172
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
173
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
174
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
175
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
176
رشت
 
0
C
 
71
B
177
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
178
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
179
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
180
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
181
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
68
B
182
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
183
لامرد
 
54
C
 
67
B
184
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
185
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
186
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
66
B
187
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
188
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
189
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
190
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
191
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
192
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
193
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
194
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
195
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
196
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
197
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
198
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
199
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
53
C
200
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
201
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
202
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
203
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
204
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
205
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
206
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
207
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
208
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
209
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
210
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
211
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
212
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
213
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
214
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
215
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
216
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
217
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
218
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
219
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
220
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
221
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
222
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
223
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
224
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
225
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
226
مشهد
 
0
C
 
0
C
227
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
228
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
229
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
230
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
231
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
232
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
233
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
234
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
235
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
236
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
237
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
238
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
239
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
240
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
241
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
242
مشهد
 
0
C
 
0
C
243
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
244
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
245
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
246
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
247
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
248
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
249
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
250
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
251
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
252
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
253
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
254
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
255
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
256
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
257
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
258
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
259
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
260
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
261
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
262
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
263
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
264
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
265
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
266
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
267
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
268
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
269
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
270
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
271
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
272
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
273
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
274
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
275
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
276
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
277
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
278
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
279
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
280
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
281
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
282
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
283
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
284
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
285
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
286
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
287
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
288
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
290
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
291
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
292
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
293
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
294
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
295
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
296
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
297
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
298
 
0
C
299
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
300
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
301
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
302
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
0
C
303
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
304
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
305
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
306
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
307
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
308
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
309
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
310
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
311
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
312
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
313
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
314
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
315
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
316
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
317
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
318
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
319
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
320
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
321
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
322
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
323
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
324
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
325
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
326
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
327
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
328
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
329
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
330
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
331
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
332
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
333
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
334
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
335
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
336
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
337
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
338
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
339
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
340
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
341
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
342
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
343
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
344
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
345
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
346
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
347
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
348
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
349
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
350
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
351
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
352
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
353
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
354
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
355
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
356
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
357
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
358
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
359
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
360
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
361
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
362
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
363
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
364
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
365
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
366
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
367
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
368
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
369
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
370
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
371
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
372
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
373
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
374
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
375
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
376
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
377
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
378
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
379
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
380
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
381
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
382
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
383
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
384
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
385
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
386
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
387
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A