# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
 
0
C
2
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
 
0
C
3
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
 
0
C
6
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
0
C
15
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
 
0
C
19
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
 
0
C
25
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
 
0
C
26
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
 
0
C
28
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
جیرفت
انگلیسی 2008-7861
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
 
0
C
35
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
 
0
C
42
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
 
0
C
43
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
کرمان
فارسی
 
0
C
48
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
ابهر
فارسی 2008 4285
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
 
0
C
56
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
 
0
C
58
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
 
0
C
59
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
 
0
C
60
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
 
0
C
63
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
64
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
 
0
C
65
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
 
0
C
69
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
73
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
 
0
C
74
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
 
0
C
77
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
فارسی
 
0
C
 
0
C
81
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
 
0
C
90
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
 
0
C
92
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
102
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
 
0
C
104
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
 
0
C
107
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
 
0
C
108
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
 
0
C
112
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
 
0
C
119
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
120
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
123
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
127
تهران شمال
فارسی 2008-9775
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
129
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
134
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
 
0
C
137
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
139
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
 
30
C
141
بوشهر
فارسی 2676-7465
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
30
C
142
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
 
31
C
143
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
 
32
C
144
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
34
C
145
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
 
34
C
146
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
 
34
C
147
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
 
36
C
148
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
 
38
C
149
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
 
39
C
150
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
 
39
C
151
قزوین
انگلیسی 2476-5465
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
 
40
C
152
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
 
42
C
153
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
 
50
C
154
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
 
60
C
155
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
 
62
C
156
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
 
63
C
157
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
 
63
C
158
اسلامشهر
انگلیسی 2717-3429
 
64
C
159
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
 
64
C
160
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
 
65
B
161
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
 
65
B
162
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
 
65
B
163
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
 
65
B
164
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
 
66
B
165
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
166
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
 
67
B
167
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
 
67
B
168
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
 
67
B
169
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
 
68
B
170
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
 
68
B
171
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
 
69
B
172
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
 
69
B
173
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
 
69
B
174
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
 
69
B
175
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
 
69
B
176
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
 
69
B
177
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
 
70
B
178
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
 
70
B
179
اسلامشهر
فارسی 2538-2799
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
70
B
180
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
 
70
B
181
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
 
70
B
182
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
 
70
B
183
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
71
B
184
زاهدان
انگلیسی 0875-2383
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
71
B
185
نجف‌آباد
انگلیسی 2717-0314
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
 
71
B
186
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
71
B
187
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
 
71
B
188
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
 
71
B
189
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
 
71
B
190
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
 
72
B
191
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
 
73
B
192
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
 
73
B
193
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
194
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
73
B
195
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
 
73
B
196
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
73
B
197
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
 
73
B
198
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
 
73
B
199
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
 
73
B
200
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
 
73
B
201
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
 
73
B
202
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
 
74
B
203
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
 
74
B
204
تهران شمال
فارسی 2008-629x
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
 
74
B
205
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
 
74
B
206
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
 
74
B
207
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
 
75
B
208
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
 
75
B
209
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
 
76
B
210
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
 
76
B
211
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
 
76
B
212
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
 
76
B
213
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
 
76
B
214
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
 
77
B
215
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
 
77
B
216
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
 
78
B
217
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
 
78
B
218
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
 
78
B
219
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
 
78
B
220
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
 
78
B
221
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
 
78
B
222
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
 
78
B
223
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
224
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
 
79
B
225
علی آبادکتول
انگلیسی 2676-4342
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
79
B
226
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
 
79
B
227
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
228
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
 
79
B
229
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
 
79
B
230
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
 
79
B
231
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
 
79
B
232
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
 
80
A
233
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
 
80
A
234
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
 
80
A
235
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
 
80
A
236
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
 
80
A
237
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
 
81
A
238
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
 
81
A
239
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
 
81
A
240
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
 
81
A
241
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
 
81
A
242
قم
فارسی 2538-3434
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
 
81
A
243
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
 
81
A
244
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
 
81
A
245
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
 
81
A
246
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
81
A
247
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
 
81
A
248
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
 
81
A
249
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
 
81
A
250
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
 
81
A
251
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
 
81
A
252
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
 
82
A
253
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
 
82
A
254
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
 
82
A
255
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
 
82
A
256
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
82
A
257
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
 
82
A
258
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
82
A
259
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
 
83
A
260
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
83
A
261
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
 
83
A
262
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
 
83
A
263
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
 
83
A
264
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
 
83
A
265
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
 
83
A
266
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
 
83
A
267
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
 
84
A
268
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
 
84
A
269
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
 
84
A
270
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
 
84
A
271
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
84
A
272
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
 
84
A
273
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
84
A
274
گرمسار
فارسی 2717-1329
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
 
84
A
275
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
84
A
276
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
 
85
A
277
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
 
85
A
278
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
 
85
A
279
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
 
85
A
280
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
 
85
A
281
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
 
85
A
282
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
 
85
A
283
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
 
85
A
284
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
 
85
A
285
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
 
85
A
286
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
 
86
A
287
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
81
A
 
86
A
288
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
 
86
A
289
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
86
A
290
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
 
86
A
291
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
 
87
A
292
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
 
87
A
293
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
 
87
A
294
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
 
87
A
295
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
 
87
A
296
اهر
فارسی 1735-322x
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
 
87
A
297
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
 
87
A
298
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
 
88
A
299
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
 
88
A
300
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
 
88
A
301
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
 
89
A
302
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
 
89
A
303
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
 
89
A
304
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
 
89
A
305
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
89
A
306
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
 
89
A
307
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
 
89
A
308
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
 
89
A
309
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
 
89
A
310
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
 
89
A
311
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
89
A
312
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
 
89
A
313
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
 
89
A
314
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
89
A
315
همدان
فارسی 2322-5602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
 
89
A
316
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
 
89
A
317
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
 
89
A
318
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
 
89
A
319
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
 
90
A+
320
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
 
90
A+
321
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
90
A+
322
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
 
91
A+
323
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
91
A+
324
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
 
91
A+
325
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
 
91
A+
326
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
327
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
328
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
329
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
330
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
 
91
A+
331
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
332
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
 
91
A+
333
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
334
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
 
91
A+
335
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
 
91
A+
336
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
92
A+
337
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
92
A+
338
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
 
92
A+
339
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
 
92
A+
340
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
 
92
A+
341
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
 
92
A+
342
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
 
92
A+
343
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
 
92
A+
344
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
93
A+
345
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
 
93
A+
346
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
93
A+
347
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
348
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
349
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
350
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
 
93
A+
351
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
 
93
A+
352
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
353
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
 
93
A+
354
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
355
تبریز
فارسی 2716-9979
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
356
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
357
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
 
94
A+
358
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
 
94
A+
359
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
360
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
361
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
362
بوشهر
فارسی 2676-7082
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
363
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
 
94
A+
364
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
365
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
 
95
A+
366
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
 
95
A+
367
یاسوج
فارسی 2345-217x
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
 
95
A+
368
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
 
95
A+
369
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
 
95
A+
370
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
371
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
 
96
A+
372
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
96
A+
373
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
 
96
A+
374
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
375
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
 
96
A+
376
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
377
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
378
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
379
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
 
96
A+
380
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
381
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
 
96
A+
382
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
 
96
A+
383
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
384
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
385
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
 
97
A+
386
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
387
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
388
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
389
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
390
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
391
علی آبادکتول
انگلیسی
392
میبد
انگلیسی
393
تهران شرق
انگلیسی
394
لامرد
فارسی
395
سنندج
فارسی
396
زاهدان
فارسی
397
اصفهان (خوراسگان)
فارسی
398
اسفراین
فارسی
399
لارستان
فارسی
400
کرمان
فارسی
401
صفاشهر
فارسی
402
تهران شمال
فارسی
403
تهران مرکزی
فارسی 0000
404
شیراز
فارسی
405
قزوین
فارسی
406
سنندج
فارسی
407
تهران مرکزی
فارسی
408
زاهدان
فارسی
409
قم
فارسی
410
سنندج
فارسی
411
علی آبادکتول
فارسی
412
مرند
فارسی
413
قم
فارسی
414
سنندج
فارسی
415
تهران مرکزی
فارسی
416
زاهدان
فارسی
417
تهران مرکزی
فارسی
418
استاد فرشچیان
فارسی