# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
10
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
12
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
13
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
20
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
27
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
37
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
46
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
49
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
53
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
54
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
55
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
56
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
60
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
61
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
66
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
96
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
97
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
100
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
101
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
103
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
107
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
119
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
121
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
124
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
125
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
126
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
127
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
128
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
129
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
130
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
131
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
132
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
133
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
134
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
135
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
136
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
137
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
138
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
139
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
140
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
141
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
142
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
143
اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
144
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
145
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
146
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
147
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
148
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
149
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
150
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
151
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
152
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
153
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
154
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
155
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
156
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
157
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
158
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
159
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
160
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
161
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
162
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
163
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
164
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
165
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
166
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
167
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
168
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
169
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
170
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
171
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
172
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
173
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
174
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
175
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
176
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
177
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
178
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
179
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
180
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
181
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
182
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
183
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
184
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
185
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
186
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
187
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
188
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
189
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
190
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
191
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
192
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
193
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
194
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
195
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
196
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
197
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
198
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
199
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
200
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
201
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
202
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
203
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
204
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
205
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
206
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
207
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
208
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
209
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
210
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
211
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
212
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
213
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
214
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
215
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
216
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
217
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
218
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
219
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
220
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
221
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
222
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
223
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
224
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
225
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
226
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
227
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
228
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
229
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
230
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
231
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
232
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
233
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
234
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
235
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
236
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
237
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
238
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
239
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
240
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
241
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
242
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
243
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
244
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
245
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
246
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
247
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
248
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
249
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
250
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
251
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
252
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
253
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
254
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
255
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
256
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
257
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
258
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
259
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
260
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
261
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
262
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
263
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
264
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
265
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
266
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
267
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
268
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
269
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
270
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
271
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
272
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
273
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
274
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
275
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
276
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
277
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
278
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
279
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
280
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
281
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
282
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
283
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
284
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
285
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
286
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
287
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
288
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
289
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
290
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
291
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
292
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
293
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
294
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
295
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
296
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
297
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
298
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
299
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
300
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
301
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
302
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
303
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
304
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
305
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
306
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
307
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
308
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
309
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
310
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
311
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
312
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
313
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
314
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
315
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
316
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
317
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
318
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
319
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
320
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
321
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
322
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
323
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
324
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
325
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
326
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
327
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
328
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
329
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
330
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
331
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
332
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
333
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
334
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
335
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
336
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
337
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
338
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
339
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
340
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
341
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
342
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
343
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
344
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
345
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
346
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
347
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
348
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
349
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
350
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
351
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
352
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
353
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
354
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
355
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
356
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
357
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
358
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
359
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
360
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
361
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
362
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
363
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
364
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
365
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
366
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
367
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
368
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
369
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
370
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
371
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
372
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
373
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
374
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
375
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
376
اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
377
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
378
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
379
اسلامشهر
انگلیسی
380
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
381
قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
382
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
383
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
384
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
385
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
386
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
387
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
388
فارسی
 
0
C
389
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
390
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C