# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
7
چالوس
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
13
گرمسار
 
0
C
 
0
C
14
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
15
اهر
 
46
C
 
0
C
16
تنکابن
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
19
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
20
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
21
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
22
ساوه
 
0
C
 
0
C
23
اراک
 
0
C
 
0
C
24
شهرضا
 
0
C
 
0
C
25
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
26
یزد
 
0
C
 
0
C
27
چالوس
 
0
C
 
0
C
28
ساوه
 
0
C
 
0
C
29
جیرفت
 
0
C
 
0
C
30
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
31
شیراز
 
0
C
 
0
C
32
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
33
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
34
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
35
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
36
اراک
 
0
C
 
0
C
37
اراک
 
0
C
 
0
C
38
بیرجند
 
0
C
 
0
C
39
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
40
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
41
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
42
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
43
چالوس
 
0
C
 
0
C
44
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
45
ابهر
 
15
C
 
0
C
46
خوی
 
0
C
 
0
C
47
شاهرود
 
0
C
 
0
C
48
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
49
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
50
کرج
 
0
C
 
0
C
51
سنندج
 
0
C
 
0
C
52
چالوس
 
0
C
 
0
C
53
ورامین
 
15
C
 
0
C
54
جیرفت
 
0
C
 
0
C
55
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
56
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
57
محلات
 
60
C
 
0
C
58
شوشتر
 
0
C
 
0
C
59
دزفول
 
59
C
 
0
C
60
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
61
بروجرد
 
0
C
 
0
C
62
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
63
بوشهر
 
0
C
 
0
C
64
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
65
دزفول
 
0
C
 
0
C
66
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
67
شاهرود
 
0
C
 
0
C
68
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
69
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
70
آشتیان
 
0
C
 
0
C
71
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
72
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
73
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
74
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
75
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
76
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
77
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
78
کرج
 
30
C
 
0
C
79
شاهرود
 
0
C
 
0
C
80
کرج
 
0
C
 
0
C
81
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
82
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
83
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
84
زاهدان
 
0
C
 
0
C
85
زرند
 
35
C
 
0
C
86
ملایر
 
0
C
 
0
C
87
ساری
 
67
B
 
0
C
88
کرج
 
0
C
 
0
C
89
آشتیان
 
0
C
 
0
C
90
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
91
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
92
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
93
بوشهر
 
0
C
 
0
C
94
اراک
 
0
C
 
0
C
95
شبستر
 
0
C
 
0
C
96
ابهر
 
56
C
 
0
C
97
چالوس
 
0
C
 
0
C
98
چالوس
 
0
C
 
0
C
99
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
100
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
101
شیراز
 
0
C
 
0
C
102
کرج
 
0
C
 
0
C
103
اراک
 
30
C
 
0
C
104
اهر
 
44
C
 
0
C
105
شیراز
 
0
C
 
0
C
106
ورامین
 
0
C
 
0
C
107
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
109
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
110
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
111
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
112
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
113
گچساران
 
0
C
 
0
C
114
شیراز
 
0
C
 
0
C
115
شوشتر
 
0
C
 
0
C
116
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
117
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
118
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
119
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
120
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
121
ابهر
 
0
C
 
0
C
122
تنکابن
 
0
C
 
0
C
123
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
124
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
125
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
126
قشم
 
0
C
 
0
C
127
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
128
یاسوج
 
0
C
 
0
C
129
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
130
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
131
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
132
گرمسار
 
0
C
 
0
C
133
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
134
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
135
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
136
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
137
ساوه
 
0
C
 
34
C
138
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
139
اراک
 
93
A+
 
37
C
140
مشهد
 
60
C
 
39
C
141
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
142
فسا
 
0
C
 
44
C
143
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
144
تاکستان
 
52
C
 
47
C
145
مشهد
 
63
C
 
48
C
146
مشهد
 
46
C
 
56
C
147
سمنان
 
50
C
 
57
C
148
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
149
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
150
تاکستان
 
22
C
 
58
C
151
اراک
 
20
C
 
58
C
152
مشهد
 
42
C
 
58
C
153
اهواز
 
40
C
 
60
C
154
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
155
بوشهر
 
0
C
 
60
C
156
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
157
تاکستان
 
64
C
 
62
C
158
تاکستان
 
32
C
 
62
C
159
آستارا
 
50
C
 
63
C
160
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
161
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
162
ورامین
 
0
C
 
64
C
163
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
164
مرودشت
 
74
B
 
66
B
165
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
166
همدان
 
76
B
 
66
B
167
مشهد
 
60
C
 
66
B
168
مشهد
 
46
C
 
67
B
169
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
170
شهر مجلسی
 
68
B
171
شوشتر
 
71
B
 
68
B
172
قم
 
34
C
 
68
B
173
شاهرود
 
0
C
 
68
B
174
خوی
 
69
B
 
69
B
175
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
176
دهاقان
 
60
C
 
70
B
177
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
178
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
179
رودهن
 
63
C
 
70
B
180
رودهن
 
81
A
 
70
B
181
اهواز
 
71
B
 
70
B
182
شاهرود
 
60
C
 
70
B
183
شوشتر
 
0
C
 
70
B
184
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
185
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
186
بجنورد
 
50
C
 
71
B
187
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
188
شیراز
 
81
A
 
72
B
189
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
190
شیراز
 
79
B
 
72
B
191
بجنورد
 
79
B
 
72
B
192
کرج
 
47
C
 
72
B
193
بروجرد
 
79
B
 
72
B
194
کرج
 
72
B
 
72
B
195
شوشتر
 
54
C
 
72
B
196
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
197
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
198
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
199
نور
 
85
A
 
73
B
200
قم
 
60
C
 
73
B
201
سمنان
 
79
B
 
73
B
202
کرج
 
86
A
 
74
B
203
مراغه
 
25
C
 
74
B
204
رودهن
 
86
A
 
74
B
205
ساوه
 
76
B
 
74
B
206
گرمسار
 
66
B
 
74
B
207
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
208
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
209
اهواز
 
64
C
 
74
B
210
اهر
 
72
B
 
74
B
211
اراک
 
85
A
 
75
B
212
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
213
شوشتر
 
75
B
 
75
B
214
کرج
 
79
B
 
75
B
215
یزد
 
34
C
 
76
B
216
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
217
گرمسار
 
66
B
 
76
B
218
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
219
شوشتر
 
58
C
 
76
B
220
رودهن
 
83
A
 
76
B
221
ورامین
 
76
B
 
77
B
222
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
223
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
224
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
225
شاهرود
 
76
B
 
77
B
226
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
227
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
228
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
229
سنندج
 
56
C
 
77
B
230
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
231
دامغان
 
74
B
 
78
B
232
کرج
 
0
C
 
78
B
233
زنجان
 
66
B
 
78
B
234
همدان
 
78
B
 
78
B
235
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
236
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
237
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
238
بناب
 
79
B
 
79
B
239
اهواز
 
86
A
 
80
A
240
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
241
رودهن
 
86
A
 
80
A
242
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
243
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
244
لارستان
 
74
B
 
80
A
245
اراک
 
79
B
 
80
A
246
اهواز
 
77
B
 
80
A
247
مرودشت
 
74
B
 
80
A
248
همدان
 
78
B
 
80
A
249
زنجان
 
71
B
 
80
A
250
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
251
سبزوار
 
82
A
 
80
A
252
قزوین
 
85
A
 
81
A
253
بابل
 
96
A+
 
81
A
254
قم
 
84
A
 
81
A
255
بوشهر
 
85
A
 
81
A
256
تنکابن
 
74
B
 
81
A
257
بابل
 
75
B
 
81
A
258
خلخال
 
84
A
 
81
A
259
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
260
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
261
اهواز
 
81
A
 
82
A
262
کرج
 
82
A
 
82
A
263
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
264
تاکستان
 
74
B
 
82
A
265
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
266
کرج
 
67
B
 
82
A
267
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
268
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
269
جهرم
 
96
A+
 
82
A
270
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
271
گرمسار
 
62
C
 
82
A
272
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
273
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
274
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
275
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
276
مرودشت
 
79
B
 
82
A
277
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
278
رشت
 
79
B
 
83
A
279
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
280
ساری
 
89
A
 
83
A
281
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
282
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
283
شیراز
 
98
A+
 
84
A
284
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
285
کرج
 
86
A
 
84
A
286
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
287
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
288
گرگان
 
80
A
 
84
A
289
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
290
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
291
سنندج
 
62
C
 
84
A
292
مرودشت
 
86
A
 
84
A
293
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
294
ملایر
 
79
B
 
85
A
295
ساری
 
73
B
 
85
A
296
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
297
شوشتر
 
82
A
 
86
A
298
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
299
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
300
مبارکه
 
81
A
 
86
A
301
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
302
گرمسار
 
81
A
 
86
A
303
دامغان
 
67
B
 
86
A
304
قزوین
 
73
B
 
86
A
305
رشت
 
86
A
 
86
A
306
قزوین
 
80
A
 
87
A
307
قوچان
 
93
A+
 
88
A
308
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
309
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
310
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
311
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
312
مشهد
 
84
A
 
88
A
313
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
314
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
315
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
316
پرند
 
70
B
 
88
A
317
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
318
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
319
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
320
دهاقان
 
89
A
 
88
A
321
گرمسار
 
76
B
 
88
A
322
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
323
میانه
 
89
A
 
89
A
324
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
325
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
326
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
327
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
328
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
329
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
330
بابل
 
96
A+
 
90
A+
331
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
332
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
333
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
334
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
335
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
336
تبریز
 
82
A
 
91
A+
337
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
338
اهواز
 
81
A
 
91
A+
339
تبریز
 
84
A
 
91
A+
340
رشت
 
92
A+
 
92
A+
341
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
342
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
343
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
344
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
345
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
346
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
347
اراک
 
94
A+
 
92
A+
348
کرج
 
88
A
 
92
A+
349
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
350
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
351
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
352
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
353
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
354
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
355
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
356
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
357
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
358
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
359
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
360
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
361
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
362
رشت
 
96
A+
 
94
A+
363
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
364
تبریز
 
89
A
 
94
A+
365
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
366
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
367
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
368
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
369
تبریز
 
89
A
 
94
A+
370
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
371
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
372
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
373
رشت
 
91
A+
 
96
A+
374
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
375
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
376
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
377
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
378
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
379
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
380
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
381
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
382
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
383
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
384
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
385
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
386
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
387
واحد بندر انزلی
 
0
C
388
مشهد
389
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
390
اصفهان (خوراسگان)
391
لامرد
392
مشهد
393
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
394
رشت
395
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
396
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی