# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
2
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
 
84
A
10
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
علی آبادکتول
انگلیسی 2676-4342
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
79
B
12
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
0
C
13
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
زاهدان
انگلیسی 0875-2383
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
71
B
18
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
34
C
19
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
 
84
A
22
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
جیرفت
انگلیسی 2008-7861
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
 
0
C
29
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
ابهر
فارسی 2008 4285
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
71
B
46
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
 
0
C
49
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
73
B
53
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
 
34
C
54
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
 
80
A
55
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
 
81
A
56
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
 
75
B
60
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
 
80
A
61
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
 
0
C
62
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
اسلامشهر
فارسی 2538-2799
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
70
B
64
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
 
71
B
68
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
 
69
B
97
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
99
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
 
69
B
100
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
 
74
B
101
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
103
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
 
92
A+
107
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
 
0
C
117
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
119
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
 
32
C
121
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
 
84
A
123
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
 
0
C
124
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
 
34
C
125
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
 
0
C
126
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
 
73
B
127
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
 
38
C
128
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
 
0
C
129
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
 
62
C
131
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
 
73
B
132
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
 
30
C
134
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
 
0
C
135
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
 
0
C
136
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
 
0
C
137
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
 
0
C
138
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
 
81
A
139
بوشهر
فارسی 2676-7465
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
30
C
140
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
 
83
A
141
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
142
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
143
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
 
76
B
144
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
 
69
B
145
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
 
0
C
146
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
 
78
B
147
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
 
60
C
148
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
 
0
C
149
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
150
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
 
87
A
151
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
 
31
C
152
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
 
81
A
153
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
 
88
A
154
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
 
78
B
155
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
 
77
B
156
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
 
0
C
157
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
 
63
C
158
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
 
91
A+
159
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
 
68
B
160
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
 
82
A
161
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
 
0
C
162
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
 
69
B
163
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
164
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
 
70
B
165
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
 
65
B
166
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
 
79
B
167
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
 
66
B
168
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
 
70
B
169
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
 
70
B
170
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
171
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
 
78
B
172
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
 
81
A
173
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
 
82
A
174
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
 
64
C
175
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
176
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
81
A
 
86
A
177
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
 
0
C
178
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
 
74
B
179
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
 
0
C
180
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
 
70
B
181
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
182
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
 
85
A
183
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
 
0
C
184
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
 
0
C
185
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
186
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
 
71
B
187
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
 
94
A+
188
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
 
82
A
189
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
 
70
B
190
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
 
87
A
191
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
73
B
192
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
 
0
C
193
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
 
85
A
194
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
 
67
B
195
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
 
0
C
196
اهر
فارسی 1735-322x
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
 
87
A
197
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
 
89
A
198
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
 
76
B
199
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
 
73
B
200
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
 
81
A
201
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
 
86
A
202
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
 
84
A
203
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
 
76
B
204
تهران شمال
فارسی 2008-629x
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
 
74
B
205
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
 
79
B
206
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
 
65
B
207
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
 
81
A
208
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
 
50
C
209
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
 
87
A
210
نجف‌آباد
انگلیسی 2717-0314
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
 
71
B
211
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
 
89
A
212
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
 
81
A
213
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
 
83
A
214
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
 
69
B
215
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
 
77
B
216
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
 
85
A
217
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
 
91
A+
218
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
 
79
B
219
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
 
83
A
220
همدان
فارسی 2322-5602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
 
89
A
221
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
 
81
A
222
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
 
81
A
223
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
 
72
B
224
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
 
80
A
225
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
 
78
B
226
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
 
85
A
227
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
 
65
B
228
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
 
95
A+
229
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
 
89
A
230
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
231
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
 
74
B
232
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
 
89
A
233
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
234
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
 
0
C
235
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
 
85
A
236
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
 
87
A
237
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
84
A
238
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
 
76
B
239
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
 
78
B
240
قم
فارسی 2538-3434
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
 
81
A
241
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
 
68
B
242
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
 
83
A
243
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
 
0
C
244
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
 
0
C
245
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
246
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
 
95
A+
247
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
83
A
248
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
 
88
A
249
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
 
85
A
250
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
 
73
B
251
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
86
A
252
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
 
89
A
253
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
 
73
B
254
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
 
93
A+
255
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
 
88
A
256
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
89
A
257
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
 
83
A
258
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
82
A
259
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
 
81
A
260
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
 
69
B
261
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
 
79
B
262
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
 
92
A+
263
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
 
89
A
264
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
 
94
A+
265
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
 
81
A
266
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
 
79
B
267
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
 
39
C
268
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
 
63
C
269
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
 
42
C
270
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
 
91
A+
271
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
 
39
C
272
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
 
87
A
273
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
 
90
A+
274
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
 
92
A+
275
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
 
86
A
276
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
 
80
A
277
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
 
94
A+
278
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
 
82
A
279
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
280
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
 
85
A
281
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
 
74
B
282
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
 
86
A
283
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
 
81
A
284
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
 
89
A
285
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
91
A+
286
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
 
89
A
287
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
 
87
A
288
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
 
85
A
289
گرمسار
فارسی 2717-1329
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
 
84
A
290
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
 
87
A
291
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
 
78
B
292
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
 
95
A+
293
قزوین
انگلیسی 2476-5465
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
 
40
C
294
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
295
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
 
89
A
296
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
 
89
A
297
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
 
96
A+
298
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
 
85
A
299
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
 
95
A+
300
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
301
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
 
92
A+
302
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
 
92
A+
303
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
 
83
A
304
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
 
82
A
305
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
 
71
B
306
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
90
A+
307
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
 
89
A
308
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
 
85
A
309
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
 
83
A
310
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
 
73
B
311
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
93
A+
312
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
313
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
 
96
A+
314
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
 
90
A+
315
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
84
A
316
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
 
93
A+
317
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
81
A
318
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
 
80
A
319
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
 
73
B
320
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
 
91
A+
321
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
 
79
B
322
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
 
75
B
323
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
 
0
C
324
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
 
91
A+
325
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
 
78
B
326
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
 
96
A+
327
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
 
96
A+
328
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
329
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
330
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
 
84
A
331
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
332
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
 
96
A+
333
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
 
96
A+
334
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
335
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
92
A+
336
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
93
A+
337
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
92
A+
338
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
 
93
A+
339
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
 
92
A+
340
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
341
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
 
89
A
342
بوشهر
فارسی 2676-7082
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
343
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
89
A
344
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
82
A
345
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
346
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
347
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
96
A+
348
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
 
93
A+
349
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
350
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
351
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
352
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
353
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
354
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
355
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
 
81
A
356
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
357
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
 
89
A
358
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
359
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
 
97
A+
360
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
89
A
361
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
362
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
 
95
A+
363
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
 
91
A+
364
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
365
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
366
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
84
A
367
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
368
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
98
A+
369
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
370
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
 
89
A
371
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
372
تبریز
فارسی 2716-9979
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
373
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
 
73
B
374
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
 
0
C
375
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
71
B
376
اسلامشهر
انگلیسی
 
64
C
377
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
 
65
B
378
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
 
0
C
379
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
 
36
C
380
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
 
0
C
381
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
382
میبد
انگلیسی
383
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
 
67
B
384
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
 
67
B
385
کرمان
فارسی
 
0
C
386
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
 
76
B
387
فارسی
 
0
C
 
0
C
388
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
389
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
390
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
391
قزوین
فارسی
392
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
393
مرند
فارسی