# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
11
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
13
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
18
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
27
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
35
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
40
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
41
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
49
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
51
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
53
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
54
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
55
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
56
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
60
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
66
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
72
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
79
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
81
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
84
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
89
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
96
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
97
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
98
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
99
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
101
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
102
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
103
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
104
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
125
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
126
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
127
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
128
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
129
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
130
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
131
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
132
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
133
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
134
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
135
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
136
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
137
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
138
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
139
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
140
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
141
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
142
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
143
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
144
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
145
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
146
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
147
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
148
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
149
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
150
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
151
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
152
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
153
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
154
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
155
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
156
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
157
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
158
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
159
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
160
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
161
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
162
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
163
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
164
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
165
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
166
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
167
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
168
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
169
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
170
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
171
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
172
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
173
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
174
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
175
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
176
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
177
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
178
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
179
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
180
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
181
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
182
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
183
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
184
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
185
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
79
B
186
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
187
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
188
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
189
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
190
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
191
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
192
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
193
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
194
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
195
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
196
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
197
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
198
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
199
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
200
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
201
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
202
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
203
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
204
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
205
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
206
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
207
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
208
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
209
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
210
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
211
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
212
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
213
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
214
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
215
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
216
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
217
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
218
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
219
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
220
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
221
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
222
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
223
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
224
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
225
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
226
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
227
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
79
B
228
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
229
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
230
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
231
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
232
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
233
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
234
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
235
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
236
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
237
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
238
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
239
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
240
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
241
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
242
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
243
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
244
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
245
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
246
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
247
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
248
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
249
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
250
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
251
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
252
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
253
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
254
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
255
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
256
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
257
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
258
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
259
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
260
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
261
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
262
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
263
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
264
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
265
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
266
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
267
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
268
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
269
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
270
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
271
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
272
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
273
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
274
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
275
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
276
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
277
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
278
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
279
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
280
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
281
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
282
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
283
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
284
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
285
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
286
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
287
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
288
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
289
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
290
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
291
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
292
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
293
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
294
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
295
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
296
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
297
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
298
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
299
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
300
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
301
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
302
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
303
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
304
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
305
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
306
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
307
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
308
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
309
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
310
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
311
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
312
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
313
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
314
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
315
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
316
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
317
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
318
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
319
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
320
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
321
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
322
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
323
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
324
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
325
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
326
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
327
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
328
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
329
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
330
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
331
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
332
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
333
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
334
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
335
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
336
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
337
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
338
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
339
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
340
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
341
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
342
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
343
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
344
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
345
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
346
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
347
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
348
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
349
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
350
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
351
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
352
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
353
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
354
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
355
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
356
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
357
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
358
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
359
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
360
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
361
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
362
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
363
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
364
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
365
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
366
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
367
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
368
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
369
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
370
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
371
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
372
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
373
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
94
A+
374
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
375
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
376
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
377
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
378
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
379
مشهد
 
0
C
380
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
381
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
382
لامرد
 
0
C
383
مشهد
 
0
C
384
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
385
رشت
 
0
C
386
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
387
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C