# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
11
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
13
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
20
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
27
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
46
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
49
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
53
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
54
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
55
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
56
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
60
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
53
C
61
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
66
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
96
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
97
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
100
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
101
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
103
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
107
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
115
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
119
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
121
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
124
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
125
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
126
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
127
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
128
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
129
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
130
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
131
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
132
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
133
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
134
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
135
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
136
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
137
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
138
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
139
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
140
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
141
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
142
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
143
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
144
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
145
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
146
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
0
C
147
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
148
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
149
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
150
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
151
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
152
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
153
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
154
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
155
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
156
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
66
B
157
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
158
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
68
B
159
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
160
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
161
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
79
B
162
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
163
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
164
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
165
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
166
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
167
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
168
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
169
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
170
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
171
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
172
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
173
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
174
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
175
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
176
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
177
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
178
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
179
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
180
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
181
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
182
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
183
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
184
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
185
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
186
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
187
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
188
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
189
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
190
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
191
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
192
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
193
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
194
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
195
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
196
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
197
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
198
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
199
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
200
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
201
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
202
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
203
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
204
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
71
B
205
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
206
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
207
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
208
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
209
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
210
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
211
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
212
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
213
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
214
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
215
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
216
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
217
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
218
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
219
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
220
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
221
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
222
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
223
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
224
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
225
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
226
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
227
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
228
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
229
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
230
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
231
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
232
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
233
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
234
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
235
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
236
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
237
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
238
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
239
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
240
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
241
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
242
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
74
B
243
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
244
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
245
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
246
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
247
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
248
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
249
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
250
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
251
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
252
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
253
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
254
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
255
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
256
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
257
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
258
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
259
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
260
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
261
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
262
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
263
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
264
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
265
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
266
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
267
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
268
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
269
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
270
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
271
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
272
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
273
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
274
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
275
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
276
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
277
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
278
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
279
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
280
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
281
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
282
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
283
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
284
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
285
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
286
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
287
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
288
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
289
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
290
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
291
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
292
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
293
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
294
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
295
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
296
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
297
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
298
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
299
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
300
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
301
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
302
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
303
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
304
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
305
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
306
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
307
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
308
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
309
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
310
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
311
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
312
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
313
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
314
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
315
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
316
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
317
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
318
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
319
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
86
A
320
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
321
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
322
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
323
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
324
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
325
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
326
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
327
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
328
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
329
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
330
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
331
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
332
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
333
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
334
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
335
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
336
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
337
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
338
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
339
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
340
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
341
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
342
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
343
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
344
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
345
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
346
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
347
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
348
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
349
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
350
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
351
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
352
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
353
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
354
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
355
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
356
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
357
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
358
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
359
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
360
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
361
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
362
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
363
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
364
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
365
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
366
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
367
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
368
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
369
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
370
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
371
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
372
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
373
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
374
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
375
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
376
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
377
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
378
مشهد
 
0
C
 
0
C
379
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
380
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
381
لامرد
 
54
C
 
67
B
382
مشهد
 
0
C
 
0
C
383
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
384
رشت
 
0
C
 
71
B
385
 
0
C
386
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
387
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C